Inntekts- og lønnsomhetsvekst for Nortura

(19.10.21) Både Norturas omsetning og lønnsomhet styrker seg i andre tertial (mai-august). På grunn av salget av IT-selskapet Matiq styrker EBITDA-resultatet seg ekstraordinært, men selv uten denne gevinsten bedres lønnsomheten med 11 prosent mot fjoråret. Omsetningen vokser over åtte prosent i andre tertial.

 

 

Resultat før skatt, rentekostnader og avskrivninger (EBITDA) endte på 568 millioner kroner, mot 344 millioner kroner året før. Dette resultatet er imidlertid preget av engangseffekter, blant annet salget av Matiq. Uten disse effektene styrker EBITDA resultatet seg likevel 11 prosent og ender på 391 millioner kroner, mot 352 millioner kroner året før. Fortsatt høye volumer i dagligvaresektoren, samtidig med at HoReCa-segmentet er på vei tilbake etter Covid-19 tiltak, gir en omsetning i tertialet på 8,6 milliarder kroner.

Samlet for årets to første tertialer (januar-august) ender omsetningen på 16,6 milliarder kroner, opp 8,1 prosent sammenliknet med 2020.

Resultatoversikt

– Resultatet etter andre tertial er en god sekundering i arbeidet med å bygge et nytt Nortura som skal bidra til økte bondeinntekter og styrket konkurransekraft. Nortura står i en krevende omstilling og jeg er stolt av våre medarbeidere som har lykkes i å styrke lønnsomheten og produksjonen til tross for omfattende smitteverntiltak og råvaremangel, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Høy etterspørsel etter norsk egg og kjøtt

I andre tertial har man sett lettelser i koronarestriksjonene, likevel har grensehandelen holdt seg lav og de fleste nordmenn har feriert innenlands. Det har ført til høy etterspørsel av Norturas produkter. Det er spesielt omsetningen i kategoriene kylling, egg og biffer som øker.

Covid-situasjonen med stengte grenser har vist konsekvensene av tapt marked for den norske bonden og norsk matvareindustri som følge av grensehandel og handelslekkasje. Etterspørselen etter norsk råvare var fortsatt høyere enn tilbudet i andre tertial. Fordi Gilde- og Priorproduktene kun inneholder norske råvarer, har råvaremangelen ført til at det ikke vært mulig å produsere nok Gilde- og Priorprodukter i tertialet.

På tross av råvareutfordringene kan både Gilde og Prior vise til et godt salg av grillprodukter gjennom sommeren.

I takt med tiltakslettelsene i samfunnet har Nortura sett en forskyvning av salget fra dagligvaremarkedet til HoReCa segmentet i andre tertial. Det er spesielt etterspørsel fra restauranter og hoteller som har vært høy.

Kostnadsnivået for perioden øker noe i perioden på grunn av høye energipriser og redusert arbeidsgiveravgift i fjor, men justert for dette er kostnadsutviklingen stabil. Bedret drift- og kapasitetsutnyttelse på fabrikkene har samtidig bidratt positivt på kostnadssiden.

Konsernstyret vedtok å samle skjæring av gris til Tønsberg

Konsernstyret vedtok mandag å bygge en ny, modernisert og automatisert avdeling for griseskjæring i Tønsberg. Investeringen på en halv milliard kroner legger til rette for en mer effektiv og bærekraftig industristruktur som bedrer lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig. Vedtaket er en del av omstillingsprogrammet som skal styrke lønnsomheten i Nortura med 400 millioner kroner årlig.

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis vil trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt. 

– Investeringen er et grep for å utløse muligheter for automatisering og stordriftsgevinster i produksjonen. Tiltaket, som er en del av omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt, vil komme bonden til gode i form av bedre råvarepriser og kundene til gode i form av økt innovasjon og mer attraktive produkter, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Moderniseringen og utbyggingen innebærer at Nortura vil samle det meste av skjæreaktiviteten for gris til Tønsberg. Dette innebærer omstilling for ansatte ved anleggene på Forus og i Steinkjer. Samlet vil 147 årsverk vil bli berørt ved de to fabrikkene. Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk. 

Positive effekter av industritiltak

Siden oppstarten av omstillingsprogrammet «Helhetlig Industristruktur» sommeren 2020 har Nortura og eierne allerede realisert positive gevinster som følge av strukturtiltakene som er gjennomført.

– Det er positivt å se resultatene av vedtakene vi har tatt for å bygge fremtidens egg- og kjøttsamvirke. Det er også gledelig at effektiviteten er bedre enn forutsatt både på slakting og skjæring. Dette viser med tydelighet at beslutningene vi har tatt har vært de rette for samvirket Nortura, sier Pangengstuen.

Ved flyttingen av slakting og skjæring av storfe ble det beregnet en årlig forbedringsgevinst på 31,4 millioner kroner. Etterkontroll av faktisk oppnådde effekter viser at gevinstene blir bedre enn beregnet. For slakting av storfe ble det beregnet en effektivitetsforbedring på 15 prosent. Så langt er forbedringen på 18 prosent. Effektivitetsforbedringen knyttet til skjæring av storfe er nå 11 prosent, fire prosentpoeng bedre enn først beregnet.

Se mer informasjon om industristrukturen

Datterselskapene forsetter å bidra positivt

Norturas datterselskaper har samlet en omsetningsvekst på 11,3 prosent målt mot samme tertial i fjor. Høy produksjon til dagligvaremarkedet driver veksten til Norfersk, mens Curtis Wool nyter fortsatt godt av at ullmarkedet tok seg opp i første tertial. Noridane bidrar også positivt og har høyre omsetning dette tertialet sammenlignet med samme periode i fjor.

Tertialrapporter Nortura

Relatert informasjon (ekstern)