Nortura i Bondebladet uke 20/2021

 

Prognosen 2021 per mai – Forventer fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt

Nortura Totalmarked har i den reviderte prognosen lagt til grunn fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt som følge av redusert grensehandel og reiserestriksjoner, og legger også til grunn at tiltak blir videreført igjennom sommeren.

Salget av storfe- og svinekjøtt er noe høyere hittil i år enn prognosen fra mars. Økningen i salget er dekket opp med import, og det ventes å være tilfelle fram til samfunnet vender tilbake til mer normale tilstander. Salgsprognosen ut 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av tiltak for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne.

Slaktevektene på gris har økt som følge av prisjusteringer, og det forventes også tyngre storfeslakt framover.

Prognose 2021 - per mai 2021

Produksjon

Tilførsler tonn

Indeks

Import-kvoter

Engrossalg tonn

Indeks

Markeds-balanse

Storfe/kalv

85 700

101

9 000

104 000

99

- 9 300

Lam

19 400

100

706

20 600

99

- 500

Sau

4 900

103

100

5 200

109

- 200

Gris

131 800

100

1 750

139 900

100

- 6 400

Egg

66 100

101

500

66 400

101

200

 

Gris

For 2021 viser prognosen nå et markedsunderskudd på 2 400 tonn i 2. tertial. Sammen med underskuddet hittil i år er underdekningen for året 2021 prognosert til 6 400 tonn medregnet importkvoter. Dette forutsetter en gradvis normalisering i samfunnet etter sommeren.

Slaktegrisvektene ligger nå om lag 4 kg høyere enn for ett år siden og det forventes at de holder seg på samme nivå i hele 2021.

Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å bli om lag som i 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå noe ned. Med den store økningen i salget hittil i år forventes også salget året 2021 under ett å bli om lag som i 2020. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes tatt inn. Underskuddet hittil i år er i hovedsak dekket opp av import til nedsatt toll. Dette vil være tilfelle også framover.      

Storfe

Produksjonen ventes fortsatt å øke med om lag 1 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Det forventes at en større andel av dyrene framfôres til tyngre slakt. Importbehovet utover kvotene prognoseres å være stort fram til høsten. Forutsatt gradvis mer normale tilstander i samfunnet etter sommeren er underdekningen prognosert til 9 300 tonn for året, forutsatt at alle importkvotene blir tatt inn.

Salget av helslakt ventes å gå litt tilbake fra 2020 året sett under ett. Med tomme reguleringslagre er underdekningen hittil i år dekket opp av importkvoter og import til nedsatt toll.

Det har vært en økning i mordyrtallet de siste 5 årene. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr. Antall ammekyr økte med vel 6 000 ved telledato 1. mars 2021, og det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Framtidig melkebehov og antall kalver fra melkesektoren påvirker tilførslene av storfekjøtt.

Vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene. 

Lam

Det forventes godt salg av lam i sesong også i 2021. For 2021 totalt viser prognosen nå en underdekning på 500 tonn for lam, etter at WTO-kvoten på 206 tonn og import fra Island på 500 tonn er tatt inn. Resten av Islandskvoten på til sammen 600 tonn, er benyttet på sauekjøtt. Dette innebærer for lam et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på om lag 1 400 tonn.

Reguleringslageret ved inngangen til 2021 og Islandsimport har dekket opp underdekningen på lam hittil i år.  Reguleringslageret på 1 880 lam var solgt allerede i midten av februar. Det har ikke vært tomme reguleringslagre av sau/lam siden 2015.  

Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Bestanden av søyer er på samme nivå som for ett år siden, og det forventes om lag uendret antall lam på beite. For å holde balanse i markedet for sau og lam er det imidlertid ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover.         

Egg

Prognosen viser et overskudd på 200 tonn egg i 2021 som helhet. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes noe økt salg som følge av tiltakene i samfunnet. Korrigert for tiltak med uttak av egg gjennom førtidsslakting i 2020 er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1,4 prosent fra 2020.

Det har hittil i 2021 vært en underdekning og nedbygging av reguleringslageret av egg på nærmere 250 tonn. Overskuddet prognoseres å være i sommermånedene. Overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. Godt salg gjør at eggmarkedet ser bedre ut enn de aller første prognosene for 2021 viste, men det er heller ikke for denne sektoren behov for økt produksjon.  

Charolaisflokk på beite. Elisabeth Kluften, Nortura
Produksjonen av storfe ventes å øke med om lag 1 prosent i år selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av fortsatt høyt melkebehov. Det forventes at en større andel storfe framfôres til tyngre slakt. Foto: Elisabeth Kluften, Nortura

 


 

Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg 2. halvår 2021

Konsernstyret i Nortura har tirsdag 11. mai fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2021 innenfor volummodellen.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2021 til kr 66,30 per kg. Dette er en økning på kr 2,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2021 til kr 69,40 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i  2. halvår 2021 til kr 20,70 per kg. Dette er en økning på kr 0,40 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Samtidig vil det informeres om prisløype for sau og prognose for prisløypa for gris resten av målprisåret.

Grunnlagsdokument for prissetting for storfe, lam og egg publiseres på Totalmarked.nortura.no innen kort tid.

 


 

Husket du å bestille returmerker i vinter?

Om ikke så er det enda god tid, men plutselig er høsten der. Nortura la om rutinen for å bestille alle typer «Signalmerker» i fjor høst, og vi oppfordret alle våre produsenter å bestille samtidig med andre merker til årets lam.

Signalmerker

– Tilbakemeldingene fra OSID tyder på at mange har bestilt, men likevel så tillater vi oss å minne om det, sier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura. 

Det betyr altså at i høst så må du bestille Signalmerker selv om du for eksempel skal ha slakt eller skinn i retur. 

Du bestiller alle Signalmerker på www.osid.no  

 


 

Fortsatt delvis stengte medlemsbutikker i Nortura

Medlemsbutikkene i Målselv, Harstad, Gol, Elverum og Hærland er fortsatt stengt grunnet faren for koronasmitte. Medlemsbutikken på Sandeid og Voss er åpnet igjen etter å ha vært stengt en periode mens medlemsbutikkene i nord praktiserer bestilling på nett og leveranse på rampe.

Medlemsbutikker kan gi en fordel enkelte steder ved å få solgt unna varer med dårlig dato (utgått liggetid på internt lager), og en reduserer dermed mengden kassert vare ved ekspedisjonene. 

Vareutvalget varierer etter tilgjengelig sortiment. Åpningstider er ved flere lokasjoner endret grunnet koronasituasjonen, kontakt butikken eller se facebooksiden for opplysninger om det er behov ut over tider som er angitt på medlem.nortura.no/medlemsbutikk

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 300 storfe uke 20 og dekningsgraden er 64 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 15 600 gris som gir en dekningsgrad på 77 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokal dekning på sau og ingen slakting av lam.

 


 

Pris

Avregningsprisen på sau og ungsau økes fra mandag 17. mai med gjennomsnittlig kr. 8,00 per kg grunnet økt engrospris. Det er endret differensiering på pris mellom klassene så det henvises til prislisten for detaljer.

Det er fra samme dato økt pris på kalv og fôringsdyr – se prislisten under livdyrformidling.