Tilnærma balansert marked for fôringsdyr

(04.05.22) Vi i Nortura er kjempetakknemlige for deres bidrag siden innsett 2021. Både selger/kjøper har vært løsningsorienterte. Perioder med noe ubalanse i markedet er for det meste stabilisert. For tiden er kun et område på Nordvest-landet som har noe overskudd, vi ser at også dette vil løses greit innen kort tid.

Illustrasjonsbilde storfe og gris

Av: Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura

Norske forbrukere etterspør norskprodusert storfekjøtt hele året. Som formidlere er det derfor tilfredsstillende å se at dette samarbeidet fungerer. Fôringskviger er også etterspurt etter innføring av Nortura kvige-avtalen som kom på plass våren 2021. 

Vår og sommer melder seg noe ulikt i vårt langstrakte land, men i sum opplever vi formidlere at det klart går mot lysere tider og beiteslipp. For markedssituasjon for fôringsdyr medfører dette at vi går fra balanse/overskudd til et langsomt økende underskudd. For uke 18 melder vi nå i sum et underskudd.

Prisjustering fôringsdyr

Alle med et snev av interesse for landbruket generelt registrerer «kostnadstsunamien» vi står i for tiden. Norturas prissystem for fôringsdyr har som mål å ha en rettferdig verdifordeling av fôringsdyret. Dette for at selger og kjøper skal ha hver sin del av verdiskaping, fra fødsel til slakt.

Det innføres en mindre justering på prisen fra 2. mai, Med bakgrunn i at markedssituasjonen for fôringsdyr varierer gjennomåret, ønsker vi at dette også skal gjenspeiles i prisen. Det betyr at prisen på fôringsdyr skal være høyere i perioden med underskudd (mai – september) enn den er resten av året. I tillegg blir det også en mindre justering på tillegg/trekk. Deler av vekt-tillegg føres over på kg tillegget i vektgruppe 65-120 kg. Aberdeen Angus-tillegg blir også noe justert.

For fôringskalv av kjøttfe viser våre kalkyler at på krysningskalv NRF/kjøttfe er for høy i forhold til forventet slakteverdi. Grunnprisen på kjøttfekalv blir derfor redusert, mens tillegget pr kg over 120 kg blir økt, slik at kjøttfekalv fra ammekubesetninger vil komme ut noe bedre enn før denne endringen.

Storfe

Avlsdyr melk Nortura

  • Livkalv – mindre overskudd Øst og Midt, ellers ca balanse
  • Ungkviger – mindre overskudd i det meste av landet
  • Drektig – svakt økende underskudd i det meste av landet, flere ønsker mer sommermelk
  • Lakterende – ca balanse, med et mindre overskudd på Sørvest-landet

Avlsdyr kjøtt Nortura

  • Ungkviger – ca balanse i Nord, resten av landet preges av noe overskudd
  • Drektig – ca balanse i Nord, resten av landet preges av noe overskudd med store raseforskjeller
  • Avlsokser – stor aktivitet rundt formidling av årets okser, også dette bildet preges av store raseforskjeller

Så lenge målet er å være en god melk- og kjøttprodusent kan rasekryssingsmordyr fungere svært bra. I våre markedsoversikter finnes normalt et mangfold, spesielt innen avlsdyr kjøtt. Et slikt mangfold er bra, men utfordrer en god rasesammensatt markedsoversikt. Også innen melkeproduksjon ser vi økt interesse for f.eks. Jersey, Jersey kryssinger.

Gris

Avlsdyr gris

Genetisk har det skjedd svært mye på kort tid. Nortura sine avlsbesetninger (formering/foredling) har kapasitet til å levere mer avlsdyr. Egenproduksjon av purker i bruksbesetninger gir i hovedsak et genetisk etterslep og økonomisk tap for både smågris- og slaktegrisproduksjon.

Vi oppfordrer alle til å rekruttere med innkjøp fra formerings- og avlsbesetninger.

Besetningsoversikt ligger på medlem.nortura.no/gris. 

Smågris

Det er noe variasjon, men «spotmarked» utgjør 20-30 % av formidlet smågris i Nortura. Det er slettes ikke 100 % stabilt, og «lever» fra uke til uke. Nå har vi allikevel sett en gledelig trend med at dette balanserer bedre enn før.

Selv nå med et balansert totalmarked ser vi at besetninger avvikles, som ofte som en kombinasjon av utslitt driftsbygning eller arbeidskraft. Trenger du/dere som profesjonell griseprodusent korrigeringer eller rådgiving rundt drift ta gjerne kontakt! Og vi trenger flere!

Generelt

Formidling av avlsdyr/fôringsdyr er en forutsetning for svært mange innen norsk husdyrproduksjon. Direkte avtaler/formidling er økende, og ofte finnes samarbeidspartnere i nærområdet. Det er en god utvikling når verdiskapingen skjer i eget nærområde.

Selv om både biler og veier er betydelig bedre, er lengre transporter både en belastning og kostbart.

Vi vil oppfordre alle til å kvalitetssikre salg/kjøp med egenerklæring/veterinær attest. Vi er alle pålagt en informasjonsplikt for å begrense smittsomme sykdommer. Lokale veterinærer og rådgivere vet ofte hva som rører seg i nærområdet.

Kontakt oss gjerne på Nortura Medlemssenter tlf. 955 18 400