Nortura i Bondebladet uke 24/2021

 

Livdyrmarkedet storfe i Nortura

Fra medio mai er ny livportal storfe igangsatt i hele Nortura. Etter å ha vært tett på test siden høsten 2020 er vi litt spente, som dere. Og et klart flertall av bilene som nå kjører fôringsdyr/avlsdyr storfe er nå utstyrt med terminal. Dette er en ny dag for både sjåfører, planleggere og formidlere. Noe opplæring og tilpassing trengs ennå, og det pågår.

Limousin i blomstereng

– Vi formidlere håper dere tar i bruk ny livplattform på min side til innmelding, bestilling, registrering av direktesalg foringsdyr og avlsdyr, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Fôringsdyr – økende underskudd

Om ikke beitesesong begynner på samme tid i hele Norge så ser vi nå at det årlige underskudd på fôringsdyr øker. Dette begynner å oppstå når det er god plass i fjøs hos melkeprodusent. Normalt er det økt ledig plass siden en større andel av rekruteringsdyr er sendt på beite.

Nortura gjennomførte en prisøkning på fôringsdyr som vanlig fra måned skifte april/mai. Prisoppgangen og sesongtillegg trappes ned til 1. oktober. Best pris på fôringsdyr oppnås mellom 120-200 kg levende vekt.

Men i det meste av landet har vi også avsetning for vektgrupper som avviker fra dette.

I løpet av sommermånedene tenker flere på å ha litt roligere dager i fjøset.

  • ikke la kalvestell bli stressfaktoren
  • ikke la kalv/fôringsdyr stå trangt oppstalla
  • ikke la kalv/fôringsdyr stå til hinder for en sommerrengjøring eller vedlikehold
  • ikke la utvokste fôringsdyr ta opp beitekapasitet, selv det beste som finnes av beiter mister tilvekst fra slutten av juli

– Med et økende underskudd skal vi stå klare til å formidle dine fôringsdyr, sier Finnesand. Ta kontakt med oss!

Avlsdyr melk – stabilt underskudd

Som Nortura tidligere har vist til så har alle områder et stabilt høgt underskudd på både lakterende- og drektige melkedyr. Ønsket til de fleste kjøpere er å skaffe gode dyr som kan produsere melk i løpet av årets sommer.

– Ingen kan «trylle» men er det slik at du/dere har overskudd så må vi få høre vi fra dere, eller dyr kan meldes rett inn i ny portal.

Avlsdyr kjøttfe – overskudd

I en normal beitesesong vil normalt bås- og bingekapasitet ikke være avgjørende. Det meste av ammekyr er ute med kalver og rekrutteringsdyr. Det meste av årets formidling av avlsokser er gjennomført.

Noen har allerede tanker om ettersommer og høst. Noen skal redusere, noen skal avvikle, andre er ennå litt i oppstart etter avvikling av melkeproduksjon i 2020. Noen aktive besetninger har planer for innsett og rekruttering allerede, andre tar utfordringen når høsten kommer.

– Selv om vi for tiden har en del innmeldte dyr, kan det være akkurat dine dyr den neste kjøper etterspør!

I den nye portalen kan dere registrere direktesalg med Norturapris eller fastpris (dvs avtalt selger/kjøper), bestille transport. Dyr kan bestilles, meldes inn, og det kan også slettes om du skulle ombestemme deg.

Med det – ønske om en god forsommer og slått!

 


 

Norturas konsernstyre ber om gjennomgang av dyrevelferdsarbeidet

Konsernstyret i Nortura vedtok på et ekstra styremøte sist uke å iverksette en intern gjennomgang av den interne oppfølgingen av dyrevelferdsarbeidet i konsernet.

Styreleder Trine Hasvang Vaag

Med bakgrunn i oppslagene fra NRK om dyrevelferd i norsk svineproduksjon ber konsernstyret administrasjonen utarbeide et mandat for en gjennomgang av oppfølging av dyrevelferd i Nortura.

– Hensikten er å avdekke svakheter og identifisere rom for forbedringer i organiseringen, systemer, rutiner og samhandlingen med myndigheter, bønder og bransjen for øvrig. Målsetting er å gjenopprette tilliten til norsk svinenæring, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Gjennomgangen skal skje i samarbeid med en ekstern ressurs med spisskompetanse på organisering, selskapsstyring og kontroll.

Resultatet fra gjennomgangen vil bli offentligjort.

 


 

Minner om medlemsundersøkelsen

Takk til alle dere som allerede har svart på medlemsundersøkelsen! Så håper vi så mange som mulig vil gi oss tilbakemelding på medlemsundersøkelsen, som tar ca. 6-7 minutter å svare på.

Nortura gjennomfører nå en undersøkelse blant våre eiere for å undersøke hvor tilfreds dere er med oss på ulike områder. Undersøkelsen har du mottatt på e-post.

– Vi i Nortura jobber hele tiden med å gjøre en best mulig jobb for våre eiere. Da er det viktig for oss å få tilbakemeldinger på hvordan du faktisk opplever at vi gjør den jobben. Med denne undersøkelsen, som vi gjennomfører to ganger i året, kan du være med å gi oss verdifull informasjon om hva vi bør bli bedre på - men også hva du er fornøyd med, sier Hans Thorn Wittussen, visekonsernsjef og leder for Råvare og medlem.

Differ gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra Nortura, og svarene dine vil bli behandlet konfidensielt.

 


 

Dyrevelferdsprogram for storfe fra 2022

Ei samla norsk storfenæring har vedtatt å etablere et Dyrevelferdsprogram for storfe gjennom ei felles bransjeretningslinje. Dyrevelferdsprogrammet for storfe vil tre i kraft fra 2022og gjelder for alle storfebesetninger med mer enn 10 dyr. 

Ungdyr på beite

Dyrevelferdsprogrammet skal dokumentere status og regelverksetterlevelse, samt ivareta og forbedre dyrehelse og dyrevelferd i norske storfebesetninger. Dette skal skje gjennom at veterinær og produsent i samarbeid finner forbedringsområder. Dette samarbeidet, sammen med målrettet rådgiving fra veterinær vil skape gode forutsetninger for lønnsom produksjon.

For å få en jevn innrullering av de rundt 10 000 aktuelle storfebesetningene, får hver besetning en fastsatt periode for gjennomføring av det første DVP-besøket av veterinær. Det vil bli sendt ut varsler i god tid, for å sikre at alle er oppmerksomme på sin periode.

Animalia har koordinert prosessen med utvikling av programmet. Mer informasjon på Animalia sin nettside og på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Førtidsslakting av verpehøns i sommer

Førtidsslakting av verpehøner gjennomføres for å regulere bort eggoverskudd i uke 25 - 31.

Eggprodusenter med normal avliving uke 28 - 31 omfattes dermed av tiltaket, og de er også orientert i eget brev. Kompensasjonen er satt ekstra høyt i denne korte perioden for å sikre oppslutning. Alle aktuelle eggprodusenter oppfordres til å ta kontakt med sitt eggpakkeri.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 400 storfe denne uken og dekningsgraden er 99 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 18 000 gris som gir en dekningsgrad på 89 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokal dekning på sau og lam uke 24.

For tiden er det noe overskudd av egg. Eggsalget er ekstra lavt i sommervarmen, se også egen sak om førtidsslakting.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.