Nødslaktordningen i Nortura

(Oppdatert 25.03.21) Nortura har lang tradisjon med å ha et tilbud om nødslakting som en del av vår service overfor medlemmene. Nortura endrer satsene fra 1.1.2021 der det er redusert sats ved innmelding på hverdager før kl. 11.00.

Hovedbegrunnelsen for en nødslakteordning er det dyrevelferdsmessige. Hvorvidt dyret faller inn under nødslaktordningen eller ikke, fratar ikke produsenten ansvaret for å sikre at dyrevelferden ivaretas. For dyr som av en eller annen grunn må avlives på stedet, skal avlivingen foretas på en forsvarlig måte etter lov og forskrifter. De dyreetiske sider skal ivaretas.

Krav om levendedyrkontroll

Regelverket medfører at Mattilsynet stiller et absolutt krav om ante mortem undersøkelse (vurdering av dyret før avliving) utført av veterinær for alle dyr som skal inn i matkjeden. I praksis betyr det at veterinær skal ha undersøkt dyret og skal ha utfylt veterinærens del av nødslaktsertfiktatet før dyret kan transporteres inn til Norturas fabrikker for videre slaktebehandling (se retningslinje). Det er dermed opp til den enkelte veterinær å vurdere etter nærmere retningslinjer fra Mattilsynet, hvorvidt om dyret faller inn under nødslaktordningen.

For mer informasjon henviser vi til Mattilsynet hjemmeside eller ta kontakt med ditt lokale Mattilsyn på tlf +47 22 40 00 00.

For å ta hånd om nødslakt har Nortura etablert en vaktordning som muliggjør utrykning også på natt og ved helg i tillegg til ordinær dagtid.

» Nødslaktvakt kontaktinfo

Kostnad og vilkår for nødslakt finner du i våre leveringsvilkår:

» Leveringsvilkår Nortura SA (krever innlogging)

 

Nortura endrer satsene fra 1.1.2021. De nye satsene vil være som følger:

  • Innmelding til nødslakt før kl. 11.00 på hverdager: kr 1800,- pr utrykning
  • Innmelding til nødslakt etter kl. 11.00 på hverdager, i helg og på helligdager: kr. 2200,- pr utrykning

Det er i tillegg reduksjon i avregningsprisen for nødslakt på 20 % på alle dyreslag unntatt purke 25 % og råne 30 %.

Begrunnelsen for å differensiere på tidspunkt for innmelding er at kostnadene som påløper innenfor normal arbeidstid er lavere enn de kostnadene som påløper på kveld og helg. 

Nødslakt er en ment som en serviceordning overfor våre medlemmer, det er et fornuftig prinsipp at den i størst mulig grad oppleves som rettferdig og satsene gjenspeiler de kostnadene som påløper.

Info om Mattilsynets krav til nødslakt