Ny dyrehelseforskrift – nye krav til flytting av dyr og økte krav til smitteforebygging

(Sist endret 08.11.18) Den 1. juli trådte en ny dyrehelseforskrift (forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr) i kraft. Forskriften inneholder flere nye bestemmelser, i tillegg til at den viderefører kravene i den gamle forskriften om bekjempelse av dyresjukdommer, samt samler bestemmelser fra ulike andre forskrifter.

Ny informasjon fra Mattilsynet fra 26.09.18 om flytting, kjøp eller salg av småfe, og KSL Smittevernplan er lenket opp.

LovdataI følge Mattilsynet innebærer den nye forskriften at husdyreieren får økt ansvar for å ivareta dyrehelsa. Nedenfor oppsummerer vi noen viktige endringer som den nye forskriften innebærer for husdyrbonden.

For å få oversikt over alle endringene er det nødvendig å lese hele forskriften

Skal du flytte, kjøpe eller selge småfe (sau, geit, vær, bukk, lam, kje) har Mattilsynet nå kommet med en Faktaartikkel - les mer under avsnittet Nye prinsipper for flytting av småfe - der er ny informasjon fra Mattilsynet fra 26.09.18 lenket opp.

Mattilsynet med veileder og KSL-standarden oppdateres

Forskriften trer i kraft 1. juli i år. Mattilsynet har formidlet at de i første omgang vil jobbe med å få ut informasjon slik at dyreeierne får anledning og tid til å tilpasse seg nye krav i forskriften. Nortura vil fra 1. juli begynne å følge opp kravene som gjelder livdyrformidling og transport, og vi oppfordrer derfor alle som skal selge dyr og/eller ha dyretransport om å forberede seg slik at man fra 1. juli bruker attester og tilrettelegger for transportører i tråd med regelverket, se under for mer info. Mattilsynet vil senere komme med nærmere veiledere til regelverket. KSL vil også tilpasse sin standard/sjekklister til den nye forskriften, og det vil komme ny utgave av KSL standard/sjekklister i oktober (kun nettbaserte utgaver).  

Informasjon som fås fra Mattilsynet og KSL om den nye forskriften vil gi viktig veiledning for husdyrbønder. Vi anbefaler derfor å følge med på dette fremover og vi vil også videreformidle relevant informasjon fra KSL og Mattilsynet når denne kommer.

Karenstid og egenerklæring ved flytting av storfe og svin til nye besetninger (§ 19)

  • a) Det innføres krav om at storfe og svin som flyttes til en ny besetning skal følges av en egenerklæring. Erklæringen skal ikke være eldre enn 7 dager og mottaker av dyra skal oppbevare denne i ett år. I erklæringen skal avsender av dyra bekrefte at:
  • b) Det har ikke vært tegn på smittsom sjukdom i besetningen de siste 14 dagene før flytting.
  • c) Dyra som skal flyttes har oppholdt seg mer enn 30 dager i besetningen før flytting, med unntak av dyr som er født i besetningen.

Besetningen har i løpet av de siste 14 dagene ikke mottatt klauvdyr (drøvtyggere, svin eller kameldyr) fra andre besetninger, fellesbeiter eller dyreansamlinger

Punkt c) gjelder ikke for flytting av purker innenfor en purkering eller svin fra besetninger som de siste 6 månedene kun har mottatt dyr fra en annen besetning og hvor dyra har blitt transportert direkte uten å være i kontakt med dyr fra andre besetninger. Derimot vil punkt c) gjelde dersom du for eksempel skal selge storfe og har hentet hjem egne dyr (for eksempel sau) som har vært på fellesbeite de siste 14 dagene. Dette betyr at det kreves planlegging dersom du må selge / flytte dyr til nytt dyrehold i perioden hvor dyr hentes hjem fra fellesbeiter.

Nortura har laget en mal til egenerklæringen som du kan hente ut her. Vi anbefaler at erklæringen leveres dyretransportør som gir den videre til mottaker av dyra. På sikt ønsker vi å utvikle digitale-løsninger for dette.  

Veterinærattest dersom livdyr er innom oppsamlingssentral (§ 11)

Dersom livdyr skal innom en oppsamlingssentral (livdyrfjøs), er det krav om at dyra skal følges av en veterinærattest som ikke er eldre enn 7 dager. Ved livdyrformidling i regi av Nortura, vil vi varsle selger dersom dyra skal innom en oppsamlingssentral (livdyrfjøs) og det dermed må skaffes en veterinærattest. Varsling om at det trengs attest vil skje når selger får beskjed om tidspunkt for henting av dyra.

Transportør som skal inn i husdyrrom skal ha rent fot- og overtrekkstøy (§ 6)

Forskriften stiller krav om at dyreeier skal sørge for at dyretransportører som må inn i et tilholdsrom for å hente dyr, skal ha rent og ved behov desinfisert fottøy og overtrekkstøy. Dersom besetningens fottøy og overtrekkstøy benyttes, må dette vaskes, og ved behov desinfiseres etter bruk. Nortura forutsetter at det er dyreeier som stiller med rent fot- og overtrekkstøy dersom transportør må inn i besetningen.

Journalføring av helseopplysninger (§ 9)

Dyreeier skal føre journal med helseopplysninger, inkludert behandlinger, knyttet til dyra i dyreholdet. Dersom dyr flyttes til et annet dyrehold, skal helseopplysningene følge dyrene. Nortura som livdyrformidler eller transportør ikke noen rolle ved denne informasjonsoverføringen og dette må ordnes direkte mellom selger og kjøper. Når det gjelder kravet om føring av helseopplysninger, så er dette allerede et krav i merke-forskriftene for småfe, svin og storfe (føring av helsekort).

I fjørfeproduksjonene skal verpelister/daglister føres fortløpende. Godt førte verpelister/daglister dekker delvis kravene som den nye forskriften stiller om journal med helseopplysninger, se KSL-sjekkliste for fjørfe pkt 9.1 for veiledning i minstekrav til føring av vepelister/daglister; men Mattilsynet ønsker at det i tillegg spesifiseres konkret sykdommer og skader og mulige årsaker, samt eventuell behandling av disse.

Mattilsynet ønsker også at det føres en oversikt over forebyggende helsearbeid i dyreholdet.

Nortura vil bidra med ytterligere veiledning om hvordan føre helseopplysninger i tråd med det nye forskriftskravet, gjennom oppdatering av KSL standard/sjekklister som kommer til høsten.

Økte krav til smitteforbyggende tiltak

Forskriften innfører en rekke tiltak som skal gi bedre smitteforebygging. Her trekker vi frem blant annet:

Krav om at det skal gå 48 timer fra besøk i utenlandsk dyrehold med klauvdyr eller fjørfe, før man kan besøke tilsvarende dyrehold i Norge (§ 5)

Rutinene for smittevern skal beskrives i en skriftlig smittevernplan som må oppdateres årlig (§ 8)

Fra 1. januar 2020 blir det krav om at dyreeiere skal ha gjennomført et kurs i dyrehelse (kravet gjelder ikke dersom dyreeier kan dokumentere kompetanse på agronomnivå eller høyere) (§ 7)

KSL har utarbeidet en mal til skriftlig smittevernplan, som de også vil sende ut egen info om. Det anbefales derfor å følge med på meldinger mottatt fra KSL, eventuelt å gå inn på KSL-nettsidene for å finne informasjonen som legges ut.

Når det gjelder kravet om kurs så jobbes det med å utvikle et e-læringsbasert tilbud for dette i regi av blant annet Animalia. Mer informasjon om dette kurset vil komme i løpet av det neste året.

Krav til bygg (§ 6)

Inngangen til bygg med dyr skal være merket med oppslag om at det kun er adgang hvis dyreholder tillater det. I driftsbygg eller anlegg som er bygget etter 1. januar 2020, eller som har blitt vesentlig ombygget etter 1. januar 2020, skal det være en særskilt dør eller port som kan brukes til å laste dyr inn eller ut.

Nye prinsipper for flytting av småfe (§§ 22 – 25)

Den nye forskriften gjør en rekke endringer i reglene for flytting av småfe. Blant annet forsvinner forbudet mot flytting over fylkesgrenser. I stedet for innføres det regioner som det ikke er lov til å føre småfe ut av. Regionene er:

  • Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane og Hordaland, unntatt Sveio kommune og Etne kommune
  • Sveio kommune, Etne kommune, Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder
  • Telemark, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Det gjøres imidlertid et unntak for Nordland og for området som består av Rogaland og kommunene Sveio og Etne i Hordaland. Fra disse områdene er det forbudt å flytte ut småfe.

Når småfe flyttes til en ny/annen besetning skal det sendes med en egenerklæring. Når geiter flyttes til en ny/annen besetning, og når sau flyttes over fylkesgrenser, skal det i tillegg sendes med en veterinærattest. Det gis unntak for bl.a. krav til attester dersom dyra flyttes innenfor et registrert livdyrsamarbeid med maks fire besetninger innenfor samme fylker, i tillegg til at en rekke andre vilkår må oppfylles for å få unntak. Det vil fortsatt være forbud mot flytting av hunndyr av sau og det innføres forbud mot flytting av hunndyr av geit. For å få full oversikt over de nye kravene til flytting av småfe er det nødvendig å lese alle paragrafene nøye, slik at en kan se de i sammenheng og fange opp akkurat hva som er gjeldende for din situasjon. Mattilsynet har laget en veileder (Faktaartikkel) for flytting av småfe som også vil kunne gi utfyllende informasjon om praktiseringen av regelverket.

Se mer i Faktaartikkel fra Mattilsynet

Føring av journal ved flytting av fjørfe og rugeegg (§ 26)

Når fjørfe eller rugeegg flyttes skal dyrehold føre en journal som viser navn og adresse til avsendere og mottakere, samt når og hvor mange dyr eller rugeegg som ble flyttet. Opplysningene skal oppbevares i 2 år og kunne legges frem for Mattilsynet.

Per nå vurderer vi at det som fylles ut av skjemaer i dag ansees å være dekkende for kravet om føring av journal, men Samvirkekylling vil følge opp dette nærmere med Mattilsynet og kommer tilbake med mer informasjon dersom det er behov for endrede rutiner.