Vedtekter for Nortura SA

Sist endret på årsmøtet 17. og 18. juni 2021.

Kapittel 1 Organisasjon

§1 Virksomheten

Nortura SA er et samvirkeforetak. For foretakets forpliktelser hefter medlemmene bare med sitt andelsinnskudd. Det betales ikke medlemskontingent.

Nortura SAs forretningskontor er i Oslo.

§2 Formål

Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon, både på kort og lang sikt.

Formålet søkes oppnådd gjennom foretakets kjernevirksomheter som omfatter slakting, skjæring, foredling, eggpakking, salg, markedsføring, omsetning av rugeegg, livdyromsetning, ullomsetning og rådgivingstjeneste.

Foretaket kan ellers delta i, eller drive, virksomheter som har en naturlig forretningsmessig forbindelse med foretakets kjernevirksomheter, og som fremmer foretakets formål.

Foretaket skal arbeide for å bedre rammevilkårene for norske kjøtt- og fjørfeprodusenter. Videre skal foretaket bidra til å utvikle og vedlikeholde verdigrunnlaget, prinsipper og leveregler for Nortura SA.

Kapittel 2 Medlemskap

§3 Innmelding

Som medlemmer/andelseiere i Nortura SA tas opp enkeltstående foretak (med eget organisasjonsnummer) som produserer slakt, egg og livdyr, og som i samsvar med vilkårene i vedtektene ønsker å omsette sin produksjon gjennom Nortura SA. To eller flere foretak kan ikke ha felles medlemskap.

Søknad om medlemskap skjer skriftlig til Nortura SA. I tvilstilfelle avgjør konsernstyret spørsmålet om medlemskap.

Medlemskap anses etablert når søker har fått skriftlig bekreftelse av medlemskapet og har forpliktet seg til å innbetale andelsinnskudd i tråd med §4.

Medlemskap kan ikke overdras, heller ikke som ledd i overføring/bortleie av fast eiendom. Ektefelle som sitter i uskiftet bo, kan videreføre avdødes medlemskap ved å registrere seg som ny eier av avdødes enkeltpersonforetak i Foretaksregisteret.

Overdragelse eller bortforpaktning av eiendom hvor et medlem driver sin virksomhet, skal meldes skriftlig til Nortura SA. Ny eier/forpakter må ha eget medlemskap.

§4 Obligatorisk andelsinnskudd

Et medlem plikter å betale obligatorisk andelsinnskudd i samsvar med andre avsnitt.

Andelens pålydende er kr 12 000, og ingen andelseier kan være eier av mer enn én andel. Andelsinnskuddet skal som hovedregel innbetales umiddelbart etter at medlemskap er bekreftet fra Nortura SA. Manglende innbetaling av andelsinnskuddet kan medføre eksklusjon i henhold til § 10.

Årsmøtet avgjør om en del av årsoverskuddet skal nyttes til å forrente medlemmenes obligatoriske andelsinnskudd. Rentesatsen kan ikke være høyere enn tre prosentpoeng over renten på statsobligasjoner med fem års løpetid. Renter utbetales samme år de er vedtatt.

Andelene kan ikke omsettes eller nyttes som sikkerhet for krav.

§5 Medlemskapitalkonti

Årsmøtet kan vedta at årsoverskudd som kan deles ut, helt eller delvis skal avsettes til konti lydende på medlemsforetakenes navn (medlemskapitalkonti). Avsetning til medlemskapitalkonti kan også skje gjennom omdisponering av innestående på etterbetalingsfond. Avsetning foretas på grunnlag av det enkelte medlems omsetning med foretaket i siste regnskapsår før vedtaket fattes.

Innestående på medlemskapitalkonti kan forrentes. Slik forrentning må vedtas av årsmøtet som en årsoppgjørsdisposisjon, jf. §22 d), og skal utbetales samme år de er vedtatt. Rentesatsen kan ikke være høyere enn maksimalsatsen som gjelder for obligatorisk andelsinnskudd.

Innestående på medlemskapitalkonti kan, etter vedtak i årsmøtet, utbetales 7 år etter det året avsetningen fant sted. Eldste innestående avsetningsbeløp dekkes først. Vedtak om utbetaling kan skje enten som en årsoppgjørsdisposisjon (§22 d)) og/eller som særskilt vedtak som begrunnes i Nortura SAs økonomiske evne (§22 e)).

Årsmøtet kan etter §22 e) vedta særskilt utbetaling til medlem/tidligere medlem som er/var enkeltpersonforetak, og der innehaveren i vedtaksåret fyller 70 år eller mer. Hvis et slikt vedtak fattes kan konsernstyret vedta tilsvarende utbetalinger til øvrige medlemmer/tidligere medlemmer som er i en likeartet stilling, og som dermed bør likebehandles med tilfeller nevnt i første punktum.

Ved opphør av medlemskap reguleres utbetaling fra medlemskapitalkonto av § 11 (§ 10 ved eksklusjon).

§6 Leveringsvilkår og avregning

Regler og retningslinjer for leveranser til foretaket, og for avregninger, fastsettes av konsernstyret.

§7 Utmelding og opphør av medlemskap

Et medlem som ønsker å melde seg ut, må sende skriftlig melding om det til Nortura SA. Medlemskapet opphører tre måneder etter at utmelding er mottatt.

Medlemmer som ikke har hatt leveranser til Nortura SA i løpet av de to siste hele regnskapsår, regnes som utmeldt med mindre medlemmet kan vise til forhold som tilsier at medlemskapet skal opprettholdes. Medlemskapet opphører ved vedtak fattet av administrasjonen i Nortura.

For medlem som er slettet i Enhetsregisteret regnes medlemskapet som opphørt fra samme tidspunkt.

Ved medlemskapets opphør anses medlemmets eventuelle gjeld til Nortura SA som forfalt, og skal samtidig gjøres opp. Det samme gjelder eventuell driftskreditt knyttet til medlemmets produksjon. Oppgjør av medlemmets tilgodehavende hos Nortura SA følger bestemmelsene i §11, og §10 ved eksklusjon.

Når et medlemskap opphører har medlemmet ikke lenger krav på andel i Nortura SAs aktiva og formue, utover det som følger av §11 og §10 ved eksklusjon.

Et medlem har ikke krav på etterbetaling som blir vedtatt etter medlemskapets opphør. Ved opphør av medlemskap som følge av dødsfall, ved opphør av virksomhet eller ved salg eller annen overføring av virksomheten, har et medlem dog rett til etterbetaling som blir vedtatt på førstkommende årsmøte.

§8 Rettigheter og plikter

Andelseierne plikter å overholde Nortura SAs vedtekter og de vedtak som er blitt fattet med hjemmel i disse og de avtaleforpliktelser andelseieren har overfor Nortura SA. Andelseierne plikter å rette seg etter de vedtak som fattes av konsernstyret med sikte på å gjennomføre en effektiv markedstilpasning.

Andelseierne har rett og plikt til å levere hele sin produksjon av egg og/eller av slaktedyr til Nortura SA, eller den som Nortura SA har godkjent for mottak.

Denne vedtektsbestemte leveringsretten og –plikten gjelder ikke for produksjon av fjørfe, som reguleres av de til enhver tid gjeldende produksjonsavtaler fastsatt av konsernstyret.

Unntatt fra leveringsretten og –plikten er slakt og egg til eget forbruk, til kårfolk og ansatte på gården.

Et medlem skal ikke opptre i konkurranse med Nortura SA. Dersom det foreligger særlige forhold, kan det gis dispensasjon fra konkurranseforbudet og/eller leveringsplikten etter retningslinjer fastsatt av konsernstyret.

Årsmøtet kan bestemme at leveringsplikten også skal gjelde for omsetning av livdyr og avlsdyr. Nortura SA kan nekte å ta imot, og/eller nekte å omsette til ordinære betingelser, slakt, egg og livdyr som er produsert eller levert i strid med lovlige vedtak i foretakets organer eller i strid med offentlige krav.

Nortura SA har rett til å motregne mot ethvert krav et medlem har mot Nortura SA.

§9 Valgbarhet

Fysiske personer som er eiere av foretak med medlemskap, er valgbare. Ektefelle og sambruker som deltar i drifta på medlemsforetaket, er også valgbare.

Personer er valgbare bare dersom medlemsforetaket har innbetalt fullt andelsinnskudd, hatt leveranse til Nortura SA i løpet av de to siste regnskapsår, og har oppfylt sine forpliktelser overfor Nortura SA, herunder leveringsplikten.

§10 Eksklusjon

Bryter noen sin leveringsplikt, eller på annen måte overtrer vedtektene eller retningslinjer, instrukser eller pålegg som er gitt med hjemmel i disse, kan medlemmet gis en skriftlig advarsel. I gjentakelsestilfelle kan konsernstyret ekskludere medlemmet.

I særlige alvorlige tilfeller av mislighold, eller når andre tungtveiende hensyn tilsier det, kan et medlem etter vedtak i konsernstyret ekskluderes fra foretaket med umiddelbar virkning. Konsernstyrets vedtak om å ekskludere et medlem kan ankes inn for årsmøtet. Ankefristen er én måned fra medlemmet mottok skriftlig underretting om eksklusjonsvedtaket.

Konsernstyret gir nærmere retningslinjer for behandling av saker knyttet til eksklusjon, herunder regler som sikrer en forsvarlig saksbehandling før eksklusjonsvedtak fattes og anker avgjøres.

Ved opphør av medlemskap som følge av eksklusjon, får medlemmet tilbakebetalt sitt obligatoriske andelsinnskudd som angitt i §11. Et ekskludert medlem taper all rett til etterbetaling.

Innestående på medlemskapitalkonto utbetales som angitt i §11 fjerde avsnitt.

Medlem som er ekskludert, kan etter søknad til konsernstyret tegne nytt medlemskap.

§11 Innløsning og oppgjør ved uttreden

Ved opphør av medlemskap får medlemmet tilbakebetalt hele eller deler av sitt obligatoriske andelsinnskudd. Hvor stor andel som utbetales, bestemmes på grunnlag av det regnskap årsmøtet vedtar for det kalenderår utmelding er mottatt, eller vedtak om opphør (grunnet manglende levering eller eksklusjon) er fattet. 

Dersom andelskapitalen er intakt, har uttredende medlem krav på det obligatoriske andelsinnskuddets nominelle verdi. Dersom deler av andelskapitalen er tapt, skal det skje en forholdsmessig reduksjon i utbetalingsbeløpet.

Utbetaling skjer innen 1. juni, i året etter utmelding er mottatt eller vedtak om opphør av medlemskap er fattet.

Avsatte beløp innestående på medlemskapitalkonto påvirkes ikke av at medlemskap opphører. Utbetaling og eventuell forrentning skjer likt som for eksisterende medlemmer.

I unntakstilfeller kan konsernstyret fastsette raskere tilbakebetaling til utmeldt medlem enn det som følger av § 11.

Utover ovenstående, har uttredende medlem ingen rettigheter til foretakets formue.

§12 Voldgift

Tvister mellom Nortura SA og et medlem om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtekter, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på tre medlemmer.

Av disse velger partene et medlem hver og sorenskriveren i Oslo tingrett det tredje medlem som fungerer som voldgiftsrettens leder.

Har en av partene etter en måneds skriftlig varsel ikke oppnevnt sitt medlem av voldgiftsretten, oppnevner lederen et medlem for denne parten.

Voldgiftsretten avgjør kostnadsfordeling mellom partene. Partene er enige om å holde innholdet av voldgiftsbehandlingen og -avgjørelsen konfidensiell.

For øvrig vises det til lov om voldgift av 14. mai 2004.

Kapittel 3: Ansattes representasjon

§ 13 Ansattes representasjonsrett

De ansatte har rett til å kreve representasjon i Nortura SAs styringsorganer i henhold til den til enhver tid gjeldende avtale mellom Nortura SA og de ansattes organisasjoner.

§ 14 Representantenes plikter og rettigheter

De ansattes representanter er pålagt de samme plikter og ansvar og har de samme rettigheter i sine verv som de medlemsvalgte representanter, med de begrensninger som følger av disse vedtekter.

Kapittel 4 Organisasjon, valg

§ 15 Valg

Alle valg forberedes av en valgkomite. Årsmøtet fastsetter instrukser for valgkomiteene i foretaket.

Valg av konsernets styremedlemmer, styreleder, konsernstyrets nestleder, ordfører, varaordfører, kontroll-komite samt regionutvalgenes ledere og nestledere skal skje skriftlig eller ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Det samme gjelder andre valg, hvis det forlanges.

For å anses valgt, må vedkommende ha oppnådd mer enn halvparten av de avgitte stemmer.
Hvis ingen kandidater oppnår mer enn halvparten av de stemmene som er avgitt, foretas det omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Blir stemmetallene da like, skal valget avgjøres ved loddtrekning.

§ 16 Funksjonstid

Alle tillitsvalgte velges for to år, med unntak av styreleder, nestleder, ordfører og varaordfører, leder i kontrollkomiteen, leder i årsmøtets valgkomite og leder og nestleder i regionutvalgene som velges for ett år av gangen. Vararepresentanter velges for ett år av gangen.

Medlemmer til kontrollkomiteen, sentral valgkomite, regional valgkomite og valgkomiteene i kretsene velges for tre år.

§ 17 Medlemsvalgtes representasjon

Ved valg av medlemsvalgte utsendinger til årsmøtet, skal 50 prosent av utsendingene velges på bakgrunn av antall medlemmer i regionutvalgets område siste år, og 50 prosent velges på bakgrunn av gjennomsnittlig slakte- og egg­volum, herunder rugeegg og oppal, i regionutvalgets område de to siste regnskapsår.            

Hvert regionutvalgsområde skal minimum være representert i årsmøtet med arbeidsutvalget.

Grunnlaget for fordeling av antall utsendinger til årsmøtet beregnes hvert annet år og gjelder for to år.

Representasjon fra kretsene til regionutvalgene beregnes på samme måte som beregning av utsendinger til årsmøtet.

Den enkelte krets i regionutvalgsområdet skal være representert i regionutvalget med minimum to representanter.

Kapittel 5 Organisasjon - lokalnivå

§ 18 Kretsen

Medlemskretsen er det lokale nivået i Nortura SA. Regionutvalget fastsetter antall medlemskretser og grenser for disse etter at de berørte kretsmøter har uttalt seg i saken.

Ordføreren i årsmøtet, i samarbeid med kretsleder, innkaller til ordinært kretsmøte. Det skal avholdes ett ordinært kretsmøte i februar/mars hvert år. Øvrige kretsmøter innkalles etter behov av leder i kretsen.

Flere medlemskretser kan avholde felles møte. Dersom det anses nødvendig for å behandle særskilte saker, kan konsernstyret eller ordfører i årsmøtet innkalle til ekstra kretsmøter i hele landet eller for bestemte geografiske områder. Slike egne møter kan avholdes som fellesmøter mellom flere medlemskretser.

Møtene ledes av kretsens leder, eller en som velges av kretsmøtet.

På det ordinære kretsmøtet skal valgt og ansatt ledelse i Nortura SA være representert.

Til kretsmøtet i februar/mars skal det sendes skriftlig innkalling med saksliste.

Kretsmøtet i februar/mars sine oppgaver:

 • Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA
 • Drøfte andre saker som konsernstyret, regionutvalget eller medlemmene fremmer for møtet
 • Velge kretsleder
 • Velge nestleder og medlem/mer til kretsutvalget
 • Velge øvrige representanter til regionutvalget i samsvar med § 18, samt vararepresentanter i nummerorden
 • Velge en valgkomite som skal forberede neste års valg i kretsmøtet
 • Drøfte foretakets utvikling
 • Drøfte spørsmål av faglig art

Leder og nestleder er automatisk representanter i regionutvalget.

Kretsens tillitsvalgte danner lokalt kretsutvalg. Kretsutvalget skal ha minimum tre representanter og ledes av kretsleder. Kretsutvalget har ansvaret for kontakt mellom Nortura SA og medlemmene i sin krets, følger opp lojaliteten, fremmer saker på andelseiernes vegne og sørger for at det blir drevet et aktivt medlemsarbeid i kretsen.

Alle andelseiere i kretsen som er representert i kretsmøtet med fysiske personer har stemmerett. Stemmeberettiget er de som har innbetalt fullt andelsinnskudd.

Har en stemmeberettiget andelseier forfall, kan det gis skriftlig fullmakt til myndig medlem av husstanden eller gårdsbestyrer. Dessuten kan en andelseier møte med fullmakt fra en annen andelseier.

Kapittel 6: Organisasjon - mellomnivå

§ 19 Regionutvalget

Regionutvalget er nivået mellom kretsen og årsmøtet i Nortura SA.

Antall regionutvalg og grenser for disse fastsettes av årsmøtet etter at de berørte regionutvalg har uttalt seg.

Regionutvalget sammensettes av valgte representanter for de medlemskretser som tilhører regionutvalgsområdet, samt medlemmer av arbeidsutvalget som ikke er valgt fra kretsene.

I regionmøtet har hver representant en stemme.

I tillegg kan følgende møte med tale- og forslagsrett:

 • Styremedlem/mer
 • Årsmøteutsendinger fra området, når disse ikke er valgte representanter i regionutvalget

Representanter for administrativ ledelse skal delta på møtene.

Det ordinære møtet i regionutvalget holdes innen utgangen av mars. I tillegg avholdes minst ett fast møte til i året. Møtene ledes av leder i regionutvalget.

Skriftlig innkalling til regionutvalgsmøtene foretas av leder i regionutvalget, og sendes representantene med minst sju dagers varsel.

Sammen med innkalling til ordinært møte i mars, skal i tillegg til saksliste følge årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling for regionutvalgsmøtet.

Møtet i mars sine oppgaver:

 • Drøfte årsmelding og regnskap for Nortura SA samt foreta en oppsummering av kretsmøtenes behandling av disse
 • Drøfte Nortura SA sine utfordringer knyttet til økonomi, marked og strategi
 • Velge leder og nestleder i regionutvalget
 • Velge fem medlemmer med personlige varamedlemmer til arbeidsutvalget i regionutvalget
 • Velge utsendinger til årsmøtet i Nortura SA i samsvar med § 16 samt varautsendinger i nummerorden
 • Velge valgkomite for regionutvalget, herunder leder og nestleder
 • Avgi rapport over aktiviteten i regionutvalget og i kretsene gjennom året
 • Oppsummere medlemsprosesser
 • Fastsette inndeling av medlemskretser
 • Drøfte andre saker som konsernstyret, regionutvalget eller medlemmene fremmer for møtet, herunder faglige spørsmål

Valg foregår etter innstilling fra valgkomiteen i regionutvalget.

På de øvrige møtene i året drøftes:

 • Aktuelle saker fra konsernstyret, regionutvalgsområdet og kretsene
 • Orienteringer om saker behandlet i årsmøtet, konsernstyret, konsernrådet og konsernledelsen
 • Aktivitetsplan for medlemsarbeidet og faglige spørsmål for kommende år drøftes på møtet om høsten

Lederne i regionutvalgene i et geografisk område kan møtes for å koordinere medlemsarbeidet, kontakten med andre landbruksorganisasjoner og offentlige myndigheter, og ta initiativ til felles møter når det er behov for det.

Kapittel 7 Organisasjon – nasjonalt nivå

§ 20 Valgkomite

Til ordinært årsmøte skal det nedsettes en valgkomite på seks medlemmer som velges i årsmøtet.

Valgkomiteen innkalles før det ordinære årsmøtet av valgkomiteens leder og før ekstraordinært årsmøte dersom det der skal foretas valg. Valgkomiteens innstilling skal foreligge før innkalling til årsmøtet sendes ut.

§ 21 Årsmøtet

Årsmøtet er Nortura SAs øverste myndighet.

Årsmøtet sammensettes av 80 medlemsvalgte utsendinger inklusive arbeidsutvalgene i regionutvalgene samt styremedlemmene i Nortura SA, årsmøtets ordfører og varaordfører. I tillegg møter ansattvalgtes utsendinger i samsvar med vedtektenes § 13.

I årsmøtet har hver utsending en stemme.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april. Andre årsmøter holdes etter vedtak av konsernstyret eller når det forlanges av revisor eller minst 1/10 av utsendingene for behandling av bestemt angitt sak. Årsmøtets ordfører kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtets ordfører sørger for skriftlig innkalling med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, og til det ordinære årsmøtet dessuten årsmelding og regnskap samt valgkomiteens innstilling.

Saker som ønskes behandlet i ordinært årsmøte, må være kommet inn til konsernstyret innen 1. februar. Forslag til vedtektsendringer må være kommet til konsernstyret innen 1. januar. I andre årsmøter behandles de saker som er nevnt i innkallingen.

Årsmøtet ledes av ordføreren.

Beslutninger i årsmøtet fattes med absolutt flertall, unntatt ved vedtektsendringer og oppløsning av foretaket, der det kreves 2/3 flertall.

I tilfelle stemmelikhet avgjør ordførerens stemme utfallet, unntatt ved valg.

Konsernstyret kan ikke delta i avstemning om godkjennelse av årsmelding og regnskap, men har for øvrig stemmerett i alle saker.

Ved valg har bare de medlemsvalgte representanter stemmerett, unntatt ved valg av styreleder, nestleder, ordfører og varaordfører.

De medlemsvalgte representanter i årsmøtet kan kreve at de alene skal fatte vedtak i saker angående medlemsorganisasjonens oppbygging så langt dette ikke er i strid med inngåtte avtaler eller godkjente retningslinjer for de ansattes representasjon.

Fra forhandlingene skal det føres protokoll som underskrives av ordfører og to utsendinger valgt av møtet.

§ 22 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal ha innsyn i alle datterselskaper, herunder tilhørende regnskap, økonomisk stilling og det enkelte datterselskaps bidrag til Nortura SA.

Det ordinære årsmøtets oppgaver:

a) Velge to utsendinger til å underskrive protokollen sammen med ordfører

b) Behandle konsernstyrets årsmelding

c) Behandle regnskap, herunder rapport fra kontrollkomité og revisor

d) Disponere årsresultat. Årsmøtet kan ikke endre konsernstyrets forslag til avsetning til Norturas annen egenkapital, men kan disponere den øvrige del av årsresultatet til

 • ytterligere avsetning til annen egenkapital
 • forrentning av innestående på medlemskapitalkonti, jf. § 5
 • forrentning av obligatorisk andelsinnskudd, jf. § 4
 • utbetaling av beløp syv år eller eldre innestående på medlemskapitalkonti, jfr. § 5
 • avsetning til medlemskapitalkonti i samsvar med § 5, 1. avsnitt
 • etterbetaling
 • avsetning til etterbetalingsfond
 • eventuelt kombinasjoner av de nevnte strekpunkter

e) Årsmøtet kan, såfremt det anses økonomisk forsvarlig, vedta hel eller delvis utbetaling av innestående på medlemskapitalkonti, og som er 7 år eller eldre til

 • alle medlemmer og/eller
 • medlemmer/tidligere medlemmer som er/var enkelpersonforetak, og der innehaveren i vedtaksåret fyller 70 år eller mer.

f) Årsmøtet kan vedta at hele eller deler av etterbetalingsfondet skal deles ut til medlemmene, avsettes til medlemskapitalkonti eller disponeres på annen måte. Utdeling og avsetning må skje på grunnlag av medlemmenes omsetning med foretaket i året før vedtaksåret.

g) Drøfte Nortura SAs utfordringer med hensyn til økonomi, marked, organisasjon og strategi

h) Velge styreleder

i) Velge styremedlemmer

j) Velge nestleder

k) Velge fire varamedlemmer i nummerorden til konsernstyret

l) Velge medlemmer til kontrollkomiteen

m) Velge leder i kontrollkomiteen

n) Velge varamedlem til kontrollkomité

o) Velge ordfører og varaordfører for årsmøtet

p) Velge medlemmer til valgkomiteen

q) Velge leder og nestleder i valgkomiteen

r) Velge personlige varamedlemmer til valgkomiteen

s) Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte samt vedta godtgjørelse for fravær, reise, diett og overnatting for tillitsvalgte.

t) Fastsette antall og grenser for regionutvalg.

u) Behandle andre saker nevnt i innkallingen

Årsmøtet ansetter, og eventuelt avsetter, konsernrevisor etter innstilling fra konsernstyret.

§ 23 Kontrollkomite

Nortura SA skal ha en kontrollkomite på tre medlemmer med ett varamedlem, valgt av

årsmøtet. Kontrollkomiteen skal påse at foretakets formål fremmes i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som gjøres av årsmøtet.

Kontrollkomiteen skal avgi uttalelse til årsmøtet om konsernstyrets årsmelding og regnskap og om anvendelse av disponible midler.

Kontrollkomiteens medlemmer kan ikke ha styreverv i foretaket eller foretakets datterselskaper. Kontrollkomiteen arbeider etter instruks fastsatt av årsmøtet.

Det skal føres protokoll fra møtene som underskrives av de frammøtte.

§ 24 Konsernrådet

Konsernråd sammensettes av lederne og nestlederne i regionutvalgene samt konsernstyret. Videre deltar lederne av fagutvalgene med talerett.

Årsmøtets ordfører eller varaordfører leder møtene i konsernrådet.

Kontrollkomiteens leder, samt leder og nestleder i valgkomiteen har møterett i konsernrådet.

Konsernrådet holder møte to ganger i året og ellers etter behov.

Innkalling skjer skriftlig med minst ti dagers varsel. Med innkalling skal følge saksliste.

Fra møtet skal det føres referat som undertegnes av møtelederen og to representanter valgt i møtet.

§ 25 Konsernrådets oppgaver

Konsernrådet skal fungere som et forum for drøfting av aktuelle saker og strategiske spørsmål.

§ 26 Konsernstyret

Nortura SA ledes av et styre på 14 representanter. Åtte styrerepresentanter og styreleder velges blant foretakets medlemmer i årsmøtet.

De ansattes representanter til konsernstyret er valgt av og blant de ansatte i egne valg og i samsvar med vedtektenes § 13.

Konsernstyret sammenkalles til møte så ofte styrelederen finner det nødvendig eller dersom tre styrerepresentanter forlanger det. Kan en styrerepresentant ikke møte, skal foretaket varsles slik at vararepresentant kan innkalles.

Til gyldig vedtak kreves at minst halvparten av konsernstyret møter og stemmer for.

I tilfelle stemmelikhet avgjør styreleders stemme utfallet.

Årsmøtets ordfører kan møte i styremøter, og har møteplikt når årsmøtets dagsorden behandles.

Fra møtene føres protokoll som undertegnes av de møtende styremedlemmene. Er et vedtak ikke enstemmig, kan hvert styremedlem kreve tilført protokollen hvordan vedkommende har stemt.

§ 27 Konsernstyrets oppgaver

Konsernstyret skal lede Nortura SA i overensstemmelse med vedtektene og de vedtak som er gjort i årsmøtet.

Konsernstyret skal fastsette, signere og løpende oppdatere en styreinstruks som fastsetter nærmere retningslinjer for styrearbeidet og konsernstyrets saksbehandling, herunder forholdet til konsernsjefen og konsernsjefens oppgaver og ansvar overfor konsernstyret.

Konsernstyret skal ansette og eventuelt avskjedige konsernsjefen, og fastsetter lønn og arbeidsavtale. Konsernstyret setter resultatmål, fastsetter investeringsrammer, fastsetter årsbudsjett og bidrar til god drift.

Konsernstyret skal holde seg orientert om Norturas økonomiske stilling, og plikter å påse at Nortura SAs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.

Konsernstyret skal sørge for at årsoppgjøret avsluttes i rett tid.

Kretsmøtene og regionutvalgene skal få seg forelagt årsmelding og regnskapet i revidert stand.

Konsernstyret skal sørge for at lov- og vedtekts-bestemte avskrivninger og avsetninger blir foretatt, samt gi innstilling om hvordan overskuddet skal anvendes og hvordan eventuelt underskudd skal dekkes.

Konsernstyret er ansvarlig for at tilstrekkelige ressurser settes inn i strategisk planlegging og satsing innenfor markedsmessige og organisasjonsmessige forhold. Konsernstyret skal i utvikling av strategiene for Nortura SA ha drøftinger med konsernrådet.

Konsernstyret er ansvarlig for det totale medlemsarbeidet i organisasjonen.

Styremedlemmene skal delta på krets- og regionutvalgsmøter.

Konsernstyret skal oppnevne fagutvalg, samt fastsette instruks og behandle årsrapport fra fagutvalgene.

Konsernstyret skal sørge for produksjonsavtaler der det er aktuelt, fastsette leveringsbetingelser for Nortura SAs medlemmer, og fastsette retningslinjer for alt mottak av slakt, egg, livdyr og ull samt rådgivning.

Nortura SA forpliktes av styreleder og konsernsjef i fellesskap. Konsernstyret kan meddele prokura.

Kapittel 8 vedtektsendring og oppløsning av foretaket

§ 28 Vedtektsendring

Endringer i vedtektene skal vedtas av årsmøtet.

Vedtektsendringene skal legges fram for krets-møtene i forkant av behandlingen i årsmøtet.

Det skal stå i innkallingen hva forslaget går ut på.

Til gyldig vedtak om endring kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer i årsmøtet.

§ 29 Oppløsning

Vedtak om å oppløse Nortura SA kan bare gjøres av ordinært årsmøte. Til gyldig vedtak om oppløsning kreves 2/3 flertall, og dessuten at enten de som har stemt for forslaget utgjør 2/3 av det samlede antall utsendinger, eller at vedtaket gjentas i nytt årsmøte med 2/3 flertall av de møtende.

Ved oppløsning skal først mulig innestående på medlemskapitalkonti tilbakebetales andelseierne, deretter tilbakebetales obligatorisk andelsinnskudd.

Mulig gjenværende formue i foretaket fordeles på de som er andelseiere på oppløsningstidspunktet og da i forhold til avregnet mengde slakt og egg de siste fem hele regnskapsår.