Fagbibliotek for småfe - Fôring

 • Tolking av resultata av ei grovfôranalyse

  (Oppdatert 28.10.22) Det er mange tal å forhalda seg til når du får att resultatet av ei grovfôranalyse. Eg vil her gå igjennom dei resultata eg legg mest vekt på når eg skal vurdere resultata på eit analysebevis.

 • Tid for fôrplanlegging

  (Oppdatert 28.10.22) Vinterfôret og sauen er i hus stort sett over heile landet. Da er det på tide å planlegge bruken av grovfôret som er hausta i løpet av vekstsesongen.

 • Fôring av sau og lam

  (Ny versjon 11.05.18) Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheits- eller mjølkeperioden avgjer fôringa.

 • Noen råd i siloslåtten

  (Sist oppdatert 07.06.22) Surfôrkvaliteten er avgjørende for resultatet i kjøttproduksjonen. En kan alltids kompensere dårlig grovfôrkvalitet med mer kraftfôr, men du verden så mye lettere det er å oppnå god tilvekst når grovfôret er godt.

 • Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam

  (Oppdatert 01.03.22) Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite. For å få økonomi i eit overskotslam-oppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma.

 • Det ideelle grovfôret til sau og aktuelle strategier for å dyrke det?

  (15.03.21) Hva er det ideelle grovfôret til sau? Definisjonen på det kan vel variere. Vi tar derfor utgangspunkt i et sauebruk, og kva grovfôrbehov det er på dette bruket. Hva er vel mer naturlig enn å la Kjell Erik Berntsen, selveste NSG sjefen, Nortura- sauebonde og flink grovfôrdyrker representere den norske sauebonden.

 • Fôring og stell av produktive søyer rundt lamming

  (Sist endret 26.02.21) Sauekontrollen syner at tal totalfødte lam ligg stabilt på i overkant av to lam pr søye og tal lam om hausten ligg på mellom 1,6 og 1,7 lam pr søye. Det bør vera eit mål å redusere denne forskjellen. Forsking syner at det er lam frå store kull som er mest utsette for å gå tapt.

 • Holdvurdering av sau

  (02.12.19) Holdvurdering er et nyttig verktøy som bidrar til god velferd, helse og produksjon. Her er råd om hvordan holdvurdering kan brukes som hjelpemiddel for å justere fôringa gjennom året.

 • Sluttfôring av lam

  (Sist oppdatert 26.09.19) Det vil alltid vera ein del lam som ikkje har ynska vekt og hold ved vanleg slaktetid om hausten. Desse bør ein fôre vidare for å oppnå betre vekt, klassifisering og pris på lammet.