Hjernehinnebetennelse hos sau

(07.03.08) De fleste kjenner de klassiske symptomene til hjernehinnebetennelse hos sau. Det er imidlertid ofte nytteløst å behandle dyra, og det angis at hele 60 % dør. Derfor er det desto viktigere å kunne redusere risikoen for både enkelttilfeller og større utbrudd i flokken.

Av: Synnøve Vatn, Helsetjenesten for sau

Listeriabakteriene som forårsaker hjerne- eller hjernehinnebetennelse hos sau, kan også gi andre former for sjukdom som for eksempel abort, blodforgiftning hos spelam, øyebetennelse eller vage symptomer som sturing, diaré og feber. Her omtales hjerneformen.

Listeria-bakterien er svært robust, den vokser selv ved kjøleskapstemperatur. Den tåler også lave pH verdier og kan vokse helt ned til en pH på 5. Bakterien finnes nesten overalt, men særlig i sauemøkk og jord hvor sau har gått. Sauer kan også være friske smittebærere. De viktigste smittekildene for sau er jord- eller gjødselforurensing i fôret. Jo høyere pH og varmere temperatur desto fortere vokser bakterien. Det kan derfor komme til en kraftig oppformering på fôrbrettet dersom silofôret blir liggende lenge.

Tidspunkt for opptreden
Tall fra Sauekontrollen viser at forekomsten av listeriose er hyppigst på etterjulsvinteren (figur 1). Tallene viser innrapportert forekomst av diagnosen listeriose. Det kan skjule seg andre former for listeriose enn hjerne-/hjernehinnebetennelse, men det antas å være en relativt liten andel. I forhold til tidligere undersøkelser kan det se ut som om tilfellene nå kommer senere i sesongen, med flere tilfeller rundt lamming enn før. Det kan kanskje ha sammenheng med økt bruk av rundballfôr og mindre bruk av høy.

Figur 1. Fordeling av listeriosetilfeller gjennom året, per oktober 2004, ca 1400 tilfeller 
graf
Tallene for 2004 er ikke fullstendige. Kilde Sauekontrollen.

Sjukdomsforløp
Bakteriene som finnes i fôret, kan nå hjernen via to veier. Enten via sår i munnhulen, hvor de så vandrer langs nervebanene opp til hjernen, eller gjennom mage- eller tarmslimhinnen. Det er først når bakteriene når hjernen at symptomene oppstår, og da er som nevnt behandlingen ofte nytteløs. Vanligvis tar det mellom 2 og 3 uker fra smitte til sjukdom, det kan ofte bety at flere dyr er i fare for å bli sjuke fordi de allerede har fått i seg smitte.

Symptomer
Typiske symptomer er feber, sløvhet og ensidig nerveskade som fører til ett hengende øre, slapt øyelokk og ofte hengende leppe på en side. I tillegg oppstår ofte en svelglammelse som medfører at det henger utygd fôr i munnen (se bilde), dyret sikler og vil etter hvert bli uttørket. Da sauen ikke lenger klarer å blunke, oppstår det ofte ensidig øyebetennelse. Etter hvert vil dyra gå i ring og bli liggende. Noen vil stå med hodet presset mot veggen. Særlig rundt lamming oppstår det ofte en sløv, ”stille form”. Dyra blir liggende, men viser ikke de typiske skakke tegnene. Dette bildet kan forveksles med melkefeber og fosterforgiftning (ketose). Disse tilfellene har erfaringsmessig dårligere prognose enn tilfeller tidligere på vinteren. Slike atypiske tilfeller kan også forekomme på andre tider av året.

Sau med tegn på listeriose
Rester av fôr i munnviken kan være et tegn på listeriose. Foto: Tore Tollersrud

Hvem får listeriose
Ved hjelp av innrapporterte tilfeller til Sauekontrollen kan vi også danne oss et bilde av hvilke dyr som er mest utsatt for listeriose (se figur 2). En ser klart at frekvensen faller med økende alder. Dersom vi sammenligner aldersfordelingen i populasjonen (Sauekontrollen) med fordelingen av de innrapporterte tilfellene, ser vi at de yngste og da særlig 2-åringene (fra 2 opptil 3 år) er overrepresentert. Dette antas å skyldes to ting, de er i tannfelling og har enda ikke oppnådd den immunitet de eldre dyra har. Som nevnt tidligere, vil sår i munnhula gjøre at bakteriene kan trenge gjennom slimhinna, og det er vist at tannfelling utgjør en ekstra risiko. For dyr under 1 år er sammenligningen mer krevende.

Figur 2. Aldersfordeling av dyr med listeriose sett i forhold til populasjonen generelt, ca 1400 tilfeller 
graf
 
Forebygging er eneste gangbare vei
På grunn av den dårlige effekten av behandling er det desto viktigere å forebygge sjukdommen, se tabell for detaljer.

Unngå jord og gjødsel i fôret
- sørg for god fôrhygiene

 • Hev fôrhøsteren, ta hensyn ved mye regn
 • Unngå sauegjødsel på eng til silo
  • Lag høy dersom mulig
 • Silofôr fra hekk, silo som detter på bakken, blir forurenset av avføring

Unngå oppformering av bakteriene

 

 • Lav pH viktig
 • Ensileringsmiddel senker pH raskt
 • Fortørking er bra da det gir bedre gjæring
 • Unngå lufttilgang – skade på plasten i rundballene gir bedre vekstforhold for bakteriene, bruk nok plast
 • Kast gamle fôrrester
 • Kost fôrbrettet – oppformering ved økt temperatur

Unngå at bakteriene som er i fôret, gir sjukdom hos sauene

 

 • Ikke bruk muggent fôr, det er tegn på feilgjæring og dårlig kvalitet
 • Unge dyr ekstra utsatt
  • Høyfôring om mulig, kun surfôr av god kvalitet
 • Unngå alle former for stress
  • Godt miljø
  • Jevn fôring
 • Redusert immunforsvar rundt lamming, ta ekstra hensyn

 
Det blir ofte frarådet å bruke frossent fôr. Det er usikkert om dette har betydning, det er ikke godt dokumentert at det er en risikofaktor. Erfaring kan tyde på at det muligens kan ha betydning i noen tilfeller, men ikke i alle.

Ett tilfelle av listeriose betyr vanligvis at mange har fått i seg bakterier! Det er viktig å redusere stressnivået mest mulig for resten av flokken i en slik situasjon, og unngå alle endringer som lar seg unngå. Ett tilfelle er ille, 10 tilfeller er dramatisk.

Zoonose
Listeria-bakteriene kan også gi sjukdom hos menneske, det er da ofte gravide, barn eller andre med redusert immunforsvar som er mest utsatt. Vanligvis skyldes sjukdom hos oss vakuumpakket pålegg hvor smitten ikke stammer fra dyr, men det er også rapportert om sjukdom pga inntak av saueost/geiteost laget av upasteurisert melk. Også hudinfeksjoner er sett på armene hos veterinærer og bønder som har tatt ut kastefostre fra søyer.

Gravide bør ikke delta i fødselshjelp når det er aborter i besetningen.