Dyrevelferd hos gris

(Sist endret 14.09.20) I Norge er velferd for dyra våre forankret i Lov om dyrevelferd. Denne ble sist endret i 2018.

Griser i binge

Loven stadfester at hvert individ har egenverdi uavhengig av dets nytteverdi for mennesker.

Lovens formål er å fremme dyrevelferd og respekt for dyr, sikre god behandling av dyra og at dyra beskyttes mot unødige påkjenninger og belastninger.

Lov om dyrevelferd pålegger videre alle å hjelpe sykt, skadet eller hjelpeløst dyr (hjelpeplikt) og varslingsplikt til Mattilsynet eller politiet dersom vi ser dyr utsatt for mishandling eller alvorlig velferdssvikt.

Dyreholder har ansvar for at alle som steller grisen har tilstrekkelig kunnskap, og driftsform, utstyr og tekniske løsninger skal være egnet.

Mattilsynet er tilsynsmyndighet og skal ha uhindret adgang til dyreholdet.

Godt dyrestell er avhengig av gode holdninger. I et høgt utviklet samfunn som vårt, er det naturlig og nødvendig at vi er spesielt gode på dyrevelferd.

Bransjen har innført dyrevelferdsprogram for alle typer besetninger, og sommeren 2020 ble krav om dyrevelferdsprogram for svinehold over en viss størrelse forskriftsfestet i Forskrift om hold av svin. Det viktigste tiltaket i dyrevelferdsprogrammet er at alle svineprodusenter skal samarbeide med veterinær om å ha gode og dokumenterte rutiner for å sikre god dyrevelferd i sin besetning. Se mer om dyrevelferdsprogram under egen sak.

Egenkontroll

Det viktigste virkemiddelet til den som steller grisen er egne øyne. En del har medfødt "griseøye" mens andre må trene opp hva de skal se etter. Det å se på grisen og lese adferd er essensielt i forhold til å se om grisen har det bra, om temperatur er riktig eller om grisen er syk. Hvis alle grisene i en binge ligger samlet og avslappet i sideleie på fast areal unntatt en gris som ligger alene i brystleie på rista, skal denne grisen sjekkes!

De objektive parametrene som kan påvirke dyrevelferden i eget grisehus er i stor grad beskrevet i Forskrift om hold av svin, og spørsmålene i Helsegris og velferdsprogrammet tar opp forskriftskrava.

Dyreholder er pliktig til å kjenne regelverket som gjelder sitt dyrehold. På Mattilsynets hjemmesider kan man velge "Svin" under produksjonsdyr. Her ligger det mye informasjon, deriblant forskrifter og veiledere som det offentlige forventer at produsentene har kjennskap til.

De viktigste utfordringene vi har:

  • Halebiting
  • Leddbetennelser
  • Skader
  • Smågristap
  • Bruk av sykebinge
  • Avliving av hjelpeløs gris til rett tid
  • Behandling av syk gris til rett tid
  • Gris som kan / ikke kan transporteres
  • Klimakontroll

Hvordan er dette i ditt grisehus?

Hver gris har som nevnt egenverdi. En gris som lider skal få riktig behandling til rett tid. Sjuke, hjelpeløse griser som ikke kan forsvare seg mot andre, skal ikke være i binge med andre griser.

Vil du ha hjelp til å se på egen drift må du gjerne kontakte vår rådgivningstjeneste.

» Lov om dyrevelferd

» Forskrift om hold av svin