Norsk Kjøttfe-tillegg på fôringsdyr

(Sist endret 02.01.19) Nortura innførte Norsk Kjøttfe-tillegg for fôringsdyr fra august 2011, tillegget som nå er på kr. 350,- gis på fôringskalv fra besetninger som har Norsk Kjøttfe-avtale og som leverer fôringskalv til en produsent som har Norsk Kjøttfe-avtale.

Norsk kjøttfeI 2004 etablerte Nortura varestrømmen Norsk Kjøttfe med et pristillegg til produsent. Helt fra starten har det pågått en diskusjon om et slikt pristillegg på slakt bør gi grunnlag for et pristillegg på fôringskalver av kjøttfe. Argumentene for ikke å innføre et slikt tillegg har vært at produksjonen har vært regulert med kvoter. Volumet som produsentene har ønsket å slakte har vært langt større enn det som salget har gitt muligheter for.

Fra 1. januar 2011 ble kvotene fjernet. Det betyr at alle produsenter som har tegnet avtale får Norsk Kjøttfe-tillegg for alle slakt som tilfredsstiller kravene. I en slik situasjon har naturligvis diskusjonen om pristillegg på kalv blusset opp igjen. Temaet tas opp både av de som baserer sin produksjon på innkjøpt kalv og ønsker Norsk Kjøttfe-tillegg på kjøttfekalvene og de som selger kjøttfekalver.

Hensikten med innføringen av Norsk Kjøttfe var todelt:

 1. Differensierte varestrømmer som bidrag til et større mangfold i sortimentet
 2. Bidra til en bedret lønnsomhet i kjøttproduksjon basert på ammekyr.

I løpet av de siste 10 årene har antall ammekyr økt med drøyt 20 tusen. I samme periode er antall bruk med ammekyr redusert med 700 bruk, slik at gjennomsnittsbesetningen i dag har 12,4 kyr. Besetningene er derfor fremdeles små og en viktig årsak til strukturendringen er spesialisering. En stadig større andel av besetningene selger kalvene ved avvenning om høsten. 

  2000 2008 2009 2010
Ant bruk 5 626 4 858 4 920 4 963
Ant ammekyr 40 267 54 641 57 777 61 332
Ant kyr pr bruk 7,16 11,25 11,74 12,36

Med en slik bruksstruktur er en økende grad av spesialisering en riktig utvikling for å sikre effektiv drift og god lønnsomhet. Norturas leveringsvilkår bør ikke bidra til å motvirke dette. Et tillegg for Norsk Kjøttfe som krever integrert produksjon er derfor uheldig. 

Norsk Kjøttfe-tillegg for fôringsdyr

Tillegget vil bidra til å bedre lønnsomheten for de som spesialiserer sin ammekuproduksjon, samt øke Norturas konkurransekraft i kampen om kalven. 

Tilleggets størrelse

Dekningsbidraget for en innkjøpt kjøttfe oksekalv på 300 kg er i dag på ca. kr. 3 420,- med Norturas leveringsvilkår inkl. tilskudd. Om slaktet var berettiget høyeste tillegg for Norsk Kjøttfe på kr 3,00, ville dekningsbidraget økt med kr. 1000,-. Tillegget varierer imidlertid gjennom året og vil på det laveste være på kr 1,00. Da vil gevinsten hos kjøper ligge på kr 350,- pr slakt. 

Gevinsten som oppnås av selger skal fordeles mellom kjøper og selger. Den sesongmessige prisvariasjonen på slaktet bør ideelt sett gjenspeiles i et variabelt pristillegg på kalven. Men med store variasjoner i kalvingstidspunkt, tilvekst i ammeperioden, vekt og alder ved salg av kalv og ulike fôringsregimer hos de som kjøper kalven, vil det være vanskelig å definere kriterier for en slik prisvariasjon. Pristillegget vil være likt hele året. På dette grunnlaget er tillegget til selger satt til kr 350,-.  

Grunnlaget for pristillegget i Norsk Kjøttfe er først og fremst knyttet til forhold i besetningen med mordyrene:

 • Beiteperioden på gården skal være min. 12 uker
 • Ammeperioden skal være min. 16 uker
 • Avlsopplegget – krav til avlsokse/semin. Far 100 % renraset, være av semin, stambokført eller ungdyrkåret. Mor må være 50 % kjøttfe.
 • Besetning må være med i storfekjøttkontroll eller kukontroll. Avstamning må kunne dokumenteres med semin, stambok eller opprinnelsesnummer.

Kriterier for tillegget: 

 • Besetningen skal være godkjent i henhold til besetningsgodkjennelse for Norsk Kjøttfe.
 • Avregning og fakturering gjennom Nortura.
 • Kjøper må forplikte seg til å kjøpe både ku- og oksekalver

For at kalvene skal være berettiget Norsk Kjøttfe tillegg på kr. 350,- skal:

 • Kalvene skal være avvendt minimum en uke før levering
 • Kalvene må tilfredsstille tilvekstkravene for minimumsvekt kjøttfe

Ordningen trådte i kraft fra 1. august 2011, kvigekalv ble lagt inn i avtalen 7. oktober 2013, tillegget er justert fra 1. januar 2019.

Relatert informasjon