Instruks for valgkomiteen i regionutvalget

Behandlet på årsmøtene i Prior Norge BA og Gilde Norsk Kjøtt BA 25. april 2006
Fastsatt av årsmøtet i Gilde Norsk Kjøtt BA 25. og 26. april 2006
Revidert på årsmøtet i Nortura BA 23. og 24. april 2008
Revidert på årsmøtet i Nortura SA 18. og 19. april 2012
Revidert på årsmøtet i Nortura 4.-5. april 2017

I Oppgaver

 1. Valgkomiteen skal overfor regionutvalgsmøtet fremme forslag på kandidater til følgende tillitsverv i regionutvalget og i Nortura SA:
  • a) Leder og nestleder for regionutvalget, funksjonstid 1 år. Leder og nestleder kan velges på fritt grunnlag blant medlemmene i kretsene som sogner til regionutvalget. Leder og nestleder for regionutvalget er medlem av konsernrådet.
  • b) Fem medlemmer med personlige varamedlemmer til arbeidsutvalget i regionutvalget. De 5 hovedproduksjonene i Nortura som er i RU – området skal være representert i AU. Der en produksjon ikke er representert i regionutvalgsmøtet, skal den velges inn i AU på fritt grunnlag. Medlemmene i AU skal fortrinnsvis velges blant regionutvalgsmøtets medlemmer. Er ikke alle 5 hovedproduksjonene til Nortura representert i RU – området suppleres med ekstra representanter slik at AU får fem medlemmer, og i tillegg leder og nestleder. Før øvrig henvises til pkt. 1.4.
  • c) I de to regionene (Øst og Innlandet) hvor kalkunproduksjonen er tilstede skal valgkomiteene innstille på en representant for kalkunproduksjonen til arbeidsutvalgene.
  • d) Arbeidsutvalget er automatisk utsendinger til årsmøtet.
  • e) Utsendinger til årsmøtet i Nortura SA, ut over arbeidsutvalget, funksjonstid 2 år og varautsendinger i nummerorden, funksjonstid 1 år.
  • f) Inntil fem medlemmer, funksjonstid 3 år, og tre varamedlemmer i nummerorden, funksjonstid 1 år, til regionutvalgets valgkomite. Velges blant lagets medlemmer i regionutvalgets område. Medlemmer i valgkomiteen kan ikke inneha vervet i mer enn en periode om gangen.
  • g) Leder og nestleder for valgkomiteen i regionutvalget, funksjonstid 1 år.
    
 2. Valgkomiteens innstilling legges fram på regionutvalgsmøtet av lederen. Medlemmene i valgkomiteen har rett til å redegjøre for sitt standpunkt, og valgkomiteen har plikt til å besvare spørsmål fra regionutvalgsmøtet. I spesielle tilfelle kan valgkomiteen fremme eventuelle endringer av sin innstilling direkte i regionutvalgsmøtet.
   
 3. Valgkomiteens innstilling skal foreligge slik at den kan sendes ut sammen med innkallingen til regionutvalgsmøtet.
   
 4. Valgkomiteen skal vurdere kandidatenes egnethet til tillitsverv i konsernet, herunder leveranse-forhold, geografisk spredning, kjønn, kompetanse og dyreslag slik at de totale interessene for eierne er representert i ulike valgte organer.
   
 5. Valgkomiteen skal ha kontakt med valgkomiteen til årsmøtet slik at det foregår en gjensidig utveksling av opplysninger om kandidater til ulike verv i organisasjonen. 

II Arbeidsmåte

 1. Valgkomiteens leder har ansvaret for innkalling til møte i valgkomiteen. Lederen har ansvaret for at komiteen har avsluttet sitt arbeid slik at valgkomiteens innstilling kan følge innkallingen til regionutvalgsmøtet. Det skal føres protokoll fra møtene i valgkomiteen.
   
 2. Valgkomiteen skal som grunnlag for sitt arbeid få seg forelagt en oversikt over hvilke tillitsvalgte som er på valg, samt en oversikt over gjeldende godtgjørelser for tillitsvalgte. Vedtektene for Nortura S A skal også sendes valgkomiteens medlemmer.
   
 3. Valgkomiteen har plikt til å skaffe seg informasjon om hvilke kvalifikasjoner som er ønskelig for kandidater til de ulike tillitsverv. Valgkomiteen skal innhente informasjon om vervenes arbeidsmengde og orientere kandidatene om dette.
   
 4. Komiteen skal forvisse seg om at de foreslåtte kandidater er valgbare og skal innhente informasjon om de er villige til å motta tillitsverv.
   
 5. Valgkomiteens innstilling skal framgå av protokollen. Om innstillingen ikke er enstemmig, skal dette komme fram av angivelse av stemmetall for de ulike forslag.
   
 6. Medlemsansvarlig i administrasjonen i området skal stå til disposisjon for valgkomiteen med sekretærarbeid.