Kontrollprogram for BRSV og BCoV

BRSV (bovint respiratorisk syncytialvirus) og BCoV (bovint coronavirus) er virus som har vært i Norge i flere år. Mange besetninger opplever dette som utbrudd av hoste eller diare som spres mellom besetninger. Ved å la virus spre seg (ukontrollert) i norsk storfepopulasjon, vil ca. 200 besetninger få klinisk sjukdomsutbrudd hvert år. Dette medfører store kostnader og redusert dyrevelferd. Totalt gir disse virussykdommene produsentene et tap på ca. 150 millioner kr pr år.

Storfe på beiteAv: Asgeir Svendsen, tidl. fagsjef storfe i Nortura

Forskning fra NMBU viser at ca. 40 % av alle besetninger (1500 melkekubesetninger) vil bli smittet med virus i løpet av et år fordi antistoff ikke har livslang beskyttende effekt.

Kostnader for 200 besetninger som har kliniske utbrudd beregnes til 200 x kr. 200.000,- = 40 millioner kr. Besetninger som blir smittet og ikke får alvorlige kliniske symptomer har ¼ kostnad i forhold til kliniske utbrudd blir dette 1300 besetninger x kr. 50.000,- = 65 millioner kr.

Luftveislidelser og diaré står for ca. 75 % av helsekortregistreringer hos kalv. Hvert år dør mellom 5.000 - 10.000 kalver av slike sykdommer. Beregnet økonomisk tap vil ligge mellom 25 og 50 millioner kroner pr år.

Et nasjonalt kontrollprogram

Beslutningen med å etablere kontrollprogrammet er basert på norsk forskning gjennomført i samarbeid mellom NMBU, TINE, Animalia og Veterinærinstituttet.

Ved å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV (livdyromsetning, personell inn og ut av besetningen samt utstyr) vil det være mulig å få til en betydelig reduksjon av sjukdommene disse virusene forårsaker.

TINE, Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund (KLF), Nortura, Geno, Tyr og Den norske veterinærforening går nå sammen om et kontrollprogram der målet er å redusere utbrudd av BRSV og BCoV. Arbeidet blir koordinert gjennom Helsetjenesten for storfe.

En forutsetning for å lykkes med kontrollprogrammet er å ta kontroll over de viktigste smitteveiene for BRSV og BCoV: livdyromsetning, personell inn og ut av besetningen samt utstyr. Her må alle bidra, ikke minst den enkelte besetningseier.

Prosjektet finansierer i 2016 oppstartsanalysene for å få en nasjonal status på besetningsnivå. Det er bestemt at kontrollprogrammet avsluttes ved utgangen av 2022.

Trygg og sikker inn- og utlasting av storfe, pdf. 1 572 kb

Felles retningslinjer for sjåfører og bønder

Mer informasjon finnes på storfehelse.no og faktaark BRSV BCoV.pdf.