Merking av smågris

(Sist oppdatert 16.01.24) De aller fleste er svært flinke til å merke dyra sine, men innimellom trenger vi allikevel å minne om at all smågris som omsettes skal være merket.

Av: E. Maria Stenklev, Ass. Fagsjef gris

Smågris som Nortura formidler må være merket i henhold til Landdyrsporbarhetsforskriften.

På øremerket skal det stå Norges landskode og de åtte første sifrene i produsentnummeret. Øremerket kan også inneholde individnummer.

Les mer på Mattilsynets infoside ved å trykke på denne lenken:

Øremerking av svin | Mattilsynet

Direkte lenke til Landdyrsporbarhetsforskriften finner du her:

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) - Lovdata

§ 5.Krav til identifikasjon og registrering av storfe, svin, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien, hjortedyr og fugler av papegøyefamilien

EØS avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13q (forordning (EU) 2021/520 som endret ved forordning (EU) 2021/1064) om fastsettelse av regler for anvendelse av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til sporing av visse holdte landdyr gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

Endret ved forskrift 5 mai 2022 nr. 848.

§ 21.Valgfrie opplysninger på identifikasjonsmerker

Identifikasjonsmerker til svin kan inneholde et individnummer. Individnummeret må være atskilt fra og ikke kunne forveksles med eller vanskeliggjøre avlesning av de obligatoriske opplysningene merkene skal inneholde.

Valgfrie opplysninger kan gis på innsiden av konvensjonelle øremerker.

Merker kan skaffes ved å henvende deg direkte til merkeprodusenten OS ID. Se kontaktinformasjon her:

OS ID / MSD Animal Health, tlf: 62497700 mail: post@osid.no