Salgsvilkår for omsetning av avlsdyr og fôringsdyr av storfe

(Sist oppdatert 15.12.22) Vilkårene gjelder for all omsetning av livdyr av storfe, slik som avlsdyr og fôringsdyr til framfôring.

Logo storfe

1. GENERELT

Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder ved omsetning av:

a) Avlsdyr av storfe (kalver, ungkviger, kviger, kyr, ungokser og okser til avl)
b) Fôringsdyr av storfe (kalver, okser og kviger til framfôring til slakt) 

 Vilkårene gjelder i alle tilfeller der Nortura formidler dyr mellom en produsent som ønsker å selge ("selger") og en avtaker ("kjøper"). I tillegg gjelder Vilkårene der dyrene ikke er blitt tilbudt til salgs gjennom Norturas ordinære livdyrformidling (kalt direktesalg eller nabolevering). Vilkårene kan fravikes ved skriftlig avtale mellom partene. Slike avvik fra Vilkårene får ikke virkning for Nortura med mindre Nortura skriftlig har samtykket.

Vilkårene regulerer forholdet mellom selger, Nortura og kjøper, herunder (i) Norturas rolle som formidler/eier, (ii) Norturas oppgaver ved avregning og fakturering, herunder prisfastsettelse og (iii) Norturas rolle som transportør.

Forutsatt at dyrene senere leveres til slakt hos Nortura kan Nortura på visse vilkår yte selgerkreditt til kjøper. Se nærmere nedenfor, særlig punkt 9.  

2. DEFINISJONER

Formidlingssalg: Ved formidling kobler Nortura en selger av livdyr med en avtaker av disse. Formidlingssalget gjennomføres normalt uten at dyrene er inspisert av kjøper eller Nortura.

Direktesalg: Ved direktesalg har dyrene ikke blitt tilbudt til salgs gjennom Norturas ordinære livdyrformidling. Nortura har normalt ingen kunnskap om dyrene eller dyrenes beskaffenhet.

Standard kredittid:  Som definert i punkt 9.5 nedenfor.

Utvidet kredittid: Som definert under punkt 9.6 nedenfor.

Kjøp på kontrakt: Uttrykk som ikke lenger brukes i regelverket, men tilsvarer Norturas skriftlige bekreftelse på utvidet kredittid, herunder ved skriftlig avtale eller ved fastsatt forfallstid på faktura. Se også punktene 9.1 og 9.6.

Avlsdyr: Dyr som skal brukes i avl og/eller produksjon, inkludert drektige kviger, ungdyr og kalv.

Fôringsdyr: Alle dyr av storfe som skal fôres fram og deretter slaktes.

Livdyr: En samlebetegnelse på både avlsdyr og fôringsdyr.

3 PARTENES ROLLER OG ANSVAR

3.1 Selgeransvaret

Selger er ansvarlig for å forsikre seg om at livdyr han tilbyr til salgs kan omsettes i henhold til gjeldende regelverk og punkt 6.1 nedenfor.

Selger er ansvarlig for at alle relevante opplysninger om dyrene fremkommer før prisfastsettelse og salg av dyrene, jf. også punkt 6.2. Opplysningene skal gis til Nortura og til kjøper som grunnlag for Norturas prisfastsettelse. Medmindre manglene er hensyntatt ved prisfastsettelsen har kjøper krav overfor Nortura, og Nortura har tilsvarende krav overfor selger på at selger gir prisavslag dersom dyrene lider av mangler som selger ikke har opplyst om.

Både ved formidlingssalg og ved direktesalg gjelder som en forutsetning at det er selger som endelig skal bære det fulle og hele ansvar som normalt påligger en selger. Dette gjelder selv om Nortura trer inn som et ledd i omsetningskjeden mellom selger og kjøper. Kjøper aksepterer at Nortura ikke kan holdes ansvarlig for prisavslag eller erstatning på grunn av mangler som forelå på salgstidspunktet, med mindre Nortura oppnår dekning for tilsvarende krav hos selger, eller Nortura var kjent med mangelen. Det samme gjelder ved forsinket eller uteblitt levering som skyldes selger.  

3.2 Norturas rolle som formidler

Norturas livdyrsformidling er et tilbud primært til Norturas medlemmer. Fra det tidspunkt selger og kjøper er koblet skal Nortura som formidler på best mulig måte ivareta både selgers og kjøpers interesser. I egenskap av å utføre formidlingstjenesten blir Nortura bare ansvarlig overfor kjøper eller selger dersom Nortura har opptrådt på en måte som klart avviker fra det man med rimelighet forventer av en formidler. Norturas ansvar er uansett begrenset til det tap en part er påført som en direkte følge av Norturas uaktsomme handling.

Ved direktesalg har ikke Nortura noe ansvar i egenskap av formidler.

3.3 Norturas rolle ved direktesalg

Ved direktesalg vil Nortura vanligvis (i) gjennomføre avregning og fakturering, inkludert eventuell prisfastsettelse, (ii) betale kjøpesummen til selger, slik dette er beskrevet i punkt 9, og/eller (iii) å gjennomføre transport av dyr.

3.4 Norturas rolle ved avregning, fakturering og prisfastsettelse

Både ved formidlingssalg og ved direktesalg vil Nortura normalt forestå avregning og fakturering. Med mindre partene har avtalt pris vil Nortura, som en del av avregningen og faktureringen, fastsette prisen på de solgte dyr ut fra Norturas gjeldende prissystemer. Nortura vil sette prisen ut fra salgstidspunkt og de opplysninger Nortura på avregningstidspunktet har mottatt om dyrene fra selger og/eller kjøper. I tillegg hensyntas eventuelle konkrete opplysninger Norturas aktuelle livdyrformidler måtte ha om dyrene.

Nortura har intet ansvar for å undersøke dyrene, eller for å innhente ytterligere opplysninger, men skal ved prisfastsettelsen hensynta opplysninger som fremkommer ved den inspeksjon som transportør foretar i henhold til punkt 3.6.

Prisen på foringsdyr fastsettes ut fra antall kilo og definerte tillegg eller trekk. Prisen på avlsdyr fastsettes ut fra gjeldende prissystemer som fremkommer på medlem.nortura.no (søkeord: "prisnotering livdyr"). Alternativt benyttes for alle livdyr fastpris avtalt mellom selger og kjøper.

3.5 Varslingsplikt og taushetsplikt

Nortura skal varsle kjøper og selger om eventuelle vesentlige forhold omkring de solgte dyr som den aktuelle livdyrformidler er kjent med, herunder om eventuell risiko for eller mistanke om sykdom. Kunnskap om tidligere produksjonsmessige forhold på gården vil bare inngå i varslingsplikten i den grad en faglig vurdering tilsier at slike forhold gjør det sannsynlig at de solgte dyr har redusert kvalitet.

Kjøper er innforstått med at Nortura kan ha taushetsplikt om forhold som er betrodd Nortura, og at dette kan begrense Norturas mulighet og plikt til å varsle kjøper om aktuelle forhold. Kjøper må derved selv foreta undersøkelser dersom han skulle ha mistanke om spesielle forhold ved den enkelte selgerbesetning.

3.6 Transport og kontroll

Nortura vil normalt påta seg transport av livdyr dersom selger eller kjøper anmoder om dette. Kostnadene fordeles likt mellom selger og kjøper med mindre annet avtales før transporten utføres. Standard satser fremkommer på Norturas medlemssider. Standard satser fravikes når spesielle forhold tilsier dette, herunder ut fra antall dyr, om transporten skjer utenfor selgers naturlige omland eller andre forhold som påvirker kostnadsbildet.

Nortura forsikrer livdyr mens de er under transport, dog bare dersom transporten skjer i regi av Nortura, med transportmidler som eies av Nortura eller med transportør som Nortura på forhånd har avtalt den aktuelle transporten med. Oppdraget og Norturas medvirkning må kunne dokumenteres. Norturas ansvar som transportør er begrenset til det ansvar Nortura kan videreføre til den utøvende transportør eller kan kreve dekket under forsikringen, og uansett til dyrets faktiske eller antatte kjøpesum.

Nortura påtar seg ikke ansvar for eventuelle adferdsendringer som måtte oppstå hos dyrene som følge av transport av dyrene.

Ved transport hvor Nortura ikke har medvirket på den beskrevne måte, herunder hvor selger eller kjøper selv transporterer, må selgeren og kjøperen forvisse seg om at dyrene er tilstrekkelig forsikret under transporten, eller selv sørge for slik forsikring. Selgeren har som hovedregel risikoen for dyrene under transport, jf. punkt 4.1. Dersom kjøper transporterer dyrene har kjøper risikoen under transporten.

Når Nortura foretar transport av livdyr skal sjåføren forvisse seg om at disse kan transporteres i henhold til regelverket, herunder forskrifter om transport av dyr. Ved tvil om et dyr kan transporteres avgjøres dette av transportøren. Selger er forpliktet til å varsle Nortura og sjåfør om alle forhold som kan gjøre dyret uegnet for transport.  

Grundigheten og kvaliteten på sjåførens inspeksjon vil være avhengig av sjåførens erfaring og innsikt. Denne inspeksjonen skal derfor ikke frata selger det ansvar selger har for å gi uttømmende opplysninger om dyrenes tilstand. Heller ikke skal inspeksjonen frita kjøper fra plikten til å undersøke dyrene ved mottak.

Selger skal forvisse seg om at kjøreseddel og andre dokumenter som følger dyrene ved transport (eventuelt salgsskjema, helseerklæring, egenerklæring eller annet) inneholder alle relevante opplysninger om dyrene. Nortura vil motta kopi av slike dokumenter fra sjåføren.

Dyreholders ansvar ved transport av dyr

3.7 Forsinkelse og uteblitt levering

Leveransen er forsinket dersom levering skjer senere enn det leveringstidspunkt som er fastsatt og akseptert av både kjøper og selger. 

Selger og kjøper er ansvarlige dersom og i den grad de er skyld i at leveransen skjer senere enn avtalt.  Kjøpslovens regler om forsinkelse kommer til anvendelse i den grad forholdet ikke er regulert i disse Vilkårene. Den ikke misligholdende part kan kreve erstattet påregnelige og sedvanlige kostnader vedkommende har hatt som følge av forsinkelsen med mindre slike kostnader kompenseres gjennom regulering av prisen for dyret.

Ved forsinkelse som kjøper er ansvarlig for har selger uansett rett til å heve kjøpet dersom dette er nødvendig for å ivareta dyrevelferd, for å unngå kvalitetsforringelse eller dersom det foreligger særlige transporthensyn.

Ved forsinkelse som selger er ansvarlig for skal kjøper ha rett til å heve kjøpet før transporten av dyrene påbegynnes dersom (i) forsinkelsen er vesentlig eller (ii) dersom forsinket levering medfører at dyrene endrer karakter eller dyrekategori, (iii) at transport av dyr ikke kan gjennomføres eller blir uforholdsmessig kostbar, (iv) at kvaliteten på dyrene forringes vesentlig eller (v) dersom dyrevelferdshensyn tilsier at levering til kjøper ikke bør skje.

Forsinkelse som skyldes transport er uttømmende regulert av punkt 3.6.  

Dersom levering av storfe skjer på et senere tidspunkt enn opprinnelig avtalt skal kjøpesummen endres ut fra faktisk verdi på det tidspunkt levering faktisk skjer, dog slik at en kjøper eller selger ikke skal profitere på egen forsinkelse.  

3.8 Norturas formidling - generelt og ved ikke gjennomført salg

Som formidler er Nortura ikke forpliktet til å finne en kjøper/selger av dyr. Nortura er under ingen omstendighet forpliktet til å kjøpe dyr fra selger uten at det samtidig foreligger en kjøper. Spesielt kan Nortura heller ikke påta seg å oppfylle tidsfrister som måtte bli satt av en som ønsker å selge eller kjøpe dyr.  

Dersom et avtalt salg ikke gjennomføres vil Nortura prøve å finne ny kjøper til dyrene. Nortura er ikke ansvarlig for å overta dyr fra selger som eventuelt ikke overtas av en kjøper i henhold til inngått avtale.

3.9 Bruk av avtaler og skjema

Ved alle salg hvor transporten skjer i regi av Nortura brukes Norturas interne kjøreseddel og utleveringsseddel. Kjøreseddel skal som hovedregel undertegnes av selger, og skal angi sentrale og relevante opplysninger om dyrene, så som dyrekategori, antall, vekt, individnummer og mulige lyter. Utleveringsseddel skal som hovedregel undertegnes av kjøper ved dyrenes ankomst som en bekreftelse på det antall dyr som er mottatt.

Ved direktesalg anbefales det at selger og kjøper inngår skriftlig avtale om levering, enten dette er for faste leveranser eller enkelt levering (skjema).

Det er inntatt en oversikt over aktuelle avtaler og skjema i punkt 11 nedenfor. I punkt 11 angis også hvor man finner de aktuelle dokumenter. Fysiske dokumenter fås også på Norturas lokale medlemssenter.

4. UNDERSØKELSE - REKLAMASJON MV

4.1 Risikoens overgang

Med mindre annet følger av disse Vilkårene har selgeren risikoen for det solgte dyret frem til utlasting hos kjøper. Dyret anses på dette tidspunkt overdratt til Nortura, og umiddelbart deretter til kjøper. Transportøren, herunder Nortura i egenskap av transportør, er kun ansvarlig overfor selger for skader som oppstår under transport, jf. punkt 3.6.  

Ved direktesalg der kjøper besørger transport gjennom annen transportør enn Nortura, har selgeren risikoen for det solgte dyret frem til opplasting hos selger. Dyret anses på dette tidspunkt overdratt til Nortura, og umiddelbart deretter til kjøper.

4.2 Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen har plikt til å foreta en grundig undersøkelse av dyret ved mottak eller så snart det er praktisk mulig etter mottak. Dersom kjøper ikke er til stede ved overlevering av dyrene vil eventuelle undersøkelser først kunne skje etter at kjøper har hatt anledning til nærmere inspeksjon.

4.3 Sikring av reklamasjonsgrunnlag

Dersom kjøper vil reklamere på dyr som kjøper har mottatt må dyrene ikke avhendes, slaktes eller returneres uten at de påståtte mangler er dokumentert av veterinær eller av Nortura, eller det foreligger uttrykkelig samtykke fra Nortura og/eller selgeren. Ved nødslakt skal selger varsles uten ugrunnet opphold.

4.4 Reklamasjonsfrister - krav til reklamasjon

Reklamasjon må skje uten ugrunnet opphold etter at kjøperen har eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forsinket reklamasjon mister kjøperen rett til å påberope seg mangelen med mindre selgeren eller Nortura har handlet grovt uaktsomt.

Uansett må en reklamasjon skje senest 7 dager etter mottak. En slik absolutt reklamasjonsfrist gjelder ikke der det foreligger en skjult mangel og heller ikke der det gjelder særskilte reklamasjonsfrister i henhold til Vilkårene. Dersom mangelen er knyttet til fruktbarhetsproblemer forskyves det senest mulige reklamasjonstidspunkt, slik at det for livdyr av storfe må skje senest 3 måneder etter mottak av kuer og 4 måneder etter mottak av avlsokser.

Enhver reklamasjon må dokumenteres, om nødvendig med veterinærattest. 

4.5 Hvem reklamasjonen skal skje overfor

Reklamasjon skal skje ved melding til både Nortura og selger. Uenighet kan løses mellom selger og kjøper uten Norturas mellomkomst med mindre Nortura bestemmer noe annet. Nortura kan deretter forestå det praktiske forbundet med oppgjør og avregninger.

Ved alle typer salg skal reklamasjon til Nortura Livdyr anses som rettmessig reklamasjon. Nortura skal straks videreformidle en reklamasjon til selger. Påberopte mangler ved dyrets helse må attesteres av veterinær.

4.6 Norturas vurdering av reklamasjonskrav

Ved reklamasjon knyttet til formidlingssalg vil Nortura Livdyr ta stilling til reklamasjonskravet. Selger og kjøper skal ha anledning til å avgi uttalelse før Nortura Livdyr avgir sitt syn på saken.

5. ANSVAR VED MANGLER

5.1 Generelt

Avvik som de solgte dyr måtte ha i forhold til de kvalitetskrav disse Vilkårene eller annen avtale måtte oppstille skal hensyntas ved prisfastsettelsen. I den grad dette ikke er gjort har kjøper krav på prisavslag fra Nortura, som igjen har krav på tilsvarende prisavslag fra selger. Kjøper aksepterer at Nortura alene normalt ikke kan holdes ansvarlig for prisavslag eller erstatning, ref. punkt 3.1. Vilkårene inneholder enkelte særlige bestemmelser om selgers ansvar.

5.2 Norturas ansvar ved feil i attester og sykdom

Nortura har ikke ansvar for feil i eller manglende utfylling av helseattester utstedt eller utfylt av veterinær og/eller selger. Det samme gjelder egenerklæringer utstedt av selger.

Med mindre Nortura har misligholdt sin opplysningsplikt i henhold til punkt 3.5 har Norturas heller intet ansvar eller rolle ved utbrudd av smittsomme sykdommer etter at dyr er levert. Dette gjelder både avlsdyr og fôringsdyr.

5.3 Følgeskader

Selger er ikke ansvarlig for følgeskader de solgte dyr måtte forårsake hos kjøper med mindre selger har handlet bevisst eller grovt uaktsomt. Spesielt presiseres at selger ikke er ansvarlig for konsekvensene hos kjøper av sykdom eller smitte på dyr dersom selgeren ikke kunne ha oppdaget forholdet, og de solgte dyrene for øvrig oppfyller de krav som fremkommer i punkt 6.1.

Dersom man selger dyr som man vet eller må vite er bærere av smittsomme sykdommer ansees dette å være forsettlig eller grovt uaktsomt. Tilsvarende gjelder dersom selger unnlater å opplyse om begrunnet mistanke om slike sykdommer og som selger kjente eller måtte kjenne til.

6 GENERELLE KRAV TIL ALLE LIVDYR AV STORFE – OPPLYSNINGSPLIKT - MANGLER

6.1 Krav til livdyrene, merking, transport og registrering

Alle dyr som omsettes i medhold av disse Vilkårene skal tilfredsstille de krav som følger av regelverk fastsatt av offentlige myndigheter, gjeldende retningslinjer gitt av Helsetjenesten for storfe samt disse Vilkårene. Avvik kan dels medføre at dyr ikke kan selges som livdyr og dels få betydning for prisfastsettelsen.

Dyrene skal være merket og registrert i henhold til forskrifter gitt av Mattilsynet og transporteres etter gjeldende forskrifter for dyretransport. 

Selger har ansvar for at alle storfe som omsettes er registrert med komplett status i Mattilsynets husdyrregister. Selger vil ikke motta kjøpesummen før dette kravet er tilfredsstilt og dokumentert.

6.2 Selgers opplysningsplikt ved salg av alle livdyr av storfe

Med mindre informasjonen forefinnes enkelt tilgjengelig på annen måte skal slik dokumentasjon som fremkommer i punkt 7.1 (avlsdyr) og punkt 8.1 (fôringsdyr) medfølge ved salget. 

I tillegg skal selger opplyse om eventuell sykdom, herunder c-sykdommer, besetningen har på salgstidspunktet eller har hatt innen 12 måneder før dette tidspunkt. Opplysningsplikten gjelder også begrunnet mistanke om slike sykdommer. Opplysningene skal gis uttrykkelig til Norturas livdyrformidler, sjåfør og kjøper (i den grad selger vet hvem kjøper er) i god tid før sjåføren gis tilgang til dyrene.

6.3 Diverse presiseringer vedrørende mangler

6.3.1 Ufruktbarhet hos hunndyr utgjør ikke en mangel dersom dyret er solgt som ikke drektig. Dette innbefatter ungkviger og livkalv.

6.3.2 Ufruktbarhet hos hanndyr er en mangel, men selger er bare ansvarlig for å gi kjøper et prisavslag tilsvarende forskjellen mellom hanndyrets livdyr- og slakteverdi. Andre produksjonsrelaterte tap erstattes derved ikke.

6.3.3 Et forhold utgjør bare en mangel som kan danne grunnlag for prisavslag og/eller erstatning dersom forholdet forelå på leveringstidspunktet. Dette gjelder selv om mangelen kommer til syne på et senere tidspunkt. Et forhold utgjør ikke en mangel dersom forholdet allerede er hensyntatt ved prisfastsettelsen.

7. SPESIFIKKE KRAV VED SALG AV AVLSDYR AV STORFE

7.1 Generelle krav – helse og dokumentasjon

7.1.1 Med mindre informasjonen forefinnes enkelt tilgjengelig på annen måte skal følgende dokumentasjon ved formidlingssalg følge med avlsdyr av storfe:

 • Stamtavle i utfylt stand, dersom dyret er med i Husdyrkontrollen/Storfekjøttkontrollen.
 • Dersom det er anmerkning på dyrets-/ besetningens helsekort skal dette følge dyret ved salg.
 • Veterinærattest, fullstendig utfylt og maksimalt 7 dager gammel.
 • Ved mistanke om mastitt eller annen sykdom skal det tas ut melkeprøve av lakterende kyr og drektige kviger.
 • Selgeren plikter å opplyse dersom eventuelle ekstraspener er fjernet.

Ved direktesalg skal utfylt egenerklæring medfølge. Øvrig dokumentasjon kan avtales mellom selger og kjøper i hvert enkelt tilfelle.

7.1.2   Livdyr av storfe skal være uten skader og sykdom. Der dyret har vært sykt eller skadet skal slike defekter være fullstendig leget.

7.2 Generelle krav – eksteriør og lynne

7.2.1 Livdyr av storfe skal ha normalt godt eksteriør, stå godt på alle fire bein og være uten lyter eller synlige skader. Ved reklamasjon for slike forhold må skjønn danne grunnlag for beregning av erstatning idet det ikke foreligger målestandarder for slike mangler.

Ved direktelevering der transport skjer i regi av Nortura vil sjåføren normalt ikke foreta kvalitetsvurdering av dyrene.

7.2.2 Selger plikter å informere om urolig lynne eller andre adferdsavvik på dyrene. Livdyr med tydelige adferdsavvik eller klar risiko for negativ adferd skal ikke omsettes. Selger har risikoen for endringer i et dyrs adferd som er så vesentlig at kjøper ikke med rimelighet kan forventes å beholde dyret, dog forutsatt at dette inntrer innen 2 uker etter levering.

7.2.3 Storfe skal som hovedregel være avhornet eller kollet. Unntatt fra denne regelen er raser hvor horn oppfattes som et særlig rasepreg. Dette kan være raser som Highland Cattle, STN, Telemarksfe eller lignende.

Uansett rase er selger pliktig til uttrykkelig å informere kjøper og Nortura om at storfe som tilbys til salgs har horn.

7.2.4 Ved salg skal livdyr av storfe som hovedregel ha følgende minimumsvekt ved oppnådd alder:

Alder mnd

Minimum vekt kg

 

Alder mnd

Minimum vekt kg

Fødsel

34

 

13

255

1

42

 

14

273

2

57

 

15

290

3

75

 

16

306

4

93

 

17

323

5

111

 

18

339

6

129

 

19

355

7

147

 

20

370

8

165

 

21

385

9

183

 

22

400

10

201

 

23

415

11

219

 

24

430

12

237

 

 

 

7.2.5 Livdyr av storfe som har lavere vekt og svakere tilvekst enn minimumskravet angitt i tabellen skal som hovedregel ikke omsettes. Det åpnes likevel for unntak, herunder ved formidling av lette melkeraser (STN, Jersey osv). Disse rasene har naturlig mindre fødselsvekt og tilvekst enn kjøttferasene og de mest kjente melkerasene.

7.3 Spesielle krav – livkalv og ubedekte kviger

7.3.1 Selger har intet ansvar for at omsatte kalver og ubedekte kviger viser seg å være ikke bedeknings- eller befruktningsdyktige. Unntak gjelder der selger, til tross for at han er kjent med risikoen for slik mangel som følge av at dyret er tvilling med oksekalv, har unnlatt å opplyses om dette forholdet.

7.3.2 Dersom fôrings/ungkvige er drektig ved levering anses dette som en mangel som selger er ansvarlig for.

Selger plikter å forsikre seg om at dyr som selges som foringsdyr/ungkvige/livkalv ikke er drektige ved salg. Salg av drektige foringskviger eller ungkviger/livkalv ansees som grovt uaktsomt, ref. punkt 3.1 i salgvilkårene.

Hvis kjøper får mistanke om drektig fôrings-/ungkvige, selv om det oppdages seint, skal selger og Nortura straks varsles og veterinær skal kontaktes for drektighetsundersøkelse. Påvises drektighet skal kjøper, selger og livdyrformidler finne beste løsning, gjerne i samråd med veterinær. Forutsatt at denne fremgangsmåten er fulgt har kjøper sin reklamasjonsrett i behold selv om kviga kalver.

Hvis drektig fôrings-/ungkvige må avlives har kjøper krav på tilbakebetaling av kjøpesummen. Hvis dyret nødslaktes/slaktes skal differansen mellom kjøpesummen og slakteoppgjør belastes selger. Selger blir I begge tilfeller ansvarlig for kjøpers dokumenterte, direkte påløpte kostnader, herunder til fôr og veterinær. Kostnader til fôr beregnes etter samme modell som i salgsvilkårene punkt 7.4.1. Ved vellykket kalving skal kjøper beholde kalv mot selv å dekke de nevnte kostnadene.

7.4 Spesielle forhold drektige kviger/kyr - fruktbarhet

7.4.1 Dersom feil bedekningsdato er oppgitt ved inseminering, slik at dyret kalver senere enn antatt ved kjøpet, skal selger gi godtgjørelse til kjøperen for fôrutgifter Godtgjørelsen beregnes som 5 ganger fôrenhetsprisen på Felleskjøpets mest solgte kraftfôrblanding til melkeku per dag kalvingen er forsinket. Kompensasjon skal bare gis dersom forsinkelsen overstiger 20 dager. Hvis forsinkelsen overstiger 20 dager gis kompensasjon for hele forsinkelsen.

Ved naturlig bedekking gis tilsvarende godtgjørelse for forskyvning av kalvingstidspunkt ut over angitt eller antatt bedekningsperiode. Godtgjørelsen skal beregnes med utgangspunkt i siste dag av den angitte eller antatte bedekningsperiode.

7.4.2 Kjøperen har krav på prisavslag dersom kalv av solgt drektig kvige har en annen far enn den oppgitte, og dette klart påfører kjøperen et økonomisk tap. Prisavslaget skal tilsvare differansen mellom kjøpesummen for kvigen og den verdi kvigen ville hatt med den aktuelle far.

 7.4.3 Dersom omsatt drektig kvige/ku føder dødfødt kalv etter levering gir dette ikke grunnlag for reklamasjon med mindre det sannsynliggjøres at kalven var død ved levering.

7.5 Spesielle krav drektige kviger - transportfrister:

Drektige kviger/kyr skal transporteres i henhold til retningslinjer gitt av Mattilsynet og Helsetjenesten for storfe. Transporten skal gjennomføres før det gjenstår 10 % av drektighetstiden, altså senest 28 dager før forventet kalving.

7.6 Spesielle krav – avlsdyr av storfe

7.6.1 Selger har risikoen for at okse som er solgt og priset som avlsokse er bedekningsdyktig, se punkt 6.3.2.

7.6.2 Pristillegg for stambokføring gis bare dersom avlsdyret er stambokført på salgstidspunktet.

7.7 Øvrige forhold som ikke gir grunnlag for reklamasjon

Følgende gir ikke grunnlag for reklamasjon:

 • At dyret har en/flere ekstraspener som ikke sitter sjenerende nær ordinære spener
 • Kalvingsvansker.
 • Lav melkemengde.
 • Kviger som blir trespente etter kalving.
 • Melkelekkasje eller tungmelkethet hos kviger

8. SPESIFIKKE KRAV VED SALG AV FÔRINGSDYR AV STORFE TIL OPPFORING

8.1 Følgende dokumenter skal følge fôringsdyr ved salg

 • Komplett utfylt egenerklæring.
 • Ved omsetning ut over Mattilsynets definerte soner skal helseattest utstedt av veterinær medfølge.

8.2 Krav til helse- og smittebeskyttelse

For å kunne selge fôringsdyr av storfe må besetningen være normalt friske og ikke være underlagt restriksjoner fra offentlige myndigheter (Mattilsynet).

Besetningen skal også være godkjent i KSL (Kvalitetssystem i Landbruket).

8.3 Vekt og tilvekstkrav

8.3.1 Foringsdyr av storfe som er av melkerase skal som hovedregel ha oppnådd følgende minimumsvekt ved oppnådd alder:

Alder uker (dager) Kvige Okse   Alder uker (dager) Kvige Okse
0 (Fødsel) 33 35 28 (196) 157 173
2 (14) 40 43 30 (210) 166 186
4 (28) 48 51 32 (224) 177 198
6 (42) 58 61 34 (238) 187 211
8 (56) 67 70 36 (252) 198 224
10 (70) 74 76 38 (266) 208 237
12 (84) 81 86 40 (280) 218 250
14 (98) 90 95 42 (294) 228 264
16 (112) 99 105 44 (308) 239 278
18 (126) 108 117 46 (322) 249 292
20 (140) 117 127 48 (336) 259 305
22 (154) 128 138 50 (350) 268 318
24 (168) 138 150 52 (364) 279 333
26 (182) 147 161      

8.3.2 Foringsdyr av storfe som er av kjøttferase skal som hovedregel ha oppnådd følgende minimumsvekt ved oppnådd alder:

Alder uker (dager) Okse Tung rase Kvige Tung rase Okse Lett rase Kvige Lett rase   Alder uker (dager) Okse Tung rase Kvige Tung rase Okse Lett rase Kvige Lett rase
0 (Fødsel) 34 31 30 29 28 (196) 221 198 198 180
2 (14) 45 41 40 38 30 (210) 237 211 212 190
4 (28) 56 52 50 48 32 (224) 253 223 226 200
6 (42) 69 65 62 59 34 (238) 268 234 239 210
8 (56) 81 76 73 69 36 (252) 285 245 253 220
10 (70) 94 88 84 80 38 (266) 300 256 267 229
12 (84) 107 99 96 91 40 (280) 316 268 281 238
14 (98) 120 112 108 102 42 (294) 332 278 294 246
16 (112) 133 124 120 113 44 (308) 348 289 309 254
18 (126) 148 136 132 124 46 (322) 364 299 322 262
20 (140) 162 148 145 135 48 (336) 380 309 336 270
22 (154) 176 161 159 147 50 (350) 395 318 348 277
24 (168) 191 173 172 158 52 (364) 411 329 362 284
26 (182) 206 186 185 169          

8.3.3 Salg av undervektige dyr – kjøpers hevningsrett

Foringsdyr av storfe som har lavere vekt og svakere tilvekst enn minimumskravet angitt i disse vilkår skal som hovedregel ikke omsettes. Dersom kjøper godkjenner dette åpnes det likevel for unntak for foringsdyr av storfe som ser friske og fine ut og som ser ut til å være i god vekst. Dersom Nortura forestår transporten fra selger til kjøper, vil sjåføren gjøre en foreløpig vurdering ved opplasting på dyrebilen. Selger er likevel innforstått med at kjøper har rett til å heve kjøpet av undervektige dyr. Nortura har rett til å tilbakelevere dyrene, selge dyrene til redusert pris eller slakte dyrene, alt for selgers regning og risiko dersom dyrene ikke aksepteres av kjøper ved mottak.

Ved direktelevering der transport skjer i regi av Nortura vil sjåføren normalt ikke foreta kvalitetsvurdering av dyrene.

8.4 Salgslyter:

8.4.1 Det presiseres at fôringsdyr av storfe med følgende defekter og egenskaper ikke skal omsettes med mindre (i) dyrene er lovlig og forsvarlig å omsette og transportere og (ii) defektene er uttrykkelig avklart med kjøper:

 • Dyr med horn.
 • Dyr av spesielle rasekombinasjoner.
 • Dyr med åpne sår eller hevelser.
 • Dyr med leddbetennelser og tydelige hevelser i ledd eller klauvrot.
 • Tydelig medtatte dyr.
 • Dyr med lus.
 • Skitne dyr.
 • Dyr fra besetninger med smittsomme c-sjukdommer, eller fra besetninger med sannsynlighet for friske smittebærere.

Såfremt kjøper aksepterer å motta dyr med slike lyter skal prisen fastsettes av selger og kjøper. Selger og kjøper kan eventuelt be Nortura fastsette prisen.

8.4.2 Dersom fôringskviger er drektig ved levering anses dette som en mangel som selger er ansvarlig for.

Selger plikter å forsikre seg om at dyr som selges som foringsdyr ikke er drektige ved salg. Salg av drektige foringskviger eller ungkviger/livkalv ansees som grovt uaktsomt, ref. punkt 3.1 i salgvilkårene.

Hvis kjøper får mistanke om drektig fôringskvige, selv om det oppdages seint, skal selger og Nortura straks varsles og veterinær skal kontaktes for drektighetsundersøkelse. Påvises drektighet skal kjøper, selger og livdyrformidler finne beste løsning, gjerne i samråd med veterinær. Forutsatt at denne fremgangsmåten er fulgt har kjøper sin reklamasjonsrett i behold selv om kviga kalver.

Hvis drektig fôrings-/ungkvige må avlives har kjøper krav på tilbakebetaling av kjøpesummen. Hvis dyret nødslaktes/slaktes skal differansen mellom kjøpesummen og slakteoppgjør belastes selger. Selger blir i begge tilfeller ansvarlig for kjøpers dokumenterte, direkte påløpte kostnader, herunder til fôr og veterinær. Kostnader til fôr beregnes etter samme modell som i salgsvilkårene punkt 7.4.1. Ved vellykket kalving skal kjøper beholde kalv mot selv å dekke de nevnte kostnadene.

8.5 Ikke reklamasjonsgrunner

Følgende gir ikke grunnlag for reklamasjon:

 • Lavere tilvekst enn forventet etter levering.
 • Foringsdyr av storfe som dør senere enn 1 dag etter mottak med mindre det faglig kan påvises at dødsfallet skyldes at dyret led av en mangel ved levering.

9. SELGERKREDITT TIL KJØPER

9.1 Norturas kredittordning

Nortura har standardiserte medlemsordninger der Nortura etter avtale yter selgerkreditt til kjøpere av livdyr og foringsdyr av storfe. Nortura er kjøper av dyrene fra selger (et helt midlertidig kjøp) og betaler kjøpesummen for de aktuelle dyr med eventuelle avtalte tillegg eller fradrag. Umiddelbart etter at Nortura blir eier av dyrene, normalt ved utlasting hos kjøper, overdras dyrene fra Nortura til kjøper (og Nortura får derved et korresponderende krav på salgssummen mot kjøper. Dette kravet skal gjøres opp av kjøper senest ved utløpet av standard kredittid. Det kan eventuelt inngås særskilt avtale om utvidet kredittid, se punkt 9.6. Slik avtale om utvidet kredittid er sedvanemessig betegnet som "kjøp på kontrakt".

9.2 Grunnleggende vilkår for kredittordningen – særregel for direktesalg

Kredittordningen gjelder i utgangspunktet bare der i det minste kjøper er medlem av Nortura. Henstand med betaling av kjøpesummen innenfor standard kredittid anses som en fordel et kjøpende medlem kan forvente med mindre vedkommende anses som ikke kredittverdig eller har misligholdt sine forpliktelser overfor Nortura.

Ved direktesalg oppfordres selger til å forsikre seg om at kjøper er godkjent for kreditt, før det legges til rette for salget. Alternativt må selger forsikre seg om at kjøper er i stand til å gjøre opp overfor Nortura. Nortura har ikke godkjent en kjøper for kreditt selv om Nortura gjennomfører avregning eller på annen måte bistår ved salget.

Ved direktesalg har Nortura rett til å kreve tilbakebetalt det salgsvederlaget som Nortura har betalt til selger, inkludert renter, dersom salget har skjedd til en kjøper som ikke godkjennes for kreditt fra Nortura. Ved direktesalg må selger således være oppmerksom på at han bare er sikret oppgjør fra Nortura dersom Nortura finner kjøperen kredittverdig.

Ved enhver kredittgivning forplikter kjøper seg til å holde de aktuelle dyr forsikret.

Nortura yter selgerkreditten til kjøper under det uttrykkelige vilkår at de aktuelle dyr, og avkom av solgte livdyr som kjøper har kontroll over, leveres tilbake til Nortura til slakt eller som livdyr. Brudd på dette vilkåret innebærer vesentlig mislighold av avtalen om kreditt.

Ethvert mislighold som en kjøper har foretatt overfor Nortura vil medføre at vedkommendes kredittmulighet begrenses eller bortfaller.

9.3 Kjøpere tilknyttet Driftskredittordningen

For kjøpere som er tilknyttet Driftskredittordningen må det skje en særskilt vurdering før Nortura kan gi kreditt. Norturas mulighet til å etablere sikkerhet, spesielt i form av trekk i fremtidig oppgjør, kan være begrenset gjennom avtale med kjøpers bankforbindelse. Dette vil i så fall kunne medføre at Nortura ikke vil gi en kjøper kreditt, heller ikke med standard kredittid.

9.4 Etablering av Norturas kredittordning med standard kredittid

Norturas henstand med kjøpers betaling av kjøpesummen etableres gjennom Norturas samtykke, som ofte gis gjennom avrekning/ fakturering og utbetaling av salgssummen. Kreditten gis under forutsetning av at kjøper og selger aksepterer at disse Vilkårene legges til grunn for transaksjonen.  Slik aksept skal anses gitt gjennom kjøpers eller selgers anmodning om bistand fra Nortura som formidler, herunder anmodning om bistand ved avrekning/fakturering, enten dette gjøres via Min Side, gjennom bruk av standardiserte skjemaer, per e-post eller sms, muntlig, eller på annen måte. Anmodningen gis til Norturas medlemssenter.     

Utvidet kredittid krever skriftlig tilsagn fra Nortura slik dette er bestemt i punkt 9.6.

9.5 Standard kredittid

Standard kredittid for medlemmer er 14 dager både for avlsdyr og fôringsdyr av storfe.

Nortura fakturerer normalt ikke-medlemmer med en betalingsfrist på 14 dager både for avlsdyr og fôringsdyr av storfe.

Kredittidene fastsettes av Norturas styre og kan endres.

9.6 Utvidet kredittid (tidligere benevnt som kjøp på kontrakt)

Utvidet kredittid gis bare til medlemmer og etter skriftlig bekreftelse fra Nortura, eventuelt gjennom fastsettelse av forfallstid på tilsendt faktura. Slik bekreftelse gis til kjøper av Norturas medlemsavdeling. I enkelte tilfeller kan utvidet kredittid bare gis etter samtykke fra Norturas kredittavdeling. Nortura må finne kjøperen kredittverdig og Nortura kan kreve at kjøper må stille tilfredsstillende sikkerhet.

Søknad om utvidet kredittid rettes til Norturas medlemssenter eller livdyravdeling, i god tid før salget gjennomføres. Tilsagn om utvidet kredittid må være skriftlig for å være bindende for Nortura.

Utvidet kreditt gis for begrenset tid. Se punkt 9.7.

9.7 Tilbakebetaling (forfall) og maksimal kredittid

Tilbakebetaling av kreditt skal skje ved fastsatt forfallstidspunkt. Hvis dyrene blir innlevert til slakt før fastsatt forfallstidspunkt fremskyndes forfallstidspunktet slik at betaling skal skje ved avregningen eller kjøpers mottak av slakteoppgjør.

Ved forfall har Nortura ved første anledning rett til å foreta trekk (motregning) i ethvert beløp kjøper har til gode. Normalt vil Nortura trekke i slakteoppgjøret. Dersom slikt trekk ikke gjennomføres skal kjøper allikevel foreta betaling umiddelbart etter mottatt slakteoppgjør.

Utvidet kredittid kan maksimalt utgjøre:

For fôringsdyr av storfe: Maksimalt 365 dager

For avlsdyr av storfe: Maksimalt 365 dager

9.8 Renter

For medlemmer krever Nortura renter for ytet kreditt etter 14 dager fra fakturadato. For ikke medlemmer er rentefri periode uansett begrenset til 14 dager. På siden kontraktsrente er angitt gjeldende rentesatser. Etter forfallsdag løper lovens forsinkelsesrente frem til betaling skjer.

9.9 Sikkerhet – salgspant og trekk (motregning)

Nortura har salgspant i de solgte dyr for kjøpesummen med renter og omkostninger inntil betaling fra kjøper har skjedd i sin helhet. Ved utvidet kredittid vil Nortura normalt stille krav om ytterligere sikkerhet.

Nortura har motregningsrett i ethvert krav kjøperen har mot Nortura. Nortura vil automatisk motregne i hele kjøpers krav på kvantumstillegg, etterbetalinger og bonuser i forfalte utestående krav Nortura måtte ha. Tilsvarende motregning vil skje i slakteoppgjør med mindre eller i den grad Nortura skriftlig har bekreftet å ville avstå fra slik motregning. Fastsatt kredittramme i en rammeavtale anses ikke som en slik avståelse av motregningsrett.

10. TVISTER

Tvist mellom Nortura og et medlem avgjøres ved voldgift i henhold til Norturas vedtekter. Øvrige tvister avgjøres ved de alminnelige domstoler.

11. OVERSIKT OVER STANDARD AVTALER OG SKJEMA

Ved fast leveranse av fôringskalv kan følgende skjema brukes:

Avtale om direktelevering av fôringsdyr, dette gjøres på Min side.