Fagbibliotek for småfe - Beite

 • Noregs mest moderne skiljeanlegg for sau?

  (20.04.10) Beinhelleren Sankelag har beiteområdet sitt i Stølsheimen Øst på fjellet mellom Hordaland og Sogn og Fjordane. Laget slepper 2.300 sau og lam i dette gode beiteområdet som ligg mellom 700 og 1.200 m.o.h.

 • Tilvekst hos lam - hvorfor avhenger alt av en god start?

  (26.05.08) Overgangen fra vårbeitet til utmarksbeitet er tida for å veie vårvekt på lamma. Hvorfor skal en så gjøre det? Jo, det er for å finne ut hvor mye lamma har vokst på vårbeitet, og det gir oss igjen en pekepinn på hvordan fettavleiringa på lamma vil bli til høsten.

 • Vårbeite til sau

  (23.05.08) I sauehaldet går det relativt lang tid frå vårbeiting til ein måler produksjonsresultatet, slakting. Difor er ofte verdien av vårbeitet undervurdert. Fleire undersøkingar syner likevel klart at vårbeitet har mykje å seia for produksjonsresultatet.

 • Ettersøkshund for lavere beitetap

  (28.08.07) Skadde eller døde dyr på beite er viktig å finne så raskt som mulig, for å ta hand om de skadde dyra eller fastslå dødsårsak. Besetningseieren får dokumentasjon for eventuell erstatning og grunnlag for å vurdere aktuelle tiltak. Ettersøkshund er prøvd ut med interessant resultat i et prosjekt i Rollag i Numedal.

 • Arealdisponering på sauebruket

  (28.08.07) På et sauebruk må enga kunne brukes til beiting i tillegg til det å skaffe vinterfor. Tilgangen på vår- og høstbeite av god kvalitet er minst like viktig som å produsere vinterfor av svært god kvalitet.