Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 2021

(Oppdatert 23.08.21) Etter flere år med overproduksjon, har vi nå en tilnærmet balanse i markedet. Godt salg i sesongen 2020 og vellykket satsing på hverdagslam er noe av forklaringen.

Sau og lam på fjellbeite. Foto: Grethe Ringdal, Nortura

Markedet og lagersituasjonen

Etter flere år med overproduksjon, har vi nå en tilnærmet balanse i markedet. Godt salg i sesongen 2020 og vellykket satsing på hverdagslam er noe av forklaringen. Norturas eksport av i underkant av 1000 tonn sau i 2018 og 2019 er også viktig. I tillegg har vi en koronaeffekt som det er vanskelig å tallfeste. Samtidig er produksjonen redusert fra rekordårene 2017 og 2018, og ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som er bedre tilpasset behovet. For første gang siden 2015 går vi inn i ny sesong med tomme reguleringslager.

Det forventes godt salg av lam også i årets sesong. For 2021 totalt viser prognosen nå en underdekning på 500 tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på om lag 1 400 tonn.

Reguleringslageret ved inngangen til 2021 og Islandsimport har dekket opp underdekningen på lam hittil i år. Reguleringslageret på 1 880 lam var solgt allerede i midten av februar.

Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år siden, og det forventes om lag uendret antall lam på beite.

For sau viser prognosen en liten underdekning på 100 tonn i løpet av 2021. Produksjonen forventes å øke med om lag 3 prosent sammenlignet med 2020. Engrossalget forventes å øke med 7 prosent, noe som må sees i sammenheng med at det i fjor var knapphet på råvare. Det har ikke vært sau på reguleringslager siden januar 2020.

Prisforventninger til årets sesong

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen for lam i 2. halvår 2021 med 2,50 kr/kg sammenlignet med 1. halvår 2021. Sammenlignet med høsten 2020 er det en økning på 3,00 kr/kg. Som figuren lengre ned på siden viser, vil avregningsprisen for lam ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen.

Engrosprisen for sau har økt med ca. 12 kr/kg sammenlignet med sesongen i fjor. For klasse R, som er vanligste klassen, er økningen 12,30 kr/kg. Omsetningsavgiften er på samme nivå som i fjor høst.

Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst

Prisløypa for lam legges opp med tanke på å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen og samtidig fryse inn minst mulig. Butikkjedene ønsker å komme i gang med sine landsdekkende kampanjer på lam fra midten av september, og legger opp sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få.

De siste par årene har dette fungert godt, og vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Tidlig levering har ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men som i fjor er differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt senere sanking får en forholdvis høyere pris.

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha mulighet til å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi er med når kjedene starter sine kampanjer. Det er også et moment i denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de elementene som distriktstilskuddet kompenserer for.

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er summen av endringene i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen.

Prognosen for endring av avregningspris, grunntilskudd og sesongtillegg, sammenlignet med foregående uke i høst ser slik ut:

Uke Dato Prisendring
27 05.07.2021 kr 0,37
31 02.08.2021 kr 4,60
34 23.08.2021 - kr 0,50
35 30.08.2021 - kr 1,00
36 06.09.2021 - kr 2,00
37 13.09.2021 - kr 2,30
38 20.09.2021 - kr 2,10
39 27.09.2021 - kr 1,80
40 04.10.2021 - kr 1,00

Figuren under viser prisprognosen for sesongen 2021 sammenlignet med i fjor. I utgangspunktet er den lagt opp til å trappe prisen ned med samme beløp uke for uke som i 2020, men på grunn av ukeforskyvning i kalenderen, begynner nedtrappingen i uke 34 i år (23. august), mens det var i uke 35 i fjor (24. august). I figuren er det korrigert for dette.

Når det gjelder prisnivå i 2021, tas det forbehold om endringer i slaktekostnader, innmat- og skinnverdier, m.m. som ikke er kjent på det tidspunktet dette skrives.

Prisprognose lam graf

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen er mest rasjonelt

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, ønsker vi å styre saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Det er viktig at slakteriene bruker kapasiteten på å få nok lam ut i markedet i de mest hektiske ukene av sesongen. Derfor legger vi opp en prisløype som stimulerer til konsentrert slakting av sau i starten og mot slutten av lammesesongen. I disse periodene er skjærekapasiteten bedre og dermed kan en også utnytte råstoffet av sauen bedre.

Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting før uke 36 og etter uke 40/41. Det er variasjon i engrospris, grunntilskudd og effektivitetstillegg som former prisløypa.

23.08.21:
Nortura har behov for mer sau. Det er også behov for å styrke prisstimulansen til å slakte sau før og etter den mest hektiske slaktesesongen for lam. Konsernstyret har derfor bestemt å øke effektivitetstillegget med kr 1 til kr 3 pr kg. Vedtaket er gjort med tilbakevirkende kraft. Det betyr at alle som har slaktet sau og ung sau i ukene 31, 32 og 33 vil få en etterbetaling.

Dermed er prisen kr. 1,- høyere enn tabellen viser i uke uke 31-35 og uke 42-45.

Prisprognose sau graf