Fagbibliotek for småfe - Drift

 • Gode råd for skånsom klipping og fornøyde saueklippere

  (Oppdatert 22.02.23) I dag er det ofte slik at sauebonden ikke klipper sauene sine selv. Gode klippere som kan gjøre jobben raskt og effektivt vokser ikke på trær i Norge, og utenlandske klippere blir derfor ofte en løsning. Disse er raske, arbeidsomme og kan faget sitt, men kan ha dårlig kunnskap om norsk sauedrift, og er ofte mest vant til å klippe tomme søyer om sommeren. Dette kan bidra til at klippinga gjennomføres på en måte som ikke passer ved klipping av høgdrektige søyer.

 • Liv laga – lamming og fødselshjelp

  (Oppdatert 01.03.22) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest.

 • Fôring, stell og økonomi ved ulikt oppdrett av overskotslam

  (Oppdatert 01.03.22) Eit overskotslam er eit lam som ikkje har mor eller ikkje får nok mjølk frå mora til at det får tilfredstillande tilvekst og blir difor teken frå søya og fôra opp på mjølkeerstatning, kraftfôr, grovfôr og beite. For å få økonomi i eit overskotslam-oppdrett, er det viktig at ein alt før lamming har tenkt igjennom korleis ein ynskjer å ta vare på overskotslamma.

 • Her slakter de 2,2 lam per søye

  SUNNFJORD: Med avdrått på drøyt to slakta lam per søye og ei gjennomsnittlig slaktevekt på 22,6 kilo i 2020, leverer familien Hundvebakke resultater som er godt over gjennomsnittet. Én av faktorene er råmelk av ku til alle nyfødte lam.

 • Elektroniske hjelpemidlar i utmarksbeitebasert husdyrproduksjon

  (15.03.21) Utviklinga av elektronisk utstyr har ført til store framskritt på ulike område i samfunnet. Dette gjeld også innan landbruk og beitebasert husdyrproduksjon. Eg skal her sjå nærare på nyvinningar som er tatt i bruk eller er under utvikling innan dette feltet. Dette er berre meint som ei oppsummering av det som finst på marknaden, og litt om moglegheitene som ligg i bruken av desse produkta. Meir opplysningar om dei ulike produkta får ein hjå produsentane.

 • Slepp søyer og lam ut når fjøset fylles

  (Sist endret 02.03.21) Etter som lamminga går sin gang, blir mange sauefjøs fylt til randen. Mange dyr pr kvadratmeter i eit sauefjøs som kanskje i tillegg er varmt og dårleg ventilert, fører til stort smittepress på søyer og lam.

 • Brunstsynkronisering på sau

  (Oppdatert 10.11.20) Mange sauebønder ynskjer seg ei kort og intensiv lammingsperiode om våren av ulike årsaker. Det kan ein få til ved å gjennomføre brunstsynkronisering slik at mange søyer kjem i brunst samstundes. Seksjonssjef for Mattilsynet i Sør-Trøndelag, Heiko Paulenz beskriv her ei metode for brunstsynkronisering som har lykkast i praksis.

 • Elektronisk merking av småfe (RFID)

  Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedtok i 2007 å innføre et frivillig elektronisk merkesystem (RFID) for småfe fra 2008. Fra 1. januar 2011 vedtok samme departement/Mattilsynet krav om elektronisk merking av sau over 12. mnd. som er født etter 31. oktober 2010. Nortura fortsetter å gi pristillegg for kjøp av elektroniske merke til sau og lam.

 • Tips for å vurdere slaktetidspunkt på lam

  (16.09.20) Utgangspunktet for ein vellykka lammesesong, er kvalitetslam til rett tid. Prisløypa er laga slik at det skal løne seg å sanke og levere slaktemogne lam frå månadsskiftet august/september. Da har vi produkt av lam klar i butikk til salssesongen startar for alvor i kjedene frå midten av september. Dersom lamma ikkje er slaktemogne, vil det alltid lønne seg å sluttfôre dei til kvalitetslam.