Totalmarkedssituasjonen og prisutvikling for lammesesongen 2023

(Oppdatert 23.08.23) Vi har nå en god markedssituasjon på sau og lam, noe som gjør det mulig å løfte engrosprisen. Mange ting har bidratt til dette. Produktserien Hverdagslam øker lammesalget utenfor sesongene. Produktutvikling og andre markedsaktiviteter bidrar til salgsvekst for produkter av både sau og lam. Pandemien gjorde også at salget økte.

Lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Nortura

Markedet og lagersituasjonen 

Produksjonen av sau og lam er redusert fra toppårene 2017 og 2018 og er nå på et nivå som gir grunnlag for et velfungerende marked framover. I 2022 ble det ikke fryst inn hverken lam eller sau på reguleringslager.  

I 2023 forventes lammesalget å gå noe tilbake sammenlignet et godt salg i 2022. Dette kommer av at vi fremdeles sammenligner oss med en periode med pandemi. Salget forventes å falle med 2 %, noe som er betydelig mindre tilbakegang enn for annet rødt kjøtt. Tall fra dyre- og fostertellinger viser en nedgang i antall søyer og en nedgang i lam per søye. Til sammen gir dette en prognosert nedgang i norske tilførsler av lam på i overkant av 1 pst. Etter at WTO-kvoten på 206 tonn, import fra Island på 600 tonn og SACU-import på 250 tonn er tatt inn, prognoseres et lite reguleringslager av lam ved utgangen av året. 

Det forventes at tilførselen sau øker med om lag 1 pst. for året som følge av økte slaktevekter. Engrossalget av sau forventes å øke med det tilsvarende, og det forventes ikke sau på reguleringslager ved utgangen av året. 

Prisforventning til årets sesong 

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen for 2. halvår 2023 med kr 1,00 per kilo sammenlignet med 1. halvår 2023. Sammenlignet med høsten 2022 er det en økning på kr 4,50 per kilo, opp 5,7 pst. Som figuren under viser, vil avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen. Engrosprisen for sau har økt med kr 1,80 sammenlignet med sesongen i fjor. Omsetningsavgiften er uendret fra fjorårets sesong. 

Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst 

Prisløypa for lam legges opp med tanke på å få en tilførselskurve som gjør at det blir minst mulig skyving i slaktesesongen. Samtidig er målet å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen, og fryse inn minst mulig. 

Butikkjedene ønsker å komme i gang med sine landsdekkende kampanjer på lam fra midten av september og legger sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp til en prisløype som stimulerer til at en del tar jobben og kostnadene med å sanke sau og plukkslakte lam så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Starten av prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men som i fjor, er differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt senere slakting får en forholdvis høyere pris. Vi håper også at kjedene blir med på å holde salgstrykket oppe utover i sesongen.  

Avregningsprisen til sauebonden består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er summen av endringene i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen.  

Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg for et R lam, sammenlignet med foregående uke i høst, ser slik ut: 

Uke  

Dato 

Prisendring 

27 

03.07.2023 

 kr 0,44 

31 

31.07.2023 

 kr 3,00 

34 

21.08.2023 

-kr 0,50 

35 

28.08.2023 

-kr 1,00 

36 

04.09.2023 

-kr 2,80 *

37 

11.09.2023 

-kr 2,30 

38 

18.09.2023 

-kr 1,20 

39 

25.09.2023 

-kr 1,50 

40 

02.10.2023 

-kr 0,50 

41 

09.10.2023 

 kr 0,00 

* endret etter økt omsetningsavgift med kr 1,00 pr kg

Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2023 sammenlignet med i fjor. Den viser at de prognoserte prisendringene i år er tilnærmet lik slik prisendringene ble gjennom fjorårssesongen.

Når det gjelder prisnivå i 2023, tas det forbehold om endringer i slaktekostnader, innmat- og skinnverdier, m.m. som vi ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives.

Oppdatert tabell inkl omsetningsavgift

Oppdatert prisprognose

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen er mest rasjonelt 

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen.

Derfor legger vi opp til en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er slakte- og skjærekapasiteten for sau god, fordi det fremdeles er sesongarbeidskraft på slakteriene. Dermed kan en også utnytte råstoffet bedre.  

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting i femukersperioden før uke 36 og i de fire ukene som starter med uke 42. Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa.  

Oppdatert tabell inkl omsetningsavgift

Oppdatert prisprognose