Avtale om levering av økologiske sau og lam til slakt

Det stilles krav om at produksjonen er godkjent som økologisk av Debio. Videre må Norturas egne krav til fastsatte innmeldings- og leveringsrutiner følges.

debio.no

Pristillegg og kvantumsavgrensing

Godkjente slakt betales med det til en hver tid gjeldende pristillegg for økologiske slakt i Nortura. Tilleggsprisene vil kunne endres av Nortura. Størrelsen på tilleggsprisen, er beskrevet i Leveringsvilkår økologiske småfe.

Norturas markedsmessige behov vil være styrende for det antall slaktedyr som det tilbys kontrakt på til produsent. Pristillegget for økologsk kjøtt skal tas ut i markedet.

» Avtaleskjema for økologisk småfe, elektronisk

» Avtaleskjema for økologisk småfe, pdf.

Krav til slaktedyr mv.

Økologiske småfe må tilfredsstille de spesifikke krav som stilles med hensyn til kategori, vekt, klasse og fettgruppe. Disse kravene vil kunne endres av Nortura.

Krav til produsent, innmelding av slaktedyr, oppsigelse av avtalen

  • Dyr som ønskes levert til økologisk varestrøm må meldes inn på spesialavtale
  • Riktig innmelding og merking av økologiske slaktedyr er en forutsetning for å få økotilleggene. Økologiske slaktedyr skal ha Debiomerke ved levering
  • Norturas vedtekter om leveringsplikt må være oppfylt for at avtalen skal være gyldig
  • Manglende kravoppfylling vil medføre at avtalen kan bli sagt opp. Før oppsigelse av avtale skal det være kontakt mellom medlem og Nortura for å forsøke å rette på avvikene.
  • Avtalen om leveransemuligheter til økologisk varestrøm i Nortura kan gjensidig sies opp med 6 måneders varsel.
  • Manglende levering av økologisk småfe i 2 år medfører at avtalen utgår.
  • Betingelse for avtale er medlemskap i Nortura

Elektronisk avtale


Produksjonsomfang
Forventet leveranse foredelt pr år (antall dyr):

Krav som må oppfylles for at avtalen skal være gyldig

Produksjonen på gården er godkjent av Debio  
Driften på gården er i henhold til KSL