Priser og tillegg for Kvalitetskalv

(Oppdatret 04.09.20) Produksjon av Kvalitetskalv er en spesialproduksjon hvor produktet blir markedsført som Gourmet Kalv i butikkene. Det er balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv, det tegnes derfor ikke nye avtaler. 

LOGO

Med virkning fra 31. august 2020 er kravet til klasse for å bli godkjent som kvalitetskalv endret fra O- til P+.

Det er to årsaker til denne endringen:

  1. En evaluering av lengdemåling som grunnlag for klassifisering av storfe viste at det var behov for en korrigering av formelen. Årsaken var at en fikk noen uheldige hopp i klassifiseringen når et slakt gikk fra en kategori til en annen, for eksempel fra ung okse til okse og fra kvige til ung ku. Denne endringen førte til at kalv i gjennomsnitt kom 0,2 klasser dårligere, men at utslaget ført og fremst kom i overgangen fra P+ til O-.
  2. I løpet av forsommeren ble det gjort en evaluering på hvilke konsekvenser dette fikk for kvaliteten på stykningsdelene av kvalitetskalv. Konklusjonen ble at slakt i klasse P+ etter det de endringene som er beskrevet i Pkt. 1, er godt egnet som råvare i dette konseptet.

I all hovedsak er det Kvalitetskalv av Holstein og Holsteinkrysninger som ble berørt av dette. Det er krevende å få til god økonomi i å fôre frem slike kalver til ordinære slakt. Samtidig etter det stor etterspørsel etter kalv fôringsdyr til fremfôring av slakt. I en situasjon der det er underdekning av norsk storfekjøtt, er det viktig at vi utnytter alle kalver på best mulig måte. 

Nortura lanserte denne spesialproduksjonen i 1999 fordi det var betydelig etterspørsel i markedet. Kvalitetskalv er en avtaleprodusert varestrøm. Det betyr at det ligger til grunn en avtale mellom produsent og Nortura. Produsenten må være medlem i Nortura. Avtalen går ut dersom produsenten ikke lever slakt de siste to år.  

Avtaleproduksjoner er tilpasset markedsbehov, og det er fortiden balanse mellom volum som slaktes og volum som selges i markedet av kvalitetskalv. Det tegnes derfor ikke nye avtaler. 

Innmelding er tre uker før ønsket levering, og Nortura disponerer kalven en uke før/etter ønsket slakteuke. Innmelding på Spesialavtale. Det er ingen minstekrav på antall dyr pr levering.

Prisene forutsetter innmeldt på avtale og klassifisert som kalv. I tillegg til dette er det interne krav til kondisjonert nedkjøling og mørhet (pH).

Krav og tillegg for Kvalitetskalv - gjeldende fra 31.08.20*
Krav til klasse minimum klasse P+
Krav til alder inntil 300 dager
Pristillegg pr kg 110,0 - 150,0 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 12,-
Pristillegg pr kg 150,1 - 151,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 10,-
Pristillegg pr kg 152,0 - 153,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 8,-
Pristillegg pr kg 154,0 - 155,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 6,-
Pristillegg pr kg 156,0 - 157,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 4,-
Pristillegg pr kg 158,0 - 159,9 kg (tillegget er inkl i avregningsprisen) kr. 2,-
Puljetillegg kvalitetskalv ved levert 2 - 3 kalver, pr kalv kr. 150,-
Puljetillegg kvalitetskalv ved levert 4 kalver eller flere, pr kalv kr. 250,-
Det gis ikke tillegg på dyr som får trekk for uren hud kategori 2.
* Ordningen gjelder ikke Nordland, Troms og Finnmark

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur eller nisje, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

Marked for Gourmetkalv

I en spesialvarestrøm er det viktig at det er forutsigbare slaktevolum. Ved inngåelse av avtalen oppgis det et forventet volum. 

Det er nå nesten 20 år siden Nortura lanserte kalv som en egen varestrøm. De første årene med en tilleggspris på mellom kr 4,- og kr 5,- pr kg der bare deler av denne kunne tas igjen som en merpris i markedet. Med et systematisk og målrettet arbeid over flere år har merprisen kunne økes til dagen nivå.

Kvalitetskalv er en krevende produksjon

For å lykkes med produksjon av Kvalitetskalv, er det helt nødvendig med god oppstalling, god fôring og at man følger nøye med på vekst og utvikling av kalven. En må regne med å bruke rikelig med kraftfôr, opptil 3-4 kg per dag, ut i perioden.

Følg nøye med på gjødselskonsistensen. Dersom gjødsla er for blaut, bør man spare litt på kraftfôret og gi litt høy om mulig. Den siste måneden må en vege eller måle dyra slik at man treffer på riktig slaktevekt. Optimal slaktevekt er rundt 135 kg. For NRF-kalver kan 260-270 kg levende vekt ved innmelding være passe. Noe lavere vekt for kjøttfekalver fordi de har høgere slakteprosent.