Livdyrformidling av storfe og fôringsdyr

Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet.

Storfe på beite

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi:

  • Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av liv- og fôringsdyr.
  • God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.
  • Livdyrformidlingen skal foregå på en helsemessig forsvarlig måte med liten risiko for spredning av smittsomme sjukdommer og god sporbarhet dersom sjukdom skulle oppstå.
  • Prisene på livdyr skal være rettferdige for både selger og kjøper.

Livdyrformidlingen i Nortura har som mål å oppfylle alle disse kravene.

Innmelding, bestilling og direktelevering

Nye Min side har egen løsning for kjøp/salg og direktelevering av livdyr, gå direkte til Min side.

Våre livdyrformidlere finner du under kontaktpersoner, de kan også kontaktes via medlemssenteret. Du kan sende en e-post direkte til vår livdyrformidling om du har spørsmål, har en melding du vil sende, eller vil kontaktes.

 

Livdyrformidling av fôringskalv

Årlig formidler Nortura vel 40.000 kalv og større fôringsdyr for oppfôring til slakt. Vi stiller som krav at hver enkelt kalv eller fôringsdyr vi formidler, har med helseattest eller egenerklæring som gir opplysninger om helsetilstanden til dyret og besetningen dyret kommer fra.

For å stimulere til kvalitetsproduksjon av kalv har kjøttsamvirket en egen kvalitetsordning, Samkalv-ordningen, som stiller krav til:

  • Alder og tilvekst
  • Avstamming
  • Helse og trivsel
  • Fôring
  • Merking

Blir kravene til tilvekst og kvalitetsoppfylt, får selger et pristillegg for kalven. Kjøperen oppnår en større sikkerhet for at kalven vil oppnå en god tilvekst og er godt egnet for oppfôring til slakt.

Nortura beregner en veiledende pris for kalv og fôringsdyr minst en gang i året. Prisen bygger på prognoser for storfekjøtt-prisen og kostnader i storfekjøtt-produksjonen. Ut fra dette beregnes et bidrag for å fôre fram en kalv til slakt. Prisen har som mål å gi en rettferdig fordeling av dette bidraget mellom selger og kjøper av kalven.

Livdyrformidling av storfe

Nortura har et godt utbygd apparat for omsetning av kviger og kyr. Målet er å skaffe medlemmene livdyr av god kvalitet til rette priser. Tenk kvalitet både når du skal kjøpe og selge livdyr. Dette vil svare seg på lang sikt, for Nortura har kvalitet som flaggsak.

Formidling av kviger og kyr skal foregå på en helsemessig forsvarlig måte, med liten risiko for spredning av smittsomme sjukdommer og med god mulighet for å kunne spore tilbake dersom sjukdom skulle oppstå. Vi har regelmessig oppdatering når det gjelder livdyr av kviger og kyr til salgs