Fagbibliotek for småfe - Helse

 • Innvortes parasittar hos sau

  (Revidert 05.12.16) Svært mange parasittar, eller snyltarar, kan finnast hos sau her i landet. Desse tilhøyrer ulike grupper, som har ulikt levevis og smittar sau på ulike måtar.

 • Mangelsjukdomar hos sau

  (03.10.16) Når det førekjem vantrivsel og dårleg produksjon hjå søyer og lam bør ein ha mangelsjukdomar i tankane. I dette temaheftet beskriv vi dei vanlegaste mangeltilstandane og korleis ein kan behandle og førebyggje desse. Til slutt har vi med litt om korleis ein best kan gje mineral- og vitamintilskot i praksis.

 • Klauvsjukdommer og klauvstell hos sau

  (Oppdatert 21.12.15) Brosjyren som er laget i samarbeid mellom Animalia – Helsetjenesten for sau og Nortura er revidert per desember 2015. Her finner du informasjon om klauvens oppbygging og vekst. Det er beskrevet hvordan man skjærer klauver og også hvordan man kan forebygge klauvsjukdommer.

 • Ny kunnskap om rundorm hos sau – hva betyr dette for behandlingsrutinene?

  (06.02.14) Helt siden mennesker har holdt husdyr, har en også måttet ha med rundormene å gjøre. Da norsk jordbruk var preget av mange små bruk med få dyr, sett i forhold til dagens situasjon, utgjorde ikke rundormene noen stor trussel hverken for dyr eller dyreeier. Når sauebesetningene nå vokser seg større og når beitearealene kanskje ikke øker like mye, da kan rundormene bli et problem. Både for dyrene sin trivsel, men også for bondens økonomi.

 • Daudfødde lam eit aukande problem, korleis kan vi snu trenden?

  (11.03.11) Kasting, dødfødte og svakfødte lam påfører sauebøndene store økonomiske tap. Ut i fra tall fra Sauekontrollen har vi regnet ut at antall dødfødte lam i hele landet er på ca 65.000 i året. Kalkulerer vi med at hvert lam gir oss et tap på 1300,- kr, påføres sauebøndene et årlig tap på over 84 millioner.

 • Klauvstell - forebyggende helsearbeide

  (24.11.10) Golvunderlag og fjellgrunn avgjør slitasje gjennom året. I en normal saueklauv er veggen litt høyere enn sålen, dette er fordi mesteparten av vekten skal bæres på den sterkere klauvveggen.

 • Parasittkontroll i framtida

  (09.09.09) Norge og Stavanger var vertskap for "The 7th International Sheep Veterinary Congress" i juni. Parasittkontroll i framtida var et viktig tema på denne kongressen. Spesialveterinær Siv Svendsen i Team sau formidler her noen inntrykk fra dette.