Veien fra Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris til avregningspris

(19.05.22) Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. Engrosprisen skal i prinsippet kunne dekke kostnader som påløper fram til et dyr er ferdig slaktet og henger på krok, eller eggene er sortert på brett. Det omfatter bl.a. inntransport og slakting av dyr og sortering av egg. Det er derfor endringen i avregningsprisen ofte blir annerledes enn endringen i engrospris.

Bonde med storfe

Ny PGE på storfe, sau/lam, egg og gris, gjeldende for andre halvår 2022, skal vedtas av konsernstyret i Nortura mandag 23. mai. Prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene vil komme i slutten av mai. Foto: Benjamin Fjerdingstad

Både bonden og Nortura opplever nå voldsomme kostnadsøkninger på viktige innsatsfaktorer. I tillegg til kostnadsutviklingen som bonden og Nortura opplever, har bl.a. styrken i importvernet, salgsutviklingen og markedsbalansen betydning for nivået på PGE.

Dette er sentralt i vurderingene når konsernstyret vedtar nye priser for 2. halvår 2022.

I slakteri-/pakkerileddet i Nortura er det energiprisene både på inntransport og slakting/sortering som har hatt kraftigst økning siden i fjor høst. I tillegg forventes det et lønnsoppgjør som vil påvirke kostnadsbildet. Dette er kostnader som må dekkes inn gjennom nettonoteringen og som vil hensyntas når styret skal fastsette PGE den 23. mai. Dette vil påvirke hvor mye avregningsprisene til bonden vil øke fra 4. juli i forhold til økningen i PGE.

Planlagt gjennomsnittlig engrospris er gjennomsnittsprisen for et halvt år. Den ukentlige prisen (prisløypa) kan variere mye gjennom halvåret på enkelte dyreslag. Hensikten med prisløypa er å bidra til at vi har mest mulig slakt å tilby når etterspørselen er størst. Klarer vi det, vil vi redusere behovet for innfrysing og omsetningsavgifta blir lavere.

Fra engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Avregningspris til bonde er forskjellen mellom engrosprisen på slakt eller egg, og kostnadene som Nortura har for å få slakta dyra eller sortere egga. I tillegg er endringer i verdien av biprodukter, hud og skinn, Norturas egne tillegg/trekk og offentlige avgifter med på å avgjøre den endelige avregningsprisen.

Tabellen viser elementene fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen.

Nettonotering kjøtt

Nettonotering egg

Engrospris

Engrospris

- Kjøttkontrollavgift

- Forskningsavgift

- Forskningsavgift

- Sorteringskostnad

+/- Verdi av hud, skinn og biprodukt

- Inntransport

- Slaktekostnad

- Spesielle trekk

- Inntransport

- Omsetningsavgift

- Spesielle trekk

= Veiledende avregningspris

- Omsetningsavgift

+ Norturatillegg

= Veiledende avregningspris

+ Evt. Etterbetaling

+ Norturatillegg

= Utbetalingspris til produsent

+ Evt. Etterbetaling

= Utbetalingspris til produsent

 

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)