Innmelding av slakt og livdyr mot jul

(Oppdatert 15.11.22) For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

JuledekorSmåfe

Siste innmeldingsfrist for slakting av småfe i år er tirsdag 29. november kl. 08:00. Siste slakteuke før jul er uke 49. Meld inn til lammeringlederen i god tid!

Storfe og gris

Tirsdag 6. desember kl. 08:00 er innmeldingsfrist for slakting i uke 50, og all retur/nisje ut året. Tirsdag 13. desember kl. 08:00 er innmeldingsfrist for slakting i uke 51 og 52.

Livdyr

Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Innmeldingsfrister – vanlig innmelding

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr mandager kl. 16:00 (kl. 15:00 i sommerukene 26-31) på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00.

For småfe utenom sesong disponeres dyra for slakting i de 5 påfølgende uker etter innmelding.

Innmelding alle dyreslag


Se krav for bruk av skjema Egenerklæring og opplysningskrav på kjøreseddelen

Storfeavtale

Innmeldingsfrist er fredag kl. 16.00 (kl. 15:00 i sommerukene 26-31), for web-innmelding søndag kl. 23:59, 4 uker før ønsket slakteuke (basisuke).

Innmelding på telefon 95 51 84 00 til medlemssenteret eller webinnmelding

Endring i innmeldingsfrister, som f.eks. i forbindelse med påske og jul annonseres spesielt.

 

Meld inn riktig antall dyr og dyreslag

Det er viktig for oss både for planlegging av inntransport, slakting, og ikke minst videre varestrøm at det er riktig antall dyr og riktig dyreslag som er meldt inn til slakt og leveres.

Dette gjelder alle dyreslag.

For storfe er det kun individinnmelding, og riktig individ skal meldes inn.

Riktig antall i forhold til dyreslag er viktig for plass på dyrebilen, men det er også like viktig i forhold til det vi planlegger avsetning for i markedet. Husk også merknad ved innmelding om det er dyr med store horn som krever større plass på dyrebilen.

Må du korrigere din innmelding på forhånd så kan du endre individnummeret på storfe ved å kontakte Medlemssenteret på telefon 95 51 84 00.

Du kan ikke endre antall på innmeldingen eller slette etter at innmeldingsfristen er gått ut.