Nortura i Bondebladet uke 4/2021

 

Prognosen 2021 – per januar: Forventer høyt innenlandsk salg av kjøtt inn i sommeren

Vi har i den reviderte prognosen lagt til grunn at redusert grensehandel og reiserestriksjoner vil vedvare også etter vinteren og inn i sommeren. Sammenlignet med prognosen fra november er derfor salget av kjøtt oppjustert i 2. tertial 2021.

Salgsprognosen er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak myndighetene innfører for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne. Det stimuleres til produksjon av tyngre gris og det forventes at vektene på slaktegris fortsatt vil øke. Import er en fleksibel løsning i korte perioder når uforutsette hendelser oppstår for å forhindre overproduksjon på et senere tidspunkt.

Prognose 2021 – per januar 2021

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg-lager
1.1.21*

Storfe/kalv

85 300

100

9 000

100 500

96

- 6 100

0

Lam

19 300

99

806

19 900

96

200

1 880

Sau

4 900

103

 

4 900

103

0

0

Gris

130 900

100

1 750

136 000

98

- 3 400

0

Egg

66 300

101

500

65 900

100

900

428


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2021.

Gris
For 2021 viser prognosen et markedsunderskudd på vel 2 000 tonn i 1. tertial. For året 2021 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på om lag 3 400 tonn. Dette forutsetter en normalisering i samfunnet i løpet av sommerhalvåret.

– Produsentene har respondert på stimulering til økte slaktegrisvekter. Vektene ligger om lag 4 kg høyere ved inngangen til 2021 enn for ett år siden, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg.

Antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned, men høyere slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å bli om lag uendret fra 2020. Salget året 2021 under ett prognoseres å gå ned med et par prosent fra et høyt salg i 2020. Det forutsattes at importkvotene for fersk helslakt og ribbe tas inn. Resten av underdekningen vil måtte dekkes av import til nedsatt toll.   

Storfe
Produksjonen ventes å øke med 0,5 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Salget av helslakt for året som helhet ventes i likhet med gris å gå noe tilbake forutsatt en gradvis normalisering i samfunnet fra sommeren av. Det prognoseres et importbehov på vel 6 000 tonn storfekjøtt i 2021 utover importkvotene.

Underdekningen nå i starten på året dekkes opp av noe importkvoter. Normalt ville vi hatt storfe på reguleringslager ved inngangen til året, men på grunn av den spesielle situasjonen er lagrene tomme.

– Det er usikkerhet knyttet til salget framover, men vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene, sier Sørensen.

Antall ammekyr økte med 27 000 fra 2015 til 1. oktober 2020. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr i samme periode på om lag 11 000. Det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Det er interesse for å øke ammekutallet i eksisterende ammekubesetninger og blant melkeprodusentene, og det er innvilgede prosjekter under oppføring som ikke har kommet i full produksjon enda. Framtidig melkebehov påvirker også tilførslene av storfekjøtt. I sum gjør dette det vanskelig å tallfeste behovet, men vi ser at det kan være rom for en forsiktig økning i antall ammekyr i Norge.       

Lam
For 2021 viser prognosen en liten overdekning på 200 tonn for lam. Den prognoserte overdekningen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn og kvoten på 600 tonn fra Island.

Reguleringslageret av lam ble etter et godt salg i 2020 redusert med 1 000 tonn i løpet av året til 1.880 tonn ved inngangen til 2021. Det ventes at dette er tilstrekkelig til å dekke behovet til lammene kommer fra beite til høsten. Tilførslene prognoseres å bli om lag uendret fra 2020. Det var bra trykk på lammesalget i handelen sist høst og sesongen var noe forlenget fra året før. Vi håper på det også i 2021.

Bestanden av sau og lam er beregnet å være om lag som for ett år siden. Skal vi oppnå og holde balanse i markedet for sau og lam er det ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover, sier Sørensen.            

Egg
Prognosen viser et overskudd på 900 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes lavere prognoserte tilførsler. Tilførslene prognoseres å øke med 1 prosent før førtidsslakting. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 0,5 prosent fra 2020.

– Det prognoserte overskuddet i 2021 kan håndteres med førtidsslakting. Vi gjentar at det ikke er rom for flere produsenter og økt produksjon i eggsektoren, sier Sørensen.

 


 

Årets kretsmøter på Teams

Nå skal du ha fått invitasjon til årets kretsmøte på e-post. Invitasjonen inneholder også en lenke, altså en kobling til møtet, så det er viktig du tar vare på e-posten.

Siden møtene går elektronisk i år har vi slått sammen flere kretser til felles møte, det gir blant annet fordelen med at konsernstyret er representert på alle møtene, også konsernsjef er med i mange av møtene.

Totalt vil det gjennomføres 43 teams-møter i de 141 kretsene. Første møte starter mandag 22. februar med fellesmøte i krets 25 Vega, 26 Sør-Helgeland og 27 Bindal, mens siste møte går fredag 5. mars for kretsene 30 Lierne, Namsskogan og Røyrvik, 32 Sentrale Namdal og 34 Snåsa. Du vil finne en oversikt over alle møter og hvilke kretser som går sammen i møte på medlem.nortura.no.

Som det er informert om tidligere vil valgene foretas elektronisk i forkant av selve møtet i kretsen.

 


 

Eit godt år for marknadssituasjonen for sau og lam

– 2020 er historie, og dette har vore eit godt år for marknadssituasjonen på både sau og lam. Nortura-sauebonden har levert lam med flott slaktekvalitet, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

– Medel slaktevekt i Nortura vart 18,9 kg. Dette er 0,2 kg over fjoråret, berre i 2008 og 2015 det har vore høgare medel slaktevekt dei siste 25 åra. Det er jamn og god slaktekvalitet over heile landet, og dette er flotte lam å foredle vidare til gode Gilde-produkt, seier Avdem.

Samstundes som reguleringslageret av slakt er bygd ned, så har også Nortura bygd ned lageret av skore vare av sau/lam. Lågare lager kjem fyrst og fremst av godt sal i alle salskanalar. Godt sal og mindre lager gjer det mogleg for Nortura å ta ut ein betre pris på vegne av sauebonden, sjå medlem.nortura.no/smaafe.

– Det er lov å vera optimist med tanke vidare prisvekst i 2. halvår. Prisveksten kjem heile sauenæringa til gode. Det er som kjent Samvirket sin pris alle andre aktørar legg til grunn for sin pris. Difor treng Nortura enda fleire sauebønder i ryggen når det skal forhandlast prisar som gjer det mogleg å få til vidare prisvekst i 2021, avsluttar Finn Avdem.

 


 

Gode øyremerkevaner

Vi er nå inne i fosterteljingssesongen der det blir slakta mange tomsøyer. For at slaktinga skal gå raskt og effektivt, må du å sjekke om øyremerket kan lesast.

Det er ikkje alltid at elektronikken fungerer. Det kjem også ein del vêrar til slakting nå. Desse skal vera merka med kvitt tilleggsmerke med den nye eigaren sin dyrehaldsidentifikator og nytt individnummeret. Sjå meir på medlem.nortura.no/smaafe

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 000 storfe denne uken og dekningsgraden er 59 prosent.

Det slaktes ca.19 300 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Det slaktes noe småfe, og det er lokal dekning på sau og lam.

Eggmarkedet har for tiden i relativt god balanse mellom tilførsler og salg. Det er noe egg på reguleringslager for bruk til eggprodukter.

 


 

Pris

Ingen prisendringer denne uken.