KSL-revisor skal inn i husdyrrom 

(16.05.19) For å gjøre det enklere for bonden å etterleve alle lover, forskrifter og varemottakerkrav som gjelder, har landbruksnæringa opprettet Kvalitetssystem i landbruket, KSL. Gjennom KSL vil også bonden kunne oppfylle myndighetenes krav om internkontroll. 

Av: Stiftelsen Matmerk, ved veterinær og seniorrådgiver Elin Røssvoll, og Nortura ved fagsjef for gris, Odd Magne Karlsen

KSLStatus for bondens internkontroll av egen produksjon blir tilgjengelig for varemottakere og Mattilsynet ved hjelp av KSL. For at KSL skal fungere og ha troverdighet, gjennomføres det revisjoner utført av uavhengige revisorer engasjert av Stiftelsen Matmerk

Det er stor oppmerksomhet omkring dyrevelferd i dagens samfunn. Svinenæringen er for mange en «lukket» produksjon. Det er dermed svært viktig for næringas omdømme med åpenhet. Det samme gjelder for KSL. For at KSL skal ha troverdighet kan revisjonene ikke være rene «skrivebordsøvelser». Det aller viktigste i husdyrproduksjoner er tross alt husdyrene! Det er derfor helt essensielt at revisor får adgang inn i husdyrrom under revisjon for å få observere dyrene og oppstallingsforholdene. 

Ved å nekte revisor adgang inn til husdyrrom, får ikke revisor gjennomført revisjon og det vil bli å anse som revisjons-nekt, med bortfall av etablert KSL-status og et økonomisk trekk på slakteoppgjøret. 

Svineprodusenter skal føle seg trygge på å slippe en KSL-revisor inn i husdyrrommet. Det er selvsagt en forutsetning at KSL-revisor forholder seg til de retningslinjer som foreligger for smittebeskyttelse i de ulike typer av besetninger. Revisorene skal kun observere dyrene og skal ikke ha nærkontakt med dyrene på noen måte. 

Revisorer som reviderer svin skal teste seg for MRSA og bruker beskyttelsesutstyr som beskrevet i «Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin». 

Stiftelsen Matmerk anbefaler i tillegg alle revisorer som reviderer svin å vaksinere seg mot influensa, og dekker alle deres kostnader i den forbindelse.