Livdyrformidling av småfe

Som medlem har du tilgang til Norturas livdyrformidling som dekker hele landet.

Sau og lam

En godt organisert livdyrformidling er viktig fordi:

  • Mange av Norturas medlemmer baserer en stor del av sin drift på kjøp og salg av liv- og fôringsdyr.
  • God kvalitet på innkjøpte livdyr er viktig for å oppnå avlsframgang i kjøpers besetning.
  • Livdyrformidlingen skal foregå på en helsemessig forsvarlig måte med liten risiko for spredning av smittsomme sjukdommer og god sporbarhet dersom sjukdom skulle oppstå.
  • Prisene på livdyr skal være rettferdige for både selger og kjøper.

Livdyrformidlingen i Nortura har som mål å oppfylle alle disse kravene. 

Våre livdyrformidlere finner du under kontaktpersoner, de kan også kontaktes via medlemssenteret. Du kan sende en e-post direkte til vår livdyrformidling om du har spørsmål, har en melding du vil sende, eller vil kontaktes.

 

Formidling av livlam og fôringslam

Årlig formidles ca 2500 sau og lam i Nortura, dette består av både avlsdyr og fôringslam. Avlsdyr av sau skal leveres med besetnings-helseattest. Dersom selger-buskapen er med i sauekontrollen, skal livsau leveres med stamtavle.

Nortura tar utgangspunkt i NSG sine veiledende priser på livdyr når vi formidler livdyr av sau og lam.

Ny forskrift fra 1. juli 2018 gjør en rekke endringer i reglene for flytting av småfe. Blant annet forsvinner forbudet mot flytting over fylkesgrenser, i stedet for innføres det regioner som det ikke er lov til å føre småfe ut av - se mer informasjon.

Ved forflytning av småfe kan Mattilsynet i kjøpers distrikt gi dispensasjon fra "Forskrift om bekjempelse av dyresjukdomer". Det er kjøpers ansvar å søke om dispensasjon, og transporten kan ikke gjennomføres før slik dispensasjon foreligger.