Oppstartsprogram ammeku

Rådgivingstilbud:

(27.09.17) Det er riktig å utnytte den markedsmuligheten som ligger i underdekningen av norsk storfekjøtt. Ut fra et økonomisk, ressursmessig, bærekraftig men også ut fra et klimaperspektiv, vil det være riktig å dekke opp innenlandsk forbruk med innenlandsk produksjon.

Det er gjort flere utredninger for å belyse behovet for storfekjøtt i de kommende årene. På bakgrunn av de endringer som skjer i melkeproduksjonen med økende ytelse, forventet forbruk av melk og storfekjøtt og effektivitetsutvikling har en konkludert med det at det vil være behov for ca. 115 000 ammekyr i 2025. Det betyr en økning på ca. 2 500 ammekyr pr år.

Utvidelse og ikke minst nyetablering av en husdyrproduksjon er krevende. "Oppstartsprogram for ammeku" er et rådgivningstilbud som skal bistå i denne prosessen. Nortura har god erfaring og et landsdekkende tilbud med dyktige rådgivere som ønsker å bistå de som vil utvikle sin ammeku-produksjon.

De enkelte faser

En oppstart med ny produksjon består av flere faser, fra den første nysgjerrigheten rundt oppstart med ammeku til en er i gang i nytt fjøs. Storferådgiverne i Nortura har over flere år hatt rådgivning innen dette området som sin prioriterte oppgave. Det betyr at vi har bygd opp nødvendige kompetanse, har god erfaring og nødvendige verktøy til å kunne utføre god rådgivning for denne produsentgruppen. Våre fagområder er først og fremst vurdering av ressursgrunnlag og driftsopplegg, fjøsløsninger som bidrar til god dyreflyt og effektiv drift, oppbygging av besetning og god drift. Og ikke minst sette dette inn i en økonomisk sammenheng slik at det blir et lønnsomt prosjekt. Men det et er mange andre aktører som kan bidra med kompetanse på områder som Nortura ikke har spisskompetanse:

Landbrukskontorene

 • Vurdering av tomten for plassering av nye bygg med hensyn til arealplan, forminner mm.  
 • Klassifisering av arealer blant annet ved behov for omdisponering av skog til beite mm.
 • Finansiering og støtteordninger

Norsk Landbruksrådgivning

 • Grovfôrdyrking og mekanisering
 • Bruk av beiter,
 • Skifteplaner
 • Byggetegninger og beskrivelser, kravspesifikasjoner
 • Byggherreforskriften (ansvarsrett, HMS, avfall, osv)
 • Byggledelse, anbud

Tine

 • Driftsopplegg i kombinasjon med melk
 • Fôrplanlegging

Norturas rådgivere vil bidra til at det opprettes en god dialog mellom de ulike aktører. Det å investere i en ny produksjon er krevende både økonomisk og faglig. Dette er en beslutning som vil ha konsekvenser for gården og familien for flere år fremover. Det er der viktig med en god prosess for å få et godt beslutningsgrunnlag og deretter en god gjennomføring og oppstart, og hele familien bør involveres!

Grunnarbeide I fjøset Fôring

Fra idé til plan

En rådgiver fra Nortura følger prosjektet og bidrar til at en er gjennom alle faser.

Med unntak av utarbeidelse av driftsplaner og tegninger/kostnadsoverslag av bygget er dette tjenester som ikke blir fakturert produsent. Fra man starter en slik prosess til en søker om finansiering bør en bruke minimum et år på. Deretter er det viktig å utarbeide en god plan for en effektiv byggeprosess og en rask oppstart.

Eksempel på fjøstegning
Eksempel på fjøstegning

Første fase i denne prosessen er det viktig å få en god oversikt over ulike driftsopplegg, aktuelle hus løsninger og ikke minst en grundig vurdering av gårdens ressurser. Besøke andre produsenter med aktuelle driftsopplegg og hus løsninger der en kan diskuteres deres erfaringer er nyttig i denne fasen. I tillegg vir det utarbeides foreløpige økonomiske vurderinger av kostnader og lønnsomhet ved ulike løsninger både med hensyn til driftsopplegg og investeringer.

Når det er enighet rammene for det nye driftsopplegget vil det bli utarbeidet tegninger for ombygging/nybygg med kostnadsoverslag, plan for oppbygging av besetning, driftsplan og finansieringsplan.

Gjennomføringen

Det å sette opp et nytt bygg eller større ombygninger består av mange prosesser, klargjøre byggetomten, støpe gulv og vegger, reise bygget, innredning, vann og elektrisitet. Ofte er flere leverandører involvert og det er mange lover og forskrifter å forholde seg til. Og ikke minst er det store prisforskjeller mellom aktørene. Gode anbudsprosesser som ender i gode kontrakter som beskriver leveransene og fremdrift er avgjørende. I tillegg må en følge fremdriften tett slik at tidsplanene følges.

Ofte er det andre produksjoner på gården eller andre aktiviteter som gjør at en har begrenset tid til å følge opp prosessen godt nok. I tillegg har de fleste produsenter liten erfaring med større utbyggingsprosjekter. Gjennomføring av selve plan- og byggeprosessen er krevende og det er ofte her de store avvikene kommer. Det anbefales derfor å leie inn tjenester som kan bistå i denne prosessen. Norsk Landbruksrådgivning er en av aktørene som kan tilby slike tjenester.

Komme i drift

Forberedelsene til oppstarten i nytt fjøs må starte tidlig. Planen for oppbygging av besetning som ble utarbeidet i forbindelse med driftsplanen er utgangspunktet. Innkjøp av livdyr må planlegges og korrigeres med eventuelle endringer i fremdriftsplanen for bygget. Det er kostbart om en ikke raskt utnytter kapasiteten i det nye fjøset. I tillegg må en forberede og implementere nødvendige rutiner i driften som sikrer gode resultater.

Driftsplanen som ble utarbeidet som grunnlag beslutning om oppstart og for finansieringen av prosjektet er det lagt noen forutsetninger blant annet kostnadene ved bygget og driften de første årene. Det er nyttig med jevnlig gjennomgang av denne for å sjekke om det er avvik mellom det som er planlagt og hva som oppnås. Ved eventuelle avvik er det vikt å sitte inn korrigerende tiltak raskt for å unngå store økonomiske konsekvenser.  

Nortura har rådgivningsopplegg som kan bidra til sikre at en lykkes i denne viktige fasen av etableringen av ammekuproduksjonen.
Okse på talle

Relatert informasjon