Fagbibliotek for småfe - Drift

 • Korleis opparbeide ei god talle?

  (10.09.15) Det er lite som er like bra underlag for dyr som ei god talle, men likeeins er det lite som er like dårleg som ei dårleg talle.

 • Endra prissetting på kje

  (05.05.15) Ved jordbruksoppgjeret for 2014/15 auka slaktetilskotet for kje med 220 kroner, slik at geitebonden får kr 300 per kje over 3,5 kg. Med bakgrunn i dette, forventar Nortura at tilførslane av kje vil auke. Vi ser alt nå tendensar til det.

 • Stordriftsutfordringer på sau – erfaringer frå Sveio Smalesamdrift

  (06.02.14) Sveio er den sørlegaste kommunen i Hordaland, og ligg heilt ute mot Nordsjøen. Me har altså eit mildt klima, men med mykje regn og vind. Sveio Smalesamdrift blei starta i 2005 med tre deltakande partar, der to av bøndene hadde drevet med sauer og tredjemann var mjølkeprodusent.

 • God drift viktigere enn antall sau?

  (05.02.14) Saueproduksjonen kan bidra til å dekke et økende behov for mat og klær, samtidig som den bidrar til redusert klimagassutslipp, levende bygder og kulturlandskap. Utviklingen av dagens sauedrift forutsetter at dagens tilskuddsordninger opprettholdes, at kjøttprisen minst følger prisen på innsatsfaktorene i næringen, og at de brukene som har svakest økonomisk resultat, effektiviserer driften sin og kommer opp på resultatnivå med dagens gjennomsnittsbruk.

 • Lammeringar – til fordel for alle

  (05.02.14) Inntransport av slaktedyr frå tusenvis medlemmer innan Nortura er ei utfordring når vi kjenner geografien i Norge. Spreidde gardar og lange køyreavstandar. Målet er sjølvsagt å gjera inntransporten så rasjonell som mulig, slik at kostnadane kan haldast nede og utbetalingsprisen pr kg kjøtt til bonden oppe.

 • Reduser risikoen for værklassifisering

  (03.07.12) Hver eneste slaktesesong må vi ta en diskusjon med medlemmer som har levert lam som har havnet i kategorien vær. Årsaken er at klassifisør har registrert lukt- og smaksavvik på slaktet.

 • Satsing på lammeringer i Nortura

  (03.07.12) Lammeringer har eksistert i flere år i Nord-Norge og noen steder på Østlandet. Vi har så mange positive erfaringer med dette, at vi nå ønsker å organisere lammeringer over hele landet.

 • Plukkslakting etter vekt og hold

  (03.07.12) Holdvurdering er den sikraste måten å plukke ut slaktemogne lam på. I store flokkar er det ofte ikkje tid til holdvurdering kvar gong ein skal plukkslakte. Da er vekta god og ha.

 • Ein haldbar sau – kva betyr dette for økonomien i sauehaldet?

  (03.05.11) Det er når søya er 3 - 5 år at ho produserer mest både når det gjeld tal lam og tilvekst på lamma. Det bør difor vera eit mål å få fleire søyer opp i den alderen ho er mest produktiv. Mange meiner at haldbarheita på den norske sauen har gått feil veg. Slik er det faktisk ikkje.