Ingris – imponerende resultater

(08.05.19) 2018 blir nok et rekordår når det gjelder effektivitet hos purker. Ingris-resultatene viser 27,1 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt som er en økning på 0,2 sammenlignet med 2017. Framgangen skyldes i hovedsak at kullstørrelsen fortsetter å øke, men økt grisingsprosent bidrar også positivt.

LOGO

Antall levendefødte i 2018 er 14,1 i gjennomsnitt, som er en økning på 0,2 fra året før. Gjennomsnittlig antall dødfødte er stabilt på 1,1 per kull. Antall avvente per kull øker med 0,1 til 12,3 i gjennomsnitt.

Det er høyt nivå på produksjonsresultatene hos mange besetninger. Den beste 25 prosenten av besetningene produserer 30,0 beregna avvente per årspurke, og 13,1 avvente per kull. De ti beste besetningene har 32,7 beregna avvente per årspurke i gjennomsnitt. Disse toppbesetningene har 15,9 levendefødte og 14,2 avvente per kull og har dermed kun 10,7 prosent tap i dieperioden. De to beste besetningene produser hele 33,7 beregna avvente per årspurke. 

Den eksepsjonelt store effektivitetsutviklingen hos norske purker som vi har hatt de fire siste årene har nå flatet noe ut. Utflatingen av resultatframgang har nok sammenheng med flere ting, men en vesentlig årsak er nok at vi nå er tilnærmet ferdig med å skifte ut den gamle LY-purka med TN70 purka. TN70 har som kjent en høyere effektivitet og større overlevelse hos smågrisen sammenlignet med den gamle hybridpurka.  

 God tilvekst hos smågris 
I 2018 er gjennomsnittlig daglig tilvekst for smågris, i perioden fra avvenning til overgang til slaktegris, 595 gram. Dette er en forbedring på 13 gram per dag fra året før. I den beste fjerdedelen av besetningene med smågris er tilveksten 670 gram per dag. Hos de aller beste er den daglige tilveksten hele 750 gram.  

Hos smågris er fôrforbruket stabilt sammenliknet med 2017, men om vi ser de fem siste årene under ett er forbedringen i fôrforbruk på 0,17 FEn per kilo tilvekst. Totalt sett utgjør dette i gjennomsnitt 3,4 fôrenheter eller omtrent 3 kg redusert fôrforbruk per smågris fra 10 til 30 kilo. De beste smågrisbesetningene har nå et fôrforbruk på 1,53 FEn per kilo tilvekst. 

Halvparten av besetningene på lista over de beste smågrisbesetningene i Ingris har SPF-dyr. 

Økt tilvekst, fôreffektivitet og overlevelse hos slaktegris 
De siste årene har det vært en fantastisk fremgang på daglig tilvekst for både slaktegris og smågris. For slaktegris var gjennomsnittlig daglig tilvekst 1032 gram i 2018. Dette er en forbedring på 14 gram fra året før. De siste fem årene har tilveksten for slaktegris økt med 77 gram per dag. Dette resulterer i at framfôringstida for slaktegris er 6 dager kortere i 2019 enn i 2014. Den beste 25 prosenten av besetningene med slaktegris har nå en gjennomsnittlig daglig tilvekst på 1134 gram. I de aller beste besetningene vokser slaktegrisene 1220 gram om dagen.   

I løpet av de fem siste årene har fôreffektiviteten økt betraktelig. Fôrforbruket hos slaktegris har gått ned fra 2,74 FEn per kilo tilvekst i 2014, til 2,65 FEn per kilo tilvekst i 2018. For det siste året er det en forbedring på 0,03 FEn. I denne femårsperioden er det samlede fôrforbruket på å fôre fram en gjennomsnittsgris, fra 30 til 120 kilo levendevekt, redusert med 8,1 fôrenheter eller ca. 7,5 kg slaktegrisfôr.

Gjennomsnittlig slaktevekt er i 2018 80,0 kilo, som er 1,5 kilo lavere enn året før. Den beste 25 prosent av besetninger rangert etter fôrforbruk har i gjennomsnitt 2,42 FEn per kilo tilvekst, og de beste besetningene er nå helt nede på 2,2 FEn per kilo tilvekst. 

Det har vært mye fokus på helse og dyrevelferd i slaktegrisbesetninger de siste årene, og sett i lys av dette er det svært gledelig å registrere at både andel griser som dør i slaktegrisperioden, og som av ulike grunner må kasseres på slakteriet, er redusert siste året. Gjennomsnittlig andel døde slaktegris er 1,8 prosent i 2018, en reduksjon på 0,2 prosentpoeng fra 2017. 0,2 prosent av slaktegrisen ble kassert på slakteriet i 2018, og dette er en reduksjon på 0,1 prosentpoeng fra året før. 

Etter noen år med fallende kjøttprosent er det igjen en økning på 0,1 prosentpoeng til 59,9. De beste besetningene har kjøttprosent mellom 59,4 og 61,9. 

Alle de ti beste besetningene med slaktegris i Ingris har SPF-gris. 

Les mer på Norsvin sin nettside