Fagbibliotek for småfe - Beite

 • Hvordan behandle løse hunder i beiteområde

  (22.06.21) Her er noen råd om hva du bør gjøre om sauene dine blir utsatt for løshundangrep. Rådene er utarbeidet i samarbeid med politiet. Her er også noen gode råd om hva du skal gjøre selv dersom du er hundeier.

 • Utmarksbeite – ressursgrunnlag og bruk

  (16.03.21) Berre 10 mill. dekar eller 3 % av landarealet i Noreg er jordbruksareal. 45 % av landet er utmarksareal som kan brukast i matproduksjon, men haustinga kan berre gjerast av beitedyr. Skal vi ha eit landbruk basert på lokale ressursar må utmarka brukast. Denne ressursen kan ikkje sentraliserast – skal den nyttast må vi ha landbruk i heile landet.

 • Korleis lage frodige beiter av gardsnær utmark

  (16.03.21) Beiter kan vere så mangt, det kan vere alt frå fulldyrka jord som vert beita til skrinne fjell-/utmarksbeite. Eg skal i dag snakke om det som er midt i mellom: Innmarksbeite (kulturbeite på folkemunne).

 • Slepp søyer og lam ut når fjøset fylles

  (Sist endret 02.03.21) Etter som lamminga går sin gang, blir mange sauefjøs fylt til randen. Mange dyr pr kvadratmeter i eit sauefjøs som kanskje i tillegg er varmt og dårleg ventilert, fører til stort smittepress på søyer og lam.

 • Utmarksbeite til sau

  (06.05.19) Nibio, Helsetjenesten for sau og Team småfe i Nortura har laga eit nytt temahefte om Utmarksbeite til sau. 

 • Prøv italiensk raigras i år!

  (Sist oppdatert 01.06.17) Ettersom raigraset under våre forhold oftast blir dyrka som eittårig vekst, kan ein la dyra beite på raigraset så lenge dei er ute. Ei undersøking gjennomført av Nibio på oppdrag frå Nortura viser at når lamma får beite på italiensk raigras i tillegg til hå kan ein oppnå høgare tilvekst og betre slaktekvalitet, sjølv når vilkåra for haustbeiting på hå er uvanleg gode.

 • Innmarksbeite til sau

  (31.01.17) Godt beite er det rimelegaste og beste grovfôret ein kan gje sauen. I tillegg får dyra mosjon og høve til naturleg åtferd. Beitande storfe og sau er også viktig for kulturlandskapet og god reklame for norsk husdyrhald.

 • Utforming av sankegjerde

  (08.07.16) Fleire vel å ha felles sanking av sau etter beitesesongen er ferdig. For å enkelt skilje dyra etter sanking bør ein ha eit godt utforma sankegjerde. Det kan vere fleire hundre dyr som er drive over lengre avstand, og når dyra skal sorterast etter dei er komne til samlegjerdet, bør dette skje utan unødige påkjenningar for både sau og bonde.