Nortura i Bondebladet uke 29 - 30/2021

 

­Lammesesongen 2021

Godt sal og god marknadsbalanse gjev prisvekst til sauebonden

2020 var eit godt år for sal av lam. Vi starta året med «å pusse» opp Gourmet-lam serien med ny design. Hverdagslam-serien vart utvida med fem nye produkt, og Nortura utvikla også ny design på produkta som vart seld i den viktige haustsesongen.

Lam på beite. Foto: Linn Hege Engen, Notrura

Dette slo godt an og kjedene ynskte å vera med på å forlenge salssesongen utover oktober. Salet av pinnekjøtt gjekk også godt. Ved nyttår kunne Nortura difor glede seg over ein salsvekst på lam med 21 % eller nesten 2 300 tonn. 2021 starta difor med eit relativt moderat reguleringslager på 1 880 tonn, vel 1000 tonn mindre enn ved inngangen av 2020.

Marknadssituasjonen for sau har også endra seg. Overskot og store reguleringslager er snudd til at det er i knappaste laget med sau til å dekke behovet til industrien. Godt sal og Nortura sin eksport av 1000 tonn sau i 2018 og 2019, er dei viktigaste årsakene til at det nå er mogleg å ta ut ein skikkeleg prisoppgang til sauebonden.

Hverdagslam har opna ein heilt ny marknad for lam

Før var lam i all hovudsak eit sesongprodukt. Nå kan kundane som ynskjer lam til middag, finne det i disken uansett årstid og sesong. Slike kundar er det relativt mange av. Den gode salstrenden held seg difor inn i 2021 med ein salsvekst på 12 % eller vel 200 tonn ved utgangen av mai. Lagra av skore vare minkar difor fort, og vi gler oss til å vera i gang med ny slaktesesong.

Konsernstyret i Nortura har vurdert tilførsels- og salsprognosar og funne grunnlag for å heva engrosprisen på lam med kr 2,50 i 2. halvår 2021. Engrosprisen på lam vart også heva med kr 0,50 fyrste halvår. I tillegg er ein del pristrekk redusert pga betre marknadsbalanse. Prisen på lam til sauebonden er difor prognosert til å gå opp med kr 3,50 pr kg i årets slaktesesong. Knapp marknadsdekning på sau gjev også grunnlag for betydeleg auka pris. Her er prisen prognosert til å gå opp med ca kr 10 pr kg i vekene med høgast pris før og etter den mest hektiske slaktesesongen på lam. Ein R sau vil da bli betalt med over 21 kr pr kg inkludert grunntilskot og effektivitetstillegg. Dette betyr at vi nå endeleg er ferdig med lagra som bygde seg opp pga teljedatoendringa i 2017 og ned - slaktinga pga tørken i 2018. Vi forventar difor normale prisar på sau framover. Prisløypa for sau er utformet med tanke på å stimulere til slakting før uke 36 og etter uke 40/41.

Auka sal og prisvekst til bonden har ikkje kome av seg sjølv

Det er eit lagspel, frå Nortura-sauebonden som leverer kvalitetslam i rett tid, utviklarar som lagar nye produkt og produktdesign som slår an, fabrikkarbeidarar som må lære seg nye produksjonsmetodar, seljarar som får kjedene til å satse på sau og lam og ikkje minst, alle som sørger for at logistikken fungerer frå bonde til butikk.

Nortura har nå produkt og produktseriar av sau og lam som fungerer godt og som gjev eit balansert sal av heile dyret. Det vil difor ikkje bli lansert nye produkt denne sesongen, men ein ynskjer å byggje vidare på dei gode erfaringane ein fekk i fjorårets sesong.

Det har vore jobba intensivt heile dette året med å bemanne opp småfeslaktelinene våre fram mot ny sesong. Det er stor konkurranse om faglært arbeidskraft både i Noreg og utlandet. Regelverket for å ta inn utanlandsk arbeidskraft er også i stadig endring. Nortura kjenner seg likevel godt førebudd og klar for ny innsats.

Lammesesongen i butikk «tjuvstartar» i Rogaland der lamma kjem tidlegast til slakting. Elles i landet er planen at vi startar med aktivitet på Hverdagslam frå månadsskiftet august/september. Salsaktivitetar på sesonglamma vil vera i gang frå veke 37 og dei store fårikål-kampanjane kjem frå veke 38. Så satsar vi på ein lang og god salssesong utover hausten, slik som i fjor. Vi håpar dette er ein god plan som passar godt med tilførselskurva på lam.

Inntrykket er at det har vore ein normalt tidleg vår og god start på beitesesongen på inn- og utmark over heile landet. Vi håpar difor på god tilvekst og fine kvalitetslam frå Nortura-sauebonden også denne sesongen.

Vi i Nortura skal brette opp armane og jobbe knallhardt for ein vidare prisvekst til bonden på både sau og lam.

Lykke til med Lammesesongen 2021, i samarbeid med Nortura!

Finn Avdem,
Fagsjef småfe i Nortura

 


 

Positiv utvikling for dyrevelferden etter innføring av Dyrevelferdsprogrammet

Registreringer i Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin) viser positiv utvikling for dyrevelferden for norske griser.

Krav til dokumentasjon er en viktig del av Dyrevelferdsprogrammet for svin (DVP svin). Allerede nå – relativt kort tid etter innføringen av dyrevelferdsprogrammet – kan vi ta ut enkelte aggregerte data for å si noe om status i de besetningene som deltar, skriver Animalia på sin nettside. Per juni 2021 var 1743 aktive svinebesetninger registrert i Helsegrissystemet. 

Forholdene i hver enkelt besetning dokumenteres i Helsegrissystemet gjennom en besetningsrapport etter besetningsgjennomgang med veterinær. I systemet oppstår avvik dersom det er forhold i besetningene som ikke tilfredsstiller kravene i DVP svin. Både registrerte avvik, utførte tiltak og besetningsrapporter lagres i systemet, slik at vi kan dokumentere status, trender og utvikling i dyrevelferden over tid på landsbasis når systemet har vært i bruk i lengre tid. 

Stadig tettere oppfølging og samarbeid med veterinær

Rådgivingsbesøkene av veterinær er en viktig del av DVP svin. Besetningstype og produksjonsvolum avgjør hvor mange veterinære rådgivingsbesøk produsentene må ha per år. Veterinærene er valgt til å utføre denne viktige oppgaven i dyrevelferdsprogrammet fordi de har kompetanse til å se sammenhengen mellom dyrehelse og dyrevelferd. De kan derfor være gode rådgivere for produsenten gjennom å foreslå konkrete tiltak som kan bedre dyrevelferden. 

7000 rådgivingsbesøk på 2,5 år

Etter at dyrevelferdsprogrammet trådte i kraft for slaktegrisbesetninger 1.1.2019 og for purkebesetninger fra 1.7.2019, har det vært gjennomført ca. 7000 rådgivingsbesøk av veterinær. Ved hvert besøk gjennomgås hele besetningen med særlig søkelys på dyrevelferd. Når det oppdages forhold som må utbedres i besetningen, dannes et avvik i Helsegrissystemet. Det er kun veterinæren som har mulighet til å lukke disse avvikene etter at produsenten har gjort nødvendige tiltak for å utbedre forholdene. 

I Helsegrissystemet får vi stadig inn flere data, og vi har flere indikatorer som viser at dyrevelferdsprogrammet for svin gir bedre forhold for norske griser. Men dyrevelferd er et kontinuerlig arbeid, og vi må jobbe videre med å sikre at kravene i DVP svin følges og at programmet fortsetter å bidra til dette systematiske forbedringsarbeidet i alle besetninger. 

Du kan lese hele saken på aminalia.no

 


 

«Klara» – et verktøy for å simulere dine klassifiseringsresultater

Klara er et verktøy på Min side der du kan sjekke oppnådd slakteklasse og simulere endring i alder, tilvekst og slaktevekt på aktuelle slakt. Din simulering kan gi deg verdifull informasjon om det er lønnsomt for deg å gjøre små endringer i fôring, slaktealder mm.

Det har dessverre vært en feil i Klara som gjorde at en ikke fikk simulert endringer i alder og vekt på Ung okse. Feilen ble rettet i midten av juni, og Klara skal nå fungere som normalt. Vi beklager ulempene dette har medført.

Klara beregner nytt klassifiseringsresultat ut fra det du legger inn av endringer, det beregnes fôrforbruk og oppnådd pris. Simuleringsmodellen gir deg også en antydning om det vil være lønnsomt eller ikke.

Se mer på medlem.nortura.no/storfe/siste_nytt

 


 

Ekstra avtaletillegg storfe

Det er stor etterspørsel etter storfekjøtt. For dekke etterspørselen før lammesesongen setter inn, innfører Nortura Ekstra avtaletillegg med kr 1,- per kg fra mandag 2. august!

Ekstra avtaletillegg storfe gjelder i en periode på 7 uker periode fra og med mandag 2. august og opphører fra og med mandag 20. september.

Satser og datoer

FOM dato

Uke nr.

Sats

2.aug

31 - 2021

kr 1,00

9.aug

32 - 2021

kr 1,00

16.aug

33 - 2021

kr 1,00

23.aug

34 - 2021

kr 1,00

30.aug

35 - 2021

kr 1,00

6.sept

36 - 2021

kr 0,50

13.sept

37 - 2021

kr 0,50

 


 

Marked

Det slaktes ca. 2 500 storfe uke 30 og dekningsgraden er 57 prosent, i uke 29 var tilsvarende slaktetall 2 200 og 77 prosent dekning. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 18 500 gris uke 30 som gir en dekningsgrad på 90 prosent, uke 29 ble det slaktet 16 000 med 83 prosent dekning i markedet. Det er åpnet for import.

Det er ingen dekning av sau og lam uke 29 og 30.

 


 

Pris

Fra mandag 19. juli ble smågrisprisen satt opp med kr 20,- til kr 980,- per stk for helsegris ved 25 kg.