Nortura i Bondebladet uke 12 - 13/2021

 

Nortura signerer Grønnvaskingsplakaten

Som et ledd i arbeidet med en revidert bærekraftstrategi, har Nortura som første egg- og kjøttprodusent signert Grønnvaskingsplakaten. Plakaten vil fungere som en veileder for vår fremtidige kommunikasjon og er et ledd i arbeidet med å bygge et nytt Nortura for fremtidens forbrukere.

Bonde i fjøset

– Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser. Derfor må vi arbeide helhetlig. Det er ikke nok å endre industrien og verdikjeden, vi må også kommunisere dette på en troverdig måte slik at vi skaper tillitt til arbeidet med grønn omstilling, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold bærekraft. Plakaten definerer grønnvasking slik at det omfavner alle FNs 17 bærekraftmål.

– Plakaten støtter opp under prinsippene for Norturas bærekraftarbeid. Kommunikasjonen vår må henge med i endringsarbeidet med å gjøre matproduksjon, bedriften, produktene og verdikjeden vår rustet til å møte dagens og fremtidens krav fra forbrukerne og storsamfunnet, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes som har ansvar for blant annet bærekraft og kommunikasjon.

Plakaten er allerede signert av mange store og små virksomheter i Norge, og Nortura er den første egg- og kjøttprodusenten som signerer plakaten, se mer på våre nettsider.

 


 

Øker prisen for tunge storfeslakt fra 2. påskedag

Prognosen for mars viser at underdekningen av norskprodusert storfe øker ytterligere. Nortura ønsker å stimulere til økt storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale gjennom å øke andelen av de tyngste slakta i kategorien ung okse. ­Fra mandag 5. april heves derfor vektgrensen for topp-pris med 25 kg.

Det betyr at fra klasse P- til og med klasse R- vil en da oppnå høyeste pris opp til 400 kg og fra klasse R og høyere opp til 425 kg.

Endringene fra 5. april gjelder for kategoriene ung okse, kastrat og kvige og er som følger:

 • Vektgruppe 375,1-400,0 kg får lik pris som vektgruppe 325,1-375,0 kg. Det betyr at det blir en prisøkning i denne vektgruppen for klasse R- til P-. 
 • Det legges til en ny vektgruppe 400,1-425,0 kg som får tilsvarende pris som gjeldene vektgruppe 375,1-400 kg.
 • Det legges til en ny vektgruppe over 425 kg som får tilsvarende pris som dagens vektgruppe over 400 kg.

Dette medfører ingen endring i Planlagt gjennomsnittlig engrospris eller prisløypa.

Virkningen av endringen på gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 er beregnet å være mindre enn 1 øre/kg.  

Nortura vil øke produksjonen med 1200 tonn

– Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn. Mer om disse tiltakene finner du på medlem.nortura.no/storfe, sier fagsjef på storfe i Nortura, Asgeir Svendsen.

Svendsen minner imidlertid om at fôrforbruket pr kg kjøtt øker med økende vekt.

– Det er videre stor sammenheng mellom økende slaktevekt og fettansetning. Økte slaktevekter vil derfor kunne føre til økt fett-trekk. Hva som er optimal slaktevekt vil variere med fôrkostnadene, fôrstyrke, plass, rase, med mer. Vi anbefaler at hver enkelt gjør gode vurderinger for sin besetning, sier han.

 


 

Endring i prisløypa for gris fra 2. påskedag

For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 2020/2021 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa: 

Fra mandag 5. april (uke 14) engrospris opp 0,20 kr/kg.

 


 

Innmeldingsfrister for slakt- og livdyr til Nortura

For levering påfølgende uke er innmeldingsfristen for slaktedyr og livdyr mandager kl. 16:00 på telefon til medlemssenteret, for webinnmelding er fristen tirsdag morgen kl. 08:00.

For en tid tilbake ble innmeldingsfrist for slakt endra fra onsdag til tirsdag. Om noen uker går alle over i ny livdyrplattform og det samme transportplanleggingsverktøyet blir tatt i bruk for livdyrtransport, det er da vesentlig at livdyr følger samme frist som innmelding av slaktedyr.

 


 

3 tips til riktig påsetting av øremerker for storfe

Det er av og til diskusjoner på ulike sosiale medier om storfe som mister merker, og for enkelte er dette et problem. Med riktig plassering i øret og bruk av riktig tang og nål, gjør du en viktig innsats for at øremerkene skal sitte så godt i øret som mulig.

 Kalv med øremerker

Det er mange faktorer som spiller en rolle for hvor godt et storfemerke sitter fast i øret. I løpet dyrets levetid utsettes merket for mye slitasje, blant annet fra innredninga i fjøset, busk og kratt og gjerder ute på beite og kontakt med andre dyr. Riktig plassering i øret og bruk av riktig utstyr er avgjørende både for merkets sitteevne og for dyrevelferden.

Vi deler disse tipsene fra OS ID. På vår nettside, og på Nortura Medlem på facebook finner du en film om korrekt påsetting av øremerker.  

 1. Plassering i øret
  Fordi det elektroniske storfemerket er litt større og tyngre enn det ikke-elektroniske merket, er korrekt plassering i øret ekstra viktig for at merket skal sitte godt fast. Enkelte har en tendens til å plassere merket for langt ut og for langt ned på øret. Da øker risikoen for merketap.
   
 2. Bruk Combi Junior eller Combi Matic tang
  Både Combi Junior og Combi Matic kan brukes til påsetting av det elektroniske og ikke-elektroniske storfemerket. NB: Bruker du Combi Junior, ta ut plastinnsatsen i nederdelen av tanga. NB: Combi Senior-tang kan ikke brukes, fordi den ikke er kompatibel med dagens øremerker.
   
 3. Sjekk at du har riktig nål i tanga
  I 2017 lanserte OS ID en ny generasjon øremerker, Combi 3000. Spissen på dette merket er litt lengre enn før, og det er derfor helt nødvendig å bruke riktig nål i tanga. Hvis ikke, er det fare for at merkespissen går i stykker ved påsetting.

 


 

Artikler fra Lam 2020 i fagbiblioteket

Det er lagt ut artikler fra kongressen Lam 2020 i ulike kategorier i fagbiblioteket for småfe.

Alle manus og presentasjoner har vært publisert siden kongressen, men nå er noen av de gjort om til fagartikler.

Logg deg inn i fagbiblioteket på medlem.nortura.no/smaafe om du vil ta en kikk.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 3 100 storfe denne uken og dekningsgraden er 60 prosent. Påskeuken slaktes ca. 900 storfe, dekningsgraden er 63 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 20 300 gris som gir en dekningsgrad på 99 prosent. Påskeuken slaktes ca.7 100 gris som gir en dekningsgrad på 93 prosent Det er åpnet for import.

Det er lokaldekning på sau og lam av det som slaktes uke 12, det er ingen slakting av småfe uke 13.

Eggsalget mot påske er fortsatt svært høyt, og så langt er markedet godt dekket. Rett opp mot påsken er det normalt litt variasjon i tilgang på ulike eggpakninger, men samlet forventes god forsyning.

 


 

Pris

Ingen prisendring fra denne uken.