Nortura i Bondebladet uke 43/2021

 

Inntekts- og lønnsomhetsvekst for Nortura

Både Norturas omsetning og lønnsomhet styrker seg i andre tertial (mai-august). På grunn av salget av IT-selskapet Matiq styrker EBITDA-resultatet seg ekstraordinært, men selv uten denne gevinsten bedres lønnsomheten med 11 prosent mot fjoråret. Omsetningen vokser over åtte prosent i andre tertial. 

Resultat før skatt, rentekostnader og avskrivninger (EBITDA) endte på 568 millioner kroner, mot 344 millioner kroner året før. Dette resultatet er imidlertid preget av engangseffekter, blant annet salget av Matiq. Uten disse effektene styrker EBITDA resultatet seg likevel 11 prosent og ender på 391 millioner kroner, mot 352 millioner kroner året før.

Fortsatt høye volumer i dagligvaresektoren, samtidig med at HoReCa-segmentet er på vei tilbake etter Covid-19 tiltak, gir en omsetning i tertialet på 8,6 milliarder kroner.

Samlet for årets to første tertialer (januar-august) ender omsetningen på 16,6 milliarder kroner, opp 8,1 prosent sammenliknet med 2020.

Du kan se resultatpresentasjonen med konsernsjef og direktør økonomi/finans på våre nettsider.

 

 

 Nortura-styret vedtar framtidsrettet omstilling for å styrke konkurransekraft og øke bondeinntekten 

Konsernstyret vedtok sist mandag å investere nærmere en halv milliard i en oppgradering og utvidelse av anlegget for skjæring av gris i Tønsberg. Det oppgraderte anlegget legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og vil bedre lønnsomheten årlig med 125 millioner kroner.   

Nortura Tønsberg

Den nye delen på fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten i Steinkjer og på Forus gradvis vil trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt.  

Vedtaket er en del av omstillingsprogrammet som skal styrke lønnsomheten i Nortura med 400 millioner kroner årlig, og i tråd med innstillingen fra konsernsjefen som ble lagt frem for to uker siden.  

– Investeringen er et grep for å utløse muligheter for automatisering og stordriftsgevinster i produksjonen. Tiltaket, som er en del av omleggingen av industristrukturen for rødt kjøtt, vil komme bonden til gode i form av bedre råvarepriser og kundene til gode i form av økt innovasjon og mer attraktive produkter, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Moderniseringen og utbyggingen innebærer at Nortura vil samle det meste av skjæreaktiviteten for gris til Tønsberg. Dette innebærer omstilling for ansatte ved anleggene på Forus og i Steinkjer. Samlet vil 147 årsverk vil bli berørt ved de to fabrikkene. Nortura i Tønsberg vil øke bemanningen ved anlegget med rundt 70 årsverk. 

 Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2022

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Storfe: Nortura fastsetter PGE for storfe i 1. halvår 2022 til kr 68,80 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende PGE.

Gris: Nortura fastsetter PGE for gris i 1. halvår 2022 til kr 36,50 per kg. Dette er en økning på kr 1,00 per kg i forhold til gjeldende PGE.

Lam: Nortura fastsetter PGE for lam i 1. halvår 2022 til kr 72,00 per kg. Dette er en økning på kr 2,60 per kg i forhold til gjeldende PGE.

Egg: Nortura fastsetter PGE for egg i 1. halvår 2022 til kr 21,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende PGE.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg med det første, samtidig prisløype for sau. Grunnlagsdokumentet er publisert på Totalmarked sin nettside.

 Full dekning av norsk storfe – likevel åpnet for import

I markeds-spalten så har dekningen på storfe stått på 100 % uke etter uke, da er det mange som lurer på hvorfor det likevel er åpent for import. Vi har gitt et svar på «Norturafamilien» (facebook-gruppe for Norturamedlemmer) der spørsmål har kommet, men ser også behovet for å informere her på siden.

Storfeslakt

Det er Nortura Totalmarked som setter markedsdekningen hver uke og tallet gjelder totalmarkedet.

Nortura Totalmarked sier at grunnen for at dekningen er 100 % på storfe er at importen er åpen. De aktører som benytter import bestiller mindre storfe og derfor er dekningen 100 % av det som er bestilt, inkl. Nortura sitt behov. Uten importåpning ville bestillingene gått opp og dekningen ligget betydelig lavere, antydet på 80-90 %.

I perioder med en reell underdekning i markedet anmoder Nortura om at det åpnes opp for at det suppleres med noe import. Det er forventet at vi som markedsregulator har god oversikt over det reelle behovet slik at perioder med nedsatt toll ikke blir lengre enn nødvendig.

 Biffakademiet – med modul 4

Biffakademiet er et utdanningstilbud for produsenter innen spesialisert kjøttproduksjon. Vi er nå tilbake til en «normal» hverdag og vil dermed arrangere Modul 4.

Betegnelsen på dette tilbudet er Biffakademiet, og de som fullfører alle fire modulene kan kalle seg CanBIFF. Biffakademiet skal ha et høyt faglig nivå hvor noen av lærerne er de beste fagfolka på sitt område i Norge. Kurset består av fire frittstående moduler.

Kursene gjennomføres slik:

  • 10. - 11. november Best Western Stav Hotel, Malvik (Frist for påmelding 1. november)
  • 1. - 2. desember Scandic Hamar (Frist for påmelding 10. november)

Informasjon om program og lenke til påmelding på medlem.nortura.no/storfe/biffakademiet.

 Lars Gunnar Johnsen ansatt som konserndirektør for rødt kjøtt

Johnsen kom fra stillingen som salgsdirektør for rødt kjøtt og Gilde. Han tiltrådte stillingen 1. oktober og erstattet Karolina Grønås Henriksen som gikk tilbake til Orkla.

Johnsen kan vise til gode resultater fra store merkevareselskaper som Mars og LOREAL. Før han startet i stillingen som salgsdirektør for Gilde og rødt kjøtt var han nordisk general manager for LOREAL i København.

– Vi er glade for å få på plass Lars Gunnar Johnsen, som har gjort en formidabelt god jobb som salgsdirektør for Gilde og rødt kjøtt-kategorien i Nortura. Ansettelsen sikrer både kontinuitet og kompetent ledelse av forretningsområdet, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

 


 

Marked

Det slaktes i overkant av 4 600 storfe uke 43 og dekningsgraden er 100 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes i underkant av 15 100 gris uke 43 som gir en dekningsgrad på 73 prosent. Det er åpnet for import.

På småfe er dekningen i totalmarkedet 96 % på sau og 120 % på lam uke 43. For Nortura kan du følge lammesesongen med ukestatistikk her.

Eggsalget er godt, og med dekningsgrad på ca. 90 prosent kan noen eggvarianter mangle enkelte uker. Over tid er markedet godt dekket. Reguleringslageret reduseres hver uke.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.