Planlagt gjennomsnittlig engrospris 2. halvår 2020

(19.05.20) Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2020 innenfor volummodellen.

Storfe:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe økes med kr 1,60 kr per kg til kr 62,80 per kg for andre halvår 2020.

Prognosen per mai viser et underskudd av storfe på 6 600 tonn i 2020, etter forutsatt utnyttelse av alle importkvotene, inkludert økt EU kvote gjennom artikkel 19. Ved inngangen til 2020 var det 1 750 tonn storfe på reguleringslager.

Storfeprodusentene opplever som alle andre husdyrprodusenter betydelig kostnadsvekst som følge av utbruddet av Covid-19. Av størst betydning er økte kostnader til kraftfôr som bøndene har hatt siden mars/april 2020.

Lam:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam økes med kr 0,30 per kg til kr 66,40 per kg for andre halvår 2020.

Nortura vil også gjøre endringer i engrosprisen mellom klasser av lam og gjøre justeringer i vektgruppene for lam. Prisen for sau av god kvalitet varsles også økt. Disse endringene offentliggjøres samtidig som prisløypene og vil være gjeldene fra 2. halvår 2020.

Prognosen fra mai viser et overskudd av norsk sau og lam i 2020 på om lag 1600 tonn. Men unntak av en liten underdekning i 2019 har det som følge av overproduksjon i flere år bygget seg opp et betydelig reguleringslager. Ved inngangen til 2020 besto reguleringslageret av 2891 tonn lam og 26 tonn sau.

Som for storfe opplever sauebøndene økte kostnader, men med bakgrunn i at vi har et marked med overskudd av lam økes ikke prisen på lam tilsvarende forventet kostnadsvekst.

Egg:
Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg økes med kr 0,80 per kg til kr 20,30 per kg for andre halvår 2020. Prisen på egg fra høner i miljøbur med kr 0,40 per kg og egg fra frittgående høner økes med kr 0,70 per kg. I tillegg utgjør 10 øre en teknisk justering for innfasing av mer egg fra frittgående høner.

For 2020 viser prognosen per mai et overskudd på 600 tonn egg etter førtidsslakting av 370 tonn. Nortura opplever at markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. Alle de tre store dagligvarekjedene selger kun egg og eggprodukter fra frittgående høner. Egg fra høner i miljøbur omsettes kun i noen mindre enkeltbutikker og i storhusholdning. Nortura vil anbefale samtlige eggprodusenter å legge om sin produksjon til frittgående for å være sikret avsetning av sine egg til akseptable priser.

Totalmarked vil presisere ovenfor bøndene at det ikke finnes rom for nyetableringer i eggsektoren og at økte tilførsler av egg vil medføre et lavere prisuttak enn planlagt.

Prisløyper:
Se Prisløyper gjeldene fra 1. juli for storfe, lam og egg.

Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg er publisert på totalmarked.nortura.no.