Fagbibliotek for småfe - Ull

  • Unngå hygienetrekk!

    Skitne slaktedyr er også ei utfordring for slakteriene. Hele kjøttbransjen innførte derfor i 2006 et hygienetrekk på 120 kr (fra 1.1.24 økes trekket til 150 kr) for dyr som ikke kan klippes reine. Dette er et ergerlig trekk å få.

  • Felles rutinar for retur av ullne skinn

    (Oppdatert 01.09.20) Tal ullne skinn som blir teke i retur har auka dei seinare åra. Det er difor viktig å ha gode rutinar for dette, slik at denne varestraumen fungerer best mogleg for både Nortura og sauebonden.

  • Krav til produksjon av ullne skinn

    (Sist endret 10.08.15) Nortura har kundar som ynskjer å kjøpe ullne skinn for garving. Marknaden for andre ullne skinn enn pelssauskinn er vanskeleg. Difor blir det i år berre plukka ut slike skinn av andre raser etter direkte avtale med kunde.