Temahefte småfe

Temaheftene ligger her i pdf-format, du kan skrive de ut direkte, eller ta kontakt med din rådgiver for å få de tilsendt.

 • Mindre lammetap

  (21.01.10, endret 29.02.24) Dette temaheftet har som mål å gi kunnskap om hvordan en kan redusere lammetapet fra fødsel og til lamma slippes på sommerbeite. Om lag halvparten av det totale lammetapet skjer i denne perioden.

 • Rådgivingstilbud i Team småfe i Nortura

  (Oppdatert 01.01.24) Team småfe i Nortura består av dyktige rådgivere med allsidig praktisk og teoretisk kunnskap om småfe. Jobben vår er å være kontaktpunkt mellom småfebonden og Nortura. Ta kontakt med oss! Vi er aldri mer enn en telefon unna. Vi skal også hjelpe småfebonden til et best mulig økonomisk resultat på gården gjennom god rådgiving i samarbeid med resten av verdikjeden i Nortura.

 • Fôring av sau og lam

  (Ny versjon 11.05.18) Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheits- eller mjølkeperioden avgjer fôringa.

 • Utmarksbeite til sau

  (06.05.19) Nibio, Helsetjenesten for sau og Team småfe i Nortura har laga eit nytt temahefte om Utmarksbeite til sau. 

 • Økonomisk sauehald

  (18.01.18) Økonomi er læra om forvaltning av knappe ressursar. Det treng såleis ikkje berre vera i samband med pengar vi kan bruke omgrepet økonomi. Det å økonomisere med noko er difor å oppnå eit bestemt mål med minst mogeleg innsats. For dei som lever i pakt med naturen, er det dette det meste handlar om.

 • Innmarksbeite til sau

  (31.01.17) Godt beite er det rimelegaste og beste grovfôret ein kan gje sauen. I tillegg får dyra mosjon og høve til naturleg åtferd. Beitande storfe og sau er også viktig for kulturlandskapet og god reklame for norsk husdyrhald.

 • Innvortes parasittar hos sau

  (Revidert 05.12.16) Svært mange parasittar, eller snyltarar, kan finnast hos sau her i landet. Desse tilhøyrer ulike grupper, som har ulikt levevis og smittar sau på ulike måtar.

 • Mangelsjukdomar hos sau

  (03.10.16) Når det førekjem vantrivsel og dårleg produksjon hjå søyer og lam bør ein ha mangelsjukdomar i tankane. I dette temaheftet beskriv vi dei vanlegaste mangeltilstandane og korleis ein kan behandle og førebyggje desse. Til slutt har vi med litt om korleis ein best kan gje mineral- og vitamintilskot i praksis.

 • Klauvsjukdommer og klauvstell hos sau

  (Oppdatert 21.12.15) Brosjyren som er laget i samarbeid mellom Animalia – Helsetjenesten for sau og Nortura er revidert per desember 2015. Her finner du informasjon om klauvens oppbygging og vekst. Det er beskrevet hvordan man skjærer klauver og også hvordan man kan forebygge klauvsjukdommer.

 • Planløsninger i sauefjøs

  (04.09.15) Ved planlegging av nytt sauefjøs kan det være en fordel å vurdere ulike løsninger for å finne hva som passer for den enkelte. Målet med denne artikkelen er å gi inspirasjon til ulike løsninger.