Salgsvilkår for omsetning av livgris og smågris til framfôring

(15.12.22) Vilkårene gjelder for all omsetning av livdyr av gris, slik som avlsdyr og smågris til framfôring.

Logo gris

1. GENERELT

Disse vilkår og betingelser ("Vilkårene") gjelder ved omsetning av:

 1. Avlsdyr av gris (purker og råner til avl)
 2. Smågris (framfôring til slakt)

Vilkårene gjelder i alle tilfeller der Nortura formidler dyr mellom en produsent som ønsker å selge ("selger") og en avtaker ("kjøper"). I tillegg gjelder Vilkårene der dyrene ikke er blitt tilbudt til salgs gjennom Norturas ordinære livdyrformidling (kalt direktesalg eller nabolevering). Vilkårene kan fravikes ved skriftlig avtale mellom partene. Slike avvik fra Vilkårene får ikke virkning for Nortura med mindre Nortura skriftlig har samtykket.

Vilkårene regulerer forholdet mellom selger, Nortura og kjøper, herunder (i) Norturas rolle som formidler/eier, (ii) Norturas oppgaver ved avregning og fakturering, herunder prisfastsettelse og (iii) Norturas rolle som transportør.

Forutsatt at dyrene senere leveres til slakt hos Nortura kan Nortura på visse vilkår yte selgerkreditt til kjøper. Se nærmere nedenfor, særlig punkt 9. 

2. DEFINISJONER

Formidlingssalg: Ved formidling kobler Nortura en selger av livdyr med en avtaker av disse. Formidlingssalget gjennomføres normalt uten at dyrene er inspisert av kjøper eller Nortura.

Direktesalg: Ved direktesalg har dyrene ikke blitt tilbudt til salgs gjennom Norturas ordinære livdyrformidling. Nortura har normalt ingen kunnskap om dyrene eller dyrenes beskaffenhet.

Standard kredittid: Som definert i punkt 9.5 nedenfor.

Utvidet kredittid: Som definert under punkt 9.6 nedenfor.

Kjøp på kontrakt: Uttrykk som ikke lenger brukes i regelverket, men tilsvarer Norturas skriftlige bekreftelse på utvidet kredittid, herunder ved skriftlig avtale eller ved fastsatt forfallstid på faktura. Se også punktene 9.1 og 9.6.

Avlsdyr: Alle dyr tiltenkt videre avlsarbeid, både drektige, ubedekte, småpurker samt råner.

Fôringsdyr: Alle dyr av gris som skal fôres fram og deretter slaktes (smågris).

Livdyr: En samlebetegnelse på både avlsdyr og fôringsdyr.

3 PARTENES ROLLER OG ANSVAR

3.1 Selgeransvaret

Selger er ansvarlig for å forsikre seg om at livdyr han tilbyr til salgs kan omsettes i henhold til gjeldende regelverk og punkt 6.1 nedenfor.

Selger er ansvarlig for at alle relevante opplysninger om dyrene fremkommer før prisfastsettelse og salg av dyrene jf. også punkt 6.2. Opplysningene skal gis til Nortura og til kjøper som grunnlag for Norturas prisfastsettelse. Medmindre manglene er hensyntatt ved prisfastsettelsen har kjøper krav overfor Nortura, og Nortura har tilsvarende krav overfor selger på at selger gir prisavslag dersom dyrene lider av mangler som selger ikke har opplyst om.

Både ved formidlingssalg og ved direktesalg gjelder som en forutsetning at det er selger som endelig skal bære det fulle og hele ansvar som normalt påligger en selger. Dette gjelder selv om Nortura trer inn som et ledd i omsetningskjeden mellom selger og kjøper. Kjøper aksepterer at Nortura ikke kan holdes ansvarlig for prisavslag eller erstatning på grunn av mangler som forelå på salgstidspunktet, med mindre Nortura oppnår dekning for tilsvarende krav hos selger, eller Nortura var kjent med mangelen. Det samme gjelder ved forsinket eller uteblitt levering som skyldes selger.  

3.2 Norturas rolle som formidler

Norturas livdyrsformidling er et tilbud primært til Norturas medlemmer. Fra det tidspunkt selger og kjøper er koblet skal Nortura som formidler på best mulig måte ivareta både selgers og kjøpers interesser. I egenskap av å utføre formidlingstjenesten blir Nortura bare ansvarlig overfor kjøper eller selger dersom Nortura har opptrådt på en måte som klart avviker fra det man med rimelighet forventer av en formidler. Norturas ansvar er uansett begrenset til det tap en part er påført som en direkte følge av Norturas uaktsomme handling.

Ved direktesalg har ikke Nortura noe ansvar i egenskap av formidler.

3.3 Norturas rolle ved direktesalg

Ved direktesalg vil Nortura vanligvis (i) gjennomføre avregning og fakturering, inkludert eventuell prisfastsettelse, (ii) betale kjøpesummen til selger, slik dette er beskrevet i punkt 9, og/eller (iii) å gjennomføre transport av dyr.

3.4 Norturas rolle ved avregning, fakturering og prisfastsettelse

Både ved formidlingssalg og ved direktesalg vil Nortura normalt forestå avregning og fakturering. Med mindre partene har avtalt pris vil Nortura, som en del av avregningen og faktureringen, fastsette prisen på de solgte dyr ut fra Norturas gjeldende prissystemer. Nortura vil sette prisen ut fra salgstidspunkt og de opplysninger Nortura på avregningstidspunktet har mottatt om dyrene fra selger og/eller kjøper. I tillegg hensyntas eventuelle konkrete opplysninger Norturas aktuelle livdyrformidler måtte ha om dyrene.

Nortura har intet ansvar for å undersøke dyrene, eller for å innhente ytterligere opplysninger, men skal ved prisfastsettelsen hensynta opplysninger som fremkommer ved den inspeksjon som transportør foretar i henhold til punkt 3.6.

Prisen på smågris fastsettes ut fra antall kilo. Nortura vil legge til grunn den vekt Nortura har fått oppgitt.  Ved formidlingssalg vil Nortura bare avregne vekt opp til 35 kg per smågris, med mindre annet er avtalt mellom selger og kjøper. Ved direktesalg vil Nortura avregne ut over 35 kg med mindre annet er avtalt mellom selger og kjøper.

Selgeren har uansett krav på å få betalt for vekt over 35 kg dersom slik økt vekt skyldes forsinkelse som kjøper har ansvaret for.

3.5 Varslingsplikt og taushetsplikt

Nortura skal varsle kjøper og selger om eventuelle vesentlige forhold omkring de solgte dyr som den aktuelle livdyrformidler er kjent med, herunder om eventuell risiko for eller mistanke om sykdom. Kunnskap om tidligere produksjonsmessige forhold på gården vil bare inngå i varslingsplikten i den grad en faglig vurdering tilsier at slike forhold gjør det sannsynlig at de solgte dyr har redusert kvalitet.

Kjøper er innforstått med at Nortura kan ha taushetsplikt om forhold som er betrodd Nortura, og at dette kan begrense Norturas mulighet og plikt til å varsle kjøper om aktuelle forhold. Kjøper må derved selv foreta undersøkelser dersom han skulle ha mistanke om spesielle forhold ved den enkelte selgerbesetning.

3.6 Transport og kontroll

Nortura vil normalt påta seg transport av livdyr dersom selger eller kjøper anmoder om dette. Kostnadene fordeles likt mellom selger og kjøper med mindre annet avtales før transporten utføres. Standard satser fremkommer på Norturas medlemssider. Standard satser fravikes når spesielle forhold tilsier dette, herunder ut fra antall dyr, om transporten skjer utenfor selgers naturlige omland eller andre forhold som påvirker kostnadsbildet.

Nortura forsikrer livdyr mens de er under transport, dog bare dersom transporten skjer i regi av Nortura med transportmidler som eies av Nortura eller med transportør som Nortura på forhånd har avtalt den aktuelle transport med. Oppdraget og Norturas medvirkning må kunne dokumenteres. Norturas ansvar som transportør er begrenset til det ansvar Nortura kan videreføre til den utøvende transportør eller kan kreve dekket under forsikringen, og uansett til dyrets faktiske eller antatte kjøpesum.

Ved transport hvor Nortura ikke har medvirket på den beskrevne måte, herunder hvor selger eller kjøper selv transporterer, må selgeren og kjøperen forvisse seg om at dyrene er tilstrekkelig forsikret under transporten, eller selv sørge for slik forsikring. Selgeren har som hovedregel risikoen for dyrene under transport, jf. punkt 4.1. Dersom kjøper transporterer dyrene har kjøper risikoen under transporten.

Når Nortura foretar transport av livdyr skal sjåføren forvisse seg om at disse kan transporteres i henhold til regelverket, herunder forskrifter om transport av dyr. Ved tvil om et dyr kan transporteres avgjøres dette av transportøren. Selger er forpliktet til å varsle Nortura og sjåfør om alle forhold som kan gjøre dyret uegnet for transport.  

Grundigheten og kvaliteten på sjåførens inspeksjon vil være avhengig av sjåførens erfaring og innsikt. Denne inspeksjonen skal derfor ikke frata selger det ansvar selger har for å gi uttømmende opplysninger om dyrenes tilstand. Heller ikke skal inspeksjonen frita kjøper fra plikten til å undersøke dyrene ved mottak.

Selger skal forvisse seg om at kjøreseddel og andre dokumenter som følger dyrene ved transport (eventuelt salgsskjema, helseerklæring, egenerklæring eller annet) inneholder alle relevante opplysninger om dyrene. Nortura vil motta kopi av slike dokumenter fra sjåføren.

Dyreholders ansvar ved transport av dyr

3.7 Forsinkelse og uteblitt levering

Leveransen er forsinket dersom levering skjer senere enn det leveringstidspunkt som er fastsatt og akseptert av både kjøper og selger.

Selger og kjøper er ansvarlige dersom og i den grad de er skyld i at leveransen skjer senere enn avtalt.  Kjøpslovens regler om forsinkelse kommer til anvendelse i den grad forholdet ikke er regulert i disse Vilkårene. Den ikke misligholdende part kan kreve erstattet påregnelige og sedvanlige kostnader vedkommende har hatt som følge av forsinkelsen med mindre slike kostnader kompenseres gjennom regulering av prisen for dyret.

Ved forsinkelse som kjøper er ansvarlig for har selger uansett rett til å heve kjøpet dersom dette er nødvendig for å ivareta dyrevelferd, for å unngå kvalitetsforringelse eller dersom det foreligger særlige transporthensyn.

Ved forsinkelse som selger er ansvarlig for skal kjøper ha rett til å heve kjøpet før transporten av dyrene påbegynnes dersom (i) forsinkelsen er vesentlig eller (ii) dersom forsinket levering medfører at dyrene endrer karakter eller dyrekategori, (iii) at transport av dyr ikke kan gjennomføres eller blir uforholdsmessig kostbar, (iv) at kvaliteten på dyrene forringes vesentlig eller (v) dersom dyrevelferdshensyn tilsier at levering til kjøper ikke bør skje.

Forsinkelse som skyldes transport er uttømmende regulert av punkt 3.6.  

Dersom levering av smågris skjer på et senere tidspunkt enn opprinnelig avtalt skal kjøpesummen endres ut fra faktisk vekt på det tidspunkt levering faktisk skjer. Ved vekt over 35 kg gjelder dog punkt 3.2. Noteringspris på faktisk leveringstidspunkt legges til grunn. Ved forsinket levering av livgris skal prisen endres ut fra faktisk alder ved levering.

3.8 Norturas formidling - generelt og ved ikke gjennomført salg

Som formidler er Nortura ikke forpliktet til å finne en kjøper/selger av dyr. Nortura er under ingen omstendighet forpliktet til å kjøpe dyr fra selger uten at det samtidig foreligger en kjøper. Spesielt kan Nortura heller ikke påta seg å oppfylle tidsfrister som måtte bli satt av en som ønsker å selge eller kjøpe dyr.  

Dersom et avtalt salg ikke gjennomføres vil Nortura prøve å finne ny kjøper til dyrene. Nortura er ikke ansvarlig for å overta dyr fra selger som eventuelt ikke overtas av en kjøper i henhold til inngått avtale.

3.9 Bruk av avtaler og skjema

Ved salg av livpurke skal selger registrere salget til kjøper i Ingris.

Ved alle salg hvor transporten skjer i regi av Nortura brukes Norturas interne kjøreseddel og utleveringsseddel. Kjøreseddel skal som hovedregel undertegnes av selger, og skal angi sentrale og relevante opplysninger om dyrene, så som dyrekategori, antall, vekt, individnummer og mulige lyter. Utleveringsseddel skal som hovedregel undertegnes av kjøper ved dyrenes ankomst som en bekreftelse på det antall dyr som er mottatt.

Ved salg av smågris skal til kjøreseddelen vedlegges standard salgsskjema for enkeltlevering av smågris.

Ved direktesalg anbefales det at selger og kjøper inngår skriftlig avtale om levering, enten dette er for faste leveranser eller enkeltlevering (skjema).

Det er inntatt en oversikt over aktuelle avtaler og skjema i punkt 11 nedenfor. I punkt 11 angis også hvor man finner de aktuelle dokumenter. Fysiske dokumenter fås også på Norturas lokale medlemssenter.

4. UNDERSØKELSE - REKLAMASJON MV

4.1 Risikoens overgang

Med mindre annet følger av disse Vilkårene har selgeren risikoen for det solgte dyret frem til utlasting hos kjøper. Dyret anses på dette tidspunkt overdratt til Nortura, og umiddelbart deretter til kjøper. Transportøren, herunder Nortura i egenskap av transportør, er kun ansvarlig overfor selger for skader som oppstår under transport, jf. punkt 3.6.  

Ved direktesalg der kjøper besørger transport gjennom annen transportør enn Nortura, har selgeren bare risikoen for det solgte dyret frem til opplasting hos selger. Dyret anses på dette tidspunkt overdratt til Nortura, og umiddelbart deretter til kjøper.

4.2 Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøperen har plikt til å foreta en grundig undersøkelse av dyret ved mottak eller så snart det er praktisk mulig etter mottak. Dersom kjøper ikke er til stede ved overlevering av dyrene vil eventuelle undersøkelser først kunne skje etter at kjøper har hatt anledning til nærmere inspeksjon.

4.3 Sikring av reklamasjonsgrunnlag

Dersom kjøper vil reklamere på dyr som kjøper har mottatt må dyrene ikke avhendes, slaktes eller returneres uten at de påståtte mangler er dokumentert av veterinær eller av Nortura, eller det foreligger uttrykkelig samtykke fra Nortura og/eller selgeren. Ved nødslakt skal selger varsles uten ugrunnet opphold.

4.4 Reklamasjonsfrister - krav til reklamasjon

Reklamasjon må skje uten ugrunnet opphold etter at kjøperen har eller burde ha oppdaget mangelen. Ved forsinket reklamasjon mister kjøperen rett til å påberope seg mangelen med mindre selgeren eller Nortura har handlet grovt uaktsomt.

Uansett må en reklamasjon på livdyr av gris skje senest 7 dager etter mottak, og for smågris senest 5 dager etter mottak. En slik absolutt reklamasjonsfrist gjelder ikke der det foreligger en skjult mangel og heller ikke der det gjelder særskilte reklamasjonsfrister i henhold til Vilkårene. Dersom mangelen er knyttet til fruktbarhetsproblemer forskyves det senest mulige reklamasjonstidspunkt, slik at det for livdyr av gris må skje senest 3 måneder etter mottak av purker og 4 måneder etter mottak av avlsråner. Ved kryptorkisme utvides reklamasjonstiden for smågris frem til tilstanden avdekkes ved slakting.

Enhver reklamasjon må dokumenteres, om nødvendig med veterinærattest.

4.5 Hvem reklamasjonen skal skje overfor

Reklamasjon skal skje ved melding til både Nortura og selger. Uenighet kan løses mellom selger og kjøper uten Norturas mellomkomst med mindre Nortura bestemmer noe annet. Nortura kan deretter forestå det praktiske forbundet med oppgjør og avregninger.

Ved alle typer salg skal reklamasjon til Nortura Livdyr anses som rettmessig reklamasjon. Nortura skal straks videreformidle en reklamasjon til selger. Påberopte mangler ved dyrets helse må attesteres av veterinær.

4.6 Norturas vurdering av reklamasjonskrav

Ved reklamasjon knyttet til formidlingssalg vil Nortura Livdyr ta stilling til reklamasjonskravet. Selger og kjøper skal ha anledning til å avgi uttalelse før Nortura Livdyr avgir sitt syn på saken.

5. ANSVAR VED MANGLER

5.1 Generelt

Avvik som de solgte dyr måtte ha i forhold til de kvalitetskrav disse Vilkårene eller annen avtale måtte oppstille skal hensyntas ved prisfastsettelsen. I den grad dette ikke er gjort har kjøper krav på prisavslag fra Nortura, som igjen har krav på tilsvarende prisavslag fra selger. Kjøper aksepterer at Nortura alene normalt ikke kan holdes ansvarlig for prisavslag eller erstatning, ref. punkt 3.1. Vilkårene inneholder enkelte særlige bestemmelser om selgers ansvar.

5.2 Norturas ansvar ved feil i attester og sykdom

Nortura har ikke ansvar for feil i eller manglende utfylling av helseattester utstedt eller utfylt av veterinær og/eller selger. Det samme gjelder egenerklæringer utstedt av selger.

Med mindre Nortura har misligholdt sin opplysningsplikt i henhold til punkt 3.5 har Nortura heller intet ansvar eller rolle ved utbrudd av smittsomme sykdommer etter at dyr er levert. Dette gjelder både avlsdyr og fôringsdyr.

5.3 Følgeskader

Selger er ikke ansvarlig for følgeskader de solgte dyr måtte forårsake hos kjøper med mindre selger har handlet bevisst eller grovt uaktsomt. Spesielt presiseres at selger ikke er ansvarlig for konsekvensene hos kjøper av sykdom eller smitte på dyr dersom selgeren ikke kunne ha oppdaget forholdet, og de solgte dyrene for øvrig oppfyller de krav som fremkommer i punkt 6.1. 

Dersom man selger dyr som man vet eller må vite er bærere av smittsomme sykdommer ansees dette å være forsettlig eller grovt uaktsomt. Tilsvarende gjelder dersom selger unnlater å opplyse om begrunnet mistanke om slike sykdommer og som selger kjente eller måtte kjenne til.

6 GENERELLE KRAV TIL ALLE LIVDYR AV GRIS – MANGLER

6.1 Krav til livdyrene, merking og transport

Alle dyr som omsettes skal tilfredsstille de krav som følger av regelverk fastsatt av offentlige myndigheter, Norsvin, gjeldende retningslinjer gitt av Helsetjenesten for svin samt disse Vilkårene. Herunder henvises det til HELSE - OG HYGIENEREGLEMENT FOR FOREDLINGS- OG FORMERINGSBESETNINGER, anbefalt av Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for svin.   

Avvik fra ovennevnte krav kan dels medføre at dyr ikke kan selges som livdyr og dels få betydning for prisfastsettelsen.

Dyrene skal være merket og registrert i henhold til forskrifter gitt av Mattilsynet og transporteres etter gjeldende forskrifter for dyretransport.

6.2 Selgers opplysningsplikt ved salg av alle livdyr av gris

Selger er ansvarlig for at alle relevante opplysninger om dyrene fremkommer før prisfastsettelse og salg av dyrene. Selger skal herunder opplyse om eventuell sykdom, herunder c-sykdommer, besetningen har på salgstidspunktet eller har hatt innen 12 måneder før dette tidspunkt. Opplysningsplikten gjelder også begrunnet mistanke om slike sykdommer. Opplysningene skal gis uttrykkelig til Norturas livdyrformidler, sjåfør og kjøper (i den grad selger vet hvem kjøper er) i god tid før sjåføren gis tilgang til dyrene.

6.3 Diverse presiseringer vedrørende mangler

6.3.1 Ufruktbarhet hos hunndyr utgjør ikke en mangel dersom dyret er solgt som ikke drektig. Unntak gjelder for upara ungpurker, se nedenfor under punkt 7.5.2

6.3.2 Ufruktbarhet hos hanndyr er en mangel, men kjøper tilkommer bare et prisavslag tilsvarende forskjell mellom hanndyrets livdyr- og slakteverdi. Andre produksjonsrelaterte tap erstattes derved ikke.

6.3.3 Et forhold utgjør bare en mangel som kan danne grunnlag for prisavslag og/eller erstatning dersom forholdet forelå på leveringstidspunktet. Dette gjelder selv om mangelen kommer til syne på et senere tidspunkt. Et forhold utgjør ikke en mangel dersom forholdet allerede er hensyntatt ved prisfastsettelsen.

7. SPESIFIKKE KRAV VED SALG AV AVLSDYR AV GRIS

7.1 Generelle krav – helse og dokumentasjon

7.1.1 Avlsdyr av gris skal oppfylle gjeldene helsekrav for avlsbesetninger på gris. Smittebeskyttelsen i selgerbesetningen skal være godkjent i henhold til Helse- og hygienereglement for Norsvins avlsbesetninger. Innkjøp av dyr til selgerbesetning skal fortrinnsvis skje fra en fast foredlingsbesetning.

7.1.2 Avlsdyr av gris skal ha en godkjent seminråne som far.

7.1.3 Ved salg av avlsdyr av gris skal utfylt standard salgsskjema fra Ingris, angitt i punkt 11.2 (ii)  være tilgjengelig for kjøper ved mottak av dyrene.

7.2   Generelle krav – vaksinering  

7.2.1 Ungpurker skal vaksineres mot parvo og raudsjuke. Drektige purker skal også vaksineres mot spegrisdiarè (e-coli). Vaksineringstidspunkt skal være i tråd med anbefalinger gitt for det enkelte preparat. Alder og tilstand på dyrene avgjør om vaksinering skjer hos selger eller kjøper.  Dersom selger har vaksinert skal type vaksine og vaksinedato angis på salgsskjema.

7.2.2 Ved direktesalg kan kjøper og selger avtale ytterligere vaksinering eller andre vaksineringsrutiner.

7.2  Generelle krav - eksteriør

7.3.1 Purker skal ha normalt godt eksteriør, stå godt på alle fire bein og være uten lyter som brokk, byller, kort hale, sår eller andre synlige skader. Ved reklamasjon for slike forhold må skjønn danne grunnlag for beregning av erstatning idet det ikke foreligger målestandarder for slike lyter.

7.3.2  Ved mindre enn 14 normalt utvikla spener kan kjøper velge å

 • Få kompensasjon på kr 500 for hver defekt spene, eller.
 • Slakte purka, og få erstatning beregnet som differansen mellom slakteverdi og innkjøpsverdi pluss fôringsgodtgjørelse som beskrevet nedenfor under punkt 7.5.2 (bedekningsklare purker) eller 7.6.1 (drektige purker).

7.3.3 Ved salg skal avlspurker ha følgende minimumsvekt ved oppnådd alder:

Alder i uker

Min. vekt kg

 

Alder i uker

Min. vekt kg

 

Alder i uker

Min. vekt kg

 

Alder i uker

Min. vekt kg

10

22

 

16

59

 

22

95

 

28

120

11

28

 

17

65

 

23

99

 

29

124

12

34

 

18

71

 

24

103

 

30

129

13

40

 

19

77

 

25

108

 

31

133

14

46

 

20

83

 

26

112

 

32

137

15

52

 

21

89

 

27

116

 

 

 

7.4 Spesielle krav småpurker (opptil 22 ukers alder)

Ut over de generelle krav som er angitt ovenfor gis det ved salg av småpurker kun garanti for at purka på leveringstidspunktet har 14 utviklede spener. 

7.5 Spesielle krav til bedekningsklare purker (22-34 ukers alder)

7.5.1 Upara ungpurker skal ha vist tydelig brunst innen de er 8 måneder gamle.

7.5.2 Purkene skal bli drektige med bedekning på maksimum tre brunster dersom purka får riktig fôring og stell. Purker som ikke blir brunstige/drektige, gir grunnlag for prisavslag lik differansen mellom kjøpesum og slakteverdi. I tillegg skal selger gi en fôringsgodtgjørelse regnet fra mottakelsesdagen til purka er slaktet. Fôringsgodtgjørelsen beregnes som 2,5 ganger fôrenhetsprisen per dag for Felleskjøpets mest solgte kraftfôrblanding til drektige purker. Godtgjørelsen begrenses uansett oppad til kr 600,-pr purke. 

7.6 Spesielle krav drektige purker - fruktbarhet

7.6.1 Dersom den oppgitte bedekningsdato er feil angitt, slik at purka griser senere enn forutsatt, skal selger yte godtgjørelse til kjøperen for fôrutgifter. Godtgjørelsen beregnes som 3 ganger fôrenhetsprisen for Felleskjøpets mest solgte kraftfôrblanding til drektige purker pr dag som grising skjer etter oppgitt grisingsdato. I tillegg skal selger kompensere kjøper med uketillegget for drektige purker etter de satser som er gjeldende til enhver tid, beregnet for samme periode. Fôrutgifter og uketillegg blir dog ikke gitt for mindre enn 10 dager.

7.6.2 Purker som kaster etter mottak, ansees som drektige. Purker ansees som drektige selv om de har bare 1 foster. Purker som viser brunst innen 3 uker etter mottak, regnes som ikke drektige og gir grunnlag for prisavslag tilsvarende differansen mellom kjøpesum og slakteverdi, samt fôringsgodtgjørelse som nevnt i punkt 7.5.3. 

7.7 Spesielle krav drektige purker - transportfrister:

Drektige purker skal transporteres tidligst seks uker ut i drektigheten, og før det gjenstår 10 % av drektighetstiden, altså senest 12 dager før forventet grising.

7.8 Spesielle krav drektige purker - grising:

Selger skal kompensere Nortura, og Nortura skal i så fall kompensere kjøper dersom solgte, drektige purker i gjennomsnitt får færre enn 10,5 grisunger og det kan dokumenteres at dette skyldes forhold i selgerbesetningen. Dersom leveransen omfatter minimum 5 drektige purker skal kompensasjonen utgjøre marginalverdien (dekningsbidraget) for det manglende antall smågris. Ved leveranser av færre enn 5 purker skal prisavslaget fastsettes ved skjønn.

7.9 Spesielle krav - råner

7.9.1 Råner som er yngre enn 6 måneder ved levering garanteres ikke å være bedeknings- eller befruktningsdyktige.

Råner som er 6 måneder eller eldre garanteres å være bedeknings- eller befruktningsdyktige etter
8 måneders alder, dog uansett ikke før en måned etter mottak. Dersom rånen ikke er bedekningseller
befruktningsdyktig innen denne tid med vanlig godt stell, fôring og håndtering, har kjøperen
rett til å heve kjøpet. Dette gjelder bare dersom forholdet er attestert av veterinær. I
hevningsoppgjøret godskrives selger med rånens slakteverdi.

8. SPESIFIKKE KRAV VED SALG AV SMÅGRIS TIL OPPFORING

8.1 Krav til helse- og smittebeskyttelse

8.1.1 For å kunne selge Helsegris må det foreligge en bransjegodkjenning for besetningen. Godkjennelsen gis på basis av at veterinær har bekreftet at smågrisen er fri for:

 • Skabb
 • Klinisk svinedysenteri
 • Klinisk smittsom nysesjuke
 • Mykoplasma-lungebetennelse

Veterinær kan gjøre unntak slik at selgerbesetninger som er i gang med å sanere for en eller flere av de nevnte sjukdommene også kan godkjennes som Helsegris. Nortura skal i så fall videreformidle slike opplysninger til kjøper.

8.1.2 Fôringsdyr av smågris skal behandles mot spolorm før salg.

8.1.3 Følgende tiltak for smittebeskyttelse mv. skal gjennomføres i selgerbesetning:

 • Skille mellom rein / urein sone og skifte av klær / skotøy
 • Utlastingsrom eller andre godkjente ordninger for levering av dyr
 • Dyrebilsjåfør skal ikke inn i huset ved utlasting av gris

8.1.4 Følgende avlsmessige tiltak skal også gjennomføres i selgerbesetning:

 • Innkjøp av avlsdyr skal fortrinnsvis gjøres fra en fast formeringsbesetning
 • Fôringsdyr av smågris skal ha seminråne eller en godkjent råne som far 

8.2 Vekt og tilvekstkrav

8.2.1 Smågris skal ha oppnådd følgende minimumsvekter ved oppnådd alder:  

Alder uker

Vektkrav kg

10

22

11

25

12

29

13

33

14

38

15

42

8.2.2 Smågris som har lavere vekt og svakere tilvekst enn minimumskravet skal som hovedregel ikke omsettes. Dersom kjøper godkjenner dette åpnes det likevel for unntak for smågris som ser friske og fine ut og som ser ut til å være i god vekst. Dersom Nortura forestår transporten fra selger til kjøper, vil sjåføren gjøre en foreløpig vurdering ved opplasting på dyrebilen. Selger er likevel innforstått med at Nortura har rett til å tilbakelevere dyrene, selge dyrene til redusert pris eller slakte dyrene, alt for selgers regning og risiko dersom dyrene ikke aksepteres av kjøper ved mottak.

8.3 Salgslyter:

8.3.1 Smågris med kort hale, brokk og byller omsettes eventuelt til redusert pris. 

8.3.2 Griser med følgende defekter skal ikke omsettes uten at dette er avklart med kjøper:

 • Ukastrert gris
 • Stor brokk

8.4 Immunkastrerte griser (VAK-gris)

Immunkastrerte griser skal kun omsettes gjennom direkteavtaler, og bare dersom kjøper uttrykkelig har akseptert at grisen er kastrert på denne måten.

8.5 Ikke reklamasjonsgrunner

Følgende gir ikke grunnlag for reklamasjon:

 • Dyr som dør på grunn av transportsjuke,
 • Rødsjuke,
 • APP
 • Ødemsjuke

Gris som dør senere enn 1 dag etter mottak gir ikke grunnlag for reklamasjon med mindre det faglig kan påvises at dødsfallet skyldes at dyret led av en mangel ved levering.

9. SELGERKREDITT TIL KJØPER

9.1 Norturas kredittordning

Nortura har standardiserte medlemsordninger der Nortura etter avtale yter selgerkreditt til kjøpere av livgris og smågris til framfôring. Nortura er kjøper av dyrene fra selger (et helt midlertidig kjøp) og betaler kjøpesummen for de aktuelle dyr med eventuelle avtalte tillegg eller fradrag. Umiddelbart etter at Nortura blir eier av dyrene, normalt ved utlasting hos kjøper, overdras dyrene fra Nortura til kjøper og Nortura får derved et korresponderende krav på salgssummen mot kjøper. Dette kravet skal gjøres opp av kjøper senest ved utløpet av standard kredittid. Det kan eventuelt inngås særskilt avtale om utvidet kredittid, se punkt 9.6. Slik avtale om utvidet kredittid er sedvanemessig betegnet som "kjøp på kontrakt".

9.2 Grunnleggende vilkår for kredittordningen - særregel for direktesalg

Kredittordningen gjelder i utgangspunktet bare der i det minste kjøper er medlem av Nortura. Henstand med betaling av kjøpesummen innenfor standard kredittid anses som en fordel et kjøpende medlem kan forvente med mindre vedkommende anses som ikke kredittverdig eller har misligholdt sine forpliktelser overfor Nortura.

Ved direktesalg oppfordres selger til å forsikre seg om at kjøper er godkjent for kreditt, før det legges til rette for salget. Alternativt må selger forsikre seg om at kjøper er i stand til å gjøre opp overfor Nortura. Nortura har ikke godkjent en kjøper for kreditt selv om Nortura gjennomfører avregning eller på annen måte bistår ved salget.

Ved direktesalg har Nortura rett til å kreve tilbakebetalt det salgsvederlaget som Nortura har betalt til selger, inkludert renter, dersom salget har skjedd til en kjøper som ikke godkjennes for kreditt fra Nortura. Ved direktesalg må selger således være oppmerksom på at han bare er sikret oppgjør fra Nortura dersom Nortura finner kjøperen kredittverdig.

Ved enhver kredittgivning forplikter kjøper seg til å holde de aktuelle dyr forsikret.

Nortura yter selgerkreditten til kjøper under det uttrykkelige vilkår at de aktuelle dyr, og avkom av solgte livdyr som kjøper har kontroll over, leveres tilbake til Nortura til slakt eller som livdyr. Brudd på dette vilkåret innebærer vesentlig mislighold av avtalen om kreditt.

Ethvert mislighold som en kjøper har foretatt overfor Nortura vil medføre at vedkommendes kredittmulighet begrenses eller bortfaller.

9.3 Kjøpere tilknyttet Driftskredittordningen

For kjøpere som er tilknyttet Driftskredittordningen må det skje en særskilt vurdering før Nortura kan gi kreditt. Norturas mulighet til å etablere sikkerhet, spesielt i form av trekk i fremtidig oppgjør, kan være begrenset gjennom avtale med kjøpers bankforbindelse. Dette vil i så fall kunne medføre at Nortura ikke vil gi en kjøper kreditt, heller ikke med standard kredittid.

9.4 Etablering av kredittordning med standard kredittid

Norturas henstand med kjøpers betaling av kjøpesummen etableres gjennom Norturas samtykke, som ofte gis gjennom avrekning/ fakturering og utbetaling av salgssummen. Kreditten gis under forutsetning av at kjøper og selger aksepterer at disse Vilkårene legges til grunn for transaksjonen.  Slik aksept skal anses gitt gjennom kjøpers eller selgers anmodning om bistand fra Nortura som formidler, herunder anmodning om bistand ved avrekning/fakturering, enten dette gjøres via Min Side, gjennom bruk av standardiserte skjemaer, per e-post eller sms, muntlig, eller på annen måte. Anmodningen gis til Norturas medlemssenter.     

Utvidet kredittid krever skriftlig tilsagn fra Nortura slik dette er bestemt i punkt 9.6.

9.5 Standard kredittid

Standard kredittid for medlemmer er 14 dager både for avlsdyr og fôringsdyr av gris.

Nortura fakturerer normalt ikke-medlemmer med en betalingsfrist på 14 dager både for avlsdyr og fôringsdyr av gris.

Kredittidene fastsettes av Norturas styre og kan endres.

9.6 Utvidet kredittid (tidligere benevnt som kjøp på kontrakt)

Utvidet kredittid gis bare til medlemmer og etter skriftlig bekreftelse fra Nortura, eventuelt gjennom fastsettelse av forfallstid på tilsendt faktura. Slik bekreftelse gis til kjøper av Norturas medlemsavdeling. I enkelte tilfeller kan utvidet kredittid bare gis etter samtykke fra Norturas kredittavdeling. Nortura må finne kjøperen kredittverdig og Nortura kan kreve at kjøper må stille tilfredsstillende sikkerhet.

Søknad om utvidet kredittid rettes til Norturas medlemssenter eller livdyravdeling, i god tid før salget gjennomføres. Tilsagn om utvidet kredittid må være skriftlig for å være bindende for Nortura.

Utvidet kreditt gis for begrenset tid. Se punkt 9.7.

9.7 Tilbakebetaling (forfall) og maksimal kredittid

Tilbakebetaling av kreditt skal skje ved fastsatt forfallstidspunkt. Hvis dyrene blir innlevert til slakt før fastsatt forfallstidspunkt fremskyndes forfallstidspunktet slik at betaling skal skje ved avregningen eller kjøpers mottak av slakteoppgjør.

Ved forfall har Nortura ved første anledning rett til å foreta trekk (motregning) i ethvert beløp kjøper har til gode. Normalt vil Nortura trekke i slakteoppgjøret. Dersom slikt trekk ikke gjennomføres skal kjøper allikevel foreta betaling umiddelbart etter mottatt slakteoppgjør.

Utvidet kredittid kan maksimalt utgjøre:

For smågris til framfôring: Maksimalt 75 dager

For avlsdyr av gris: Maksimalt 365 dager

9.8 Renter

For medlemmer krever Nortura renter for ytet kreditt etter 14 dager fra fakturadato. For ikke medlemmer er rentefri periode uansett begrenset til 14 dager. På Norturas hjemmeside kontraktsrente er angitt gjeldende rentesatser. Etter forfallsdag løper lovens forsinkelsesrente frem til betaling skjer.

9.9 Sikkerhet – salgspant og trekk (motregning)

Nortura har salgspant i de solgte dyr for kjøpesummen med renter og omkostninger inntil betaling fra kjøper har skjedd i sin helhet. Ved utvidet kredittid vil Nortura normalt stille krav om ytterligere sikkerhet.

Nortura har motregningsrett i ethvert krav kjøperen har mot Nortura. Nortura vil automatisk motregne i hele kjøpers krav på kvantumstillegg, etterbetalinger og bonuser i forfalte utestående krav Nortura måtte ha. Tilsvarende motregning vil skje i slakteoppgjør med mindre eller i den grad Nortura skriftlig har bekreftet å ville avstå fra slik motregning. Fastsatt kredittramme i en rammeavtale anses ikke som en slik avståelse av motregningsrett.

10. TVISTER

Tvist mellom Nortura og et medlem avgjøres ved voldgift i henhold til Norturas vedtekter. Øvrige tvister avgjøres ved de alminnelige domstoler.

11. OVERSIKT OVER STANDARD AVTALER, DOKUMENTER OG SKJEMA GRIS

11.1      Smågris

(i)         Avtale om direkte levering av Helsegris (Animalia, finnes p.t. kun i trykket versjon)

(ii)        Salgsskjema for omsetning av smågris (Nortura)

(iii)      Avtale for Helsegris (Animalia) animalia.no/Dyrevelferd-og-dyrehelse/Helsetjenesten-for-svin/Helsegris

11.2      Avlspurker

(i)         Avtale om fast leveranse av livpurker (Nortura)

(ii)        Salgsskjema (Ingris)

Norturas dokumenter finnes på Norturas medlemssider, medlem.nortura.no Søk med søkeord "skjema livdyr". Alle Norturas dokumenter fås i papirversjon på Norturas  medlemssenter.