Hvordan redusere lamminga om natta?

(21.08.08) En undersøkelse vi gjennomførte sist vår der vi kartla driftsrutiner og lammingsfrekvens om dagen og natta, viser at endrede rutiner i fjøset kan påvirke lammingstidspunktet og redusere antall timer med nattevåk for sauebonden.

Av: Toril Hårdnes, rådgiver Nortura Team Sau

Rutiner i fjøset i lamminga påvirker tidspunktet for
lamminga til søya og dermed antall timer
med nattevåk for sauebonden

Totalt deltok 22 produsenter i undersøkelsen. Driftsopplegget hos de deltakende besetningene varierte en del, men i grove trekk kan det skilles mellom de som slår av lyset helt på mørkeste tida og de som har på lys hele døgnet. De besetningene som slår av lyset helt, hadde omkring 5 timer med nattemørke. Lyset ble slått av kl. 23-24 og brukerne gikk til fjøset i grålysninga i 4-5-tida. De fleste hadde da dempa belysinga etter siste fôring.

Der det var fullt lys på hele døgnet, var tendensen jevn lamming gjennom hele døgnet. Hos de som brukte nattlys om kvelden og hadde det helt mørkt fra midnatt var det derimot minimalt med nattelamming. I disse besetningene var det høyest andel lamminger i grålysninga om morgenen (se figuren). Søyer som har vært vant til lys om natta ved tidligere lamminger, kan muligens trenge litt tid på å venne seg til en mer naturlig rytme med noen timers nattemørke.

Antall fôringer varierte fra to til fire i døgnet. Der det var fôring inn mot midnatt var det en del mer nattelamming enn der siste fôring var tidlig på kvelden. Det var en tendens til at det ble lammingstopper etter fôring. Dette stemmer også godt med tidligere undersøkelser som har vist at fôring med surfôr om kvelden øker nattelamminga.

Også flyttesjauer sent på dagen fører ofte til mer lamming nattestid. Det kan derfor være lurt å gjøre unna det på formiddagen slik at dyra får roa seg ned igjen før kvelden.

Mindre nattelamming fører forhåpentligvis til bedre døgnrytme for dyra med naturlig hvile og bedre mjølkeproduksjon. For bonden gir det muligheter for mer søvn og dermed større overskudd til en enda bedre oppfølging av dyra på dagtid.

Nattemørket avtar jo senere lamminga foregår og jo lenger nord i landet vi kommer så vil det sjølsagt variere hvor mye vi kan dra veksler på sauens urinstinkt uten å montere vindusskodder på sauefjøsa.

 Tips for å oppnå mindre nattlamming:
  • Full belysning i fjøset kun ved fôring
  • Dempa belysning om kvelden
  • Helt mørkt i fjøset fra midnatt til grålysninga
  • Unngå fôringsaktivitet etter 8-tida om kvelden
  • Start fôring så tidlig som mulig etter grålysninga om morgenen
  • Aktiviteter som flytting av sau og merking bør gjøres tidligst mulig på dagen