Nortura i Bondebladet uke 31/2021

 

Totalmarkedssituasjonen og prisutsikter for lammesesongen 

Etter flere år med overproduksjon, har vi nå en tilnærmet balanse i småfemarkedet. Godt salg i sesongen 2020 og vellykket satsing på hverdagslam er noe av forklaringen. 

Norturas eksport av i underkant av 1000 tonn sau i 2018 og 2019 er også viktig. I tillegg har vi en koronaeffekt som det er vanskelig å tallfeste. Samtidig er produksjonen redusert fra rekordårene 2017 og 2018, og ser ut til å ha stabilisert seg på et nivå som er bedre tilpasset behovet. For første gang siden 2015 går vi inn i ny sesong med tomme reguleringslager. 

Det forventes godt salg av lam også i årets sesong. For 2021 totalt viser prognosen nå en underdekning på 500 tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på om lag 1 400 tonn. 

Reguleringslageret ved inngangen til 2021 og Islandsimport har dekket opp underdekningen på lam hittil i år. Reguleringslageret på 1 880 lam var solgt allerede i midten av februar. 

Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år siden, og det er om lag uendret antall lam på beite. 

For sau viser prognosen en liten underdekning på 100 tonn i løpet av 2021. Produksjonen forventes å øke med om lag 3 prosent sammenlignet med 2020. Engrossalget forventes å øke med 7 prosent, noe som må sees i sammenheng med at det i fjor var knapphet på råvare. Det har ikke vært sau på reguleringslager siden januar 2020. 

Prisforventninger til årets sesong 

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisen for lam i 2. halvår 2021 med 2,50 kr/kg sammenlignet med 1. halvår 2021. Sammenlignet med høsten 2020 er det en økning på 3,00 kr/kg, og avregningsprisen for lam vil ligge godt over fjoråret gjennom hele sesongen. 

Engrosprisen for sau har økt med ca. 12 kr/kg sammenlignet med sesongen i fjor. For klasse R, som er vanligste klassen, er økningen 12,30 kr/kg. Omsetningsavgiften er på samme nivå som i fjor høst. 

Vi ønsker mest lam når etterspørselen er størst 

Prisløypa for lam legges opp med tanke på å ha tilstrekkelig med lam til å dekke etterspørselen gjennom hele sesongen og samtidig fryse inn minst mulig. Butikkjedene ønsker å komme i gang med sine landsdekkende kampanjer på lam fra midten av september, og legger opp sine planer etter det. Det innebærer at vi må legge opp en prisløype som stimulerer til å slakte lammene så tidlig at vi blir leveringsdyktige når sesongen er på topp i butikkene. Jo mer lam vi selger i sesongen, jo mindre overskudd vil vi få. 

De siste par årene har dette fungert godt, og vi har vært leveransedyktige gjennom hele sesongen. Tidlig levering har ikke gått på bekostning av slaktekvaliteten, den har vært god. Prisløypa er derfor lagt opp med tilnærmet samme form som i de foregående årene, men som i fjor er differansen mellom høyeste og laveste punkt på prisløypa litt mindre enn tidligere. Dermed stimuleres det fortsatt til tidlig levering, samtidig som produsenter i områder med litt senere sanking får en forholdvis høyere pris. 

Naturlig sanketidspunkt varierer mellom landsdelene, og ikke alle produsenter vil ha samme mulighet til å levere lam når prisen er på topp. Uansett sanketidspunkt, vil alle ha mulighet til å tilpasse leveransene til prisnedtrappinga i siste del av sesongen. Dessuten er det viktig å ha med seg at det kommer alle saueprodusentene til gode at noen leverer lam tidlig, slik at vi er med når kjedene starter sine kampanjer. Det er også et moment i denne sammenhengen at slike naturgitte forskjeller er ett av de elementene som distriktstilskuddet kompenserer for. 

Avregningsprisen til lammeprodusenten består av flere element; engrospris, omsetningsavgift, grunntilskudd og sesongtillegg. Det er summen av endringene i alle disse som danner prisløypa gjennom sesongen. 

Lam i fjellet. Foto: Grethe Ringdal, Nortura
Prisløypa og mer om lammesesongen finn du på nettsida under medlem.nortura.no/lammesesongen

 


 

Innovativ bruk av restråstoff fra kylling og kalkun 

Hvordan kommer høyverdige proteiner best til nytte for mennesker? Det nylig avsluttede IPN-prosjektet Hydroprot har hatt som mål å utvikle minst tre nye høyverdige og trygge kyllinghydrolysat-baserte produkter. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet. 

Etter at fileter, lår og vinger er skåret av kyllingen og pakket for salg, sitter man igjen med skroget der det fortsatt er en del kjøttrester. I Norge utgjør dette årlig 25-30.000 tonn. Dette er et næringsmiddelgodkjent reststråstoff som gjennom prosessen enzymatisk hydrolyse foredles blir til et høykvalitets proteinpulver. 

Nortura og Norilia har, sammen med Nofima, sett på muligheten for å utvikle bærekraftige, smakfulle og sunne matprodukter fra proteinet i restråstoffet. 

Hydroprot-prosjektet, som startet ved inngangen av 2017, har sett på muligheten for å fremstille proteinhydrolysat fra skrog og beinråstoff fra fjørfe for å utvikle nye produkter. Proteinhydrolysatet har gode ernæringsmessige, sensoriske og biologiske kvaliteter, og vil være en viktig ingrediens for innovative og målrettede matprodukter. 

Produksjon av produkter med tilsatt kyllingprotein er blitt utført i pilotskala og noen produkter er allerede lansert på det amerikanske markedet. 

Bioco og kontinuerlig enzymatisk hydrolyse 

Hydrolysatet utvinnes på Bioco, som er et bioraffineringselskap lokalisert på Hærland vegg i vegg med Norturas fjørfeslakteri som leverer råstoff direkte til Bioco. Anlegget eies av Nortura og Felleskjøpet Agri, som har gjennomført prosjektet basert på forskningsmidler. Vårt datterselskap Norilia har ledet prosjektet og er i dag ansvarlig for salg av ingrediensene som produseres på Bioco. 

Veien videre 

– Norilia forsetter den internasjonale satsingen mot USA, her er det spesielt snakk om ingredienser. Med våre samarbeidspartnere i USA har vi som mål å utvikle et konsept innen Active Performance Nutrition. Her skal kyllinghydrolysatet være proteinkilden, men både eggeskallkalsium og -membran skal også tilsettes. Eggeskallkalsium er en god kalsiumkilde og forskning har vist at eggeskallmembran har immunmodulerende egenskaper, sier fagsjef ernæring i Norilia, Marianne Skov Markussen. 

Ambisjonen er å få til et videreføringsprosjekt finansiert av Forskningsrådet.  

Les mer om dette på bioco.no  

Hydrolyserte proteiner
Hydrolyserte proteiner brukes innen sportsernæring, som ernæring for sensitive og sårbare grupper, og i produkter som fokuserer på ytelse og velvære. Det kan være i barer, tørrmatprodukter, drikkevarer, eller direkte i måltider som smakstilsetning eller proteinberiking 

 


 

Arbeidsklær og fritidsklær med Norturaprofil 

Nortura SA har avtale med Bekken & Strøm AS som gjør at du som Norturaeier kan kjøpe blant annet rimelige kjeledresser, sko, profilprodukter og andre profilklær direkte fra nettbutikken. Til høsten vil det komme flere produkter i damekolleksjon, som for øvrig har vært etterlyst lenge. 

Logg inn og velg «Mine avtaleprodukter» øverst til venstre på siden til Bekken & Strøm. Avtaleproduktene har en svært fordelaktig pris.  

Du kan også handle varer ut over det du finner i avtaleproduktene og få de profilert med Nortura-logo, bl.a. barnestørrelser eller varer som ikke er under våre avtaleprodukter. 

Gå inn på medlem.nortura.no/profil for å logge deg inn i nettbutikken. Om du vil handle i nettbutikken så må du første gang registrere deg som kunde hos Bekken & Strøm. 

Fleecejakke
Gode produkter og gunstige priser gjør at stadig flere av Norturas eiere benytter seg av tilbudet som Nortura har med Bekken & Strøm AS

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 000 storfe i uke 31 og dekningsgraden er på 83 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 15 500 gris i uke 31 Det gir en dekningsgrad på 67 prosent, og det er også på gris åpnet for import.

Det er lokal dekning av sau og lam i uke 31.

 


 

Pris

Mandag 2. august økes prisen på storfe og kalv, alle klasser og grupper, med kr. 1,70. I tillegg kommer økning i ekstra avtaletillegg på kr 1,00, fra samme dato. Samlet prisøkning blir da kr 2,70.

Fra samme dato økes prisen på lam, alle klasser og grupper, med kr. 1,60.