Nortura i Bondebladet uke 11/2021

 

Prognosen 2021 – per mars: Forventer fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt

Nortura Totalmarked har i den reviderte prognosen lagt til grunn fortsatt høyt innenlandsk salg av kjøtt som følge av redusert grensehandel og reiserestriksjoner, og legger til grunn at strenge tiltak blir videreført igjennom sommeren. Sammenlignet med prognosen fra januar er salget noe oppjustert til og med 2. tertial 2021.

Det understrekes at salgsprognosen fortsatt er usikker og vil være preget av tiltak for å redusere spredning av covid-19 samt ettervirkninger av denne. Slaktevektene på gris har økt som forutsatt. Import er en fleksibel løsning for å forhindre overproduksjon når samfunnet etter hvert vender tilbake til mer normale tilstander.

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg.lager
1.1.21

Storfe/kalv

85 400

101

9 000

102 600

98

 - 8 200

0

Lam

19 400

100

806

20 500

99

- 300

1 880

Sau

4 900

103

0

4 900

102

0

0

Gris

130 800

100

1 750

138 000

99

- 5 400

0

Egg

66 100

101

500

66 200

101

400

428

 

Gris

For 2021 viser prognosen nå et markedsunderskudd på 2 800 tonn i 1. tertial. For året 2021 ventes en samlet underdekning medregnet importkvoter på om lag 5 400 tonn. Dette forutsetter en gradvis normalisering i samfunnet etter sommeren.

Slaktegrisvektene ligger nå om lag 4 kg høyere enn for ett år siden og det forventes at de holder seg på samme nivå i hele 2021.

Økte slaktevekter gjør at tilførslene i tonn forventes å gå marginalt ned fra 2020, selv om antall griser til slakt prognoseres å gå ned med 3 - 4 prosent. Salget året 2021 under ett prognoseres å gå ned med 1 prosent fra et høyt salg i 2020. Importkvotene for fersk helslakt og ribbe forutsettes tatt inn. Med tomme reguleringslagre ved inngangen til året er behovet utover dette hittil i år dekket opp av import til nedsatt toll. Dette vil være tilfelle også framover.      

Storfe

Produksjonen ventes å øke med 0,5 prosent i 2021, selv om det ventes relativt lite kuslakting på grunn av et fortsatt høyt melkebehov. Det forventes at en større andel av dyrene framfôres til tyngre slakt. Importbehovet utover kvotene prognoseres å være stort fram til høsten. Forutsatt gradvis mer normale tilstander i samfunnet etter sommeren er underdekningen inkludert importkvoter prognosert til 8 200 tonn for året.

Salget av helslakt ventes å noe tilbake fra 2020 året sett under ett. Med tomme reguleringslagre er underdekningen hittil i år dekket opp av importkvoter og import til nedsatt toll.

Det har vært en økning i mordyrtallet de siste 5 årene. Økningen i ammekutallet har mer enn oppveid nedgangen i antall melkekyr, og det forventes en fortsatt vekst i mordyrtallet i 2021. Framtidig melkebehov og antall kalver fra melkesektoren påvirker tilførslene av storfekjøtt.

Vi forventer ikke noen økning i forbruket av storfe per innbygger de nærmeste årene. Det kan likevel være rom for en forsiktig ytterligere økning i antall ammekyr i Norge.   

Lam 

Reguleringslageret av lam på 1 880 tonn ved inngangen til 2021 var solgt allerede i midten av februar. Dette var raskere enn forventet. Det har ikke vært tomme reguleringslagre av sau/lam siden 2015.  

For 2021 totalt viser prognosen en underdekning på 300 tonn for lam, inkludert inntak av WTO-kvoten på 206 tonn og importkvoten på 600 tonn fra Island. Dette innebærer et prognosert reguleringslager ved utgangen av året på vel 1 500 tonn. Det er nødvendig med et lager av denne størrelse for å dekke behovet i perioden fram til ny slaktesesong.     

Tilførslene prognoseres fortsatt å bli om lag uendret fra 2020. Det forventes bra trykk på lammesalget også i 2021. For å holde balanse i markedet for sau og lam er det imidlertid ikke rom for økt bestand og produksjon i årene framover.                 

Egg 

Prognosen viser et overskudd på 400 tonn egg i 2021. Dette er noe lavere enn sist prognosert og skyldes hovedsakelig noe økt salg også av egg. Korrigert for tiltak med uttak av egg gjennom førtidsslakting i 2020 er tilførslene prognosert å bli om lag uendret i 2021. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med 1 prosent fra 2020.

Det prognoserte overskuddet kan håndteres med førtidsslakting. Utsikter til fortsatt godt salg gjør at eggmarkedet ser bedre ut enn de første prognosene for 2021 viste, men det er heller ikke for denne sektoren behov for økt produksjon.  

 


 

Nortura-bønder kan øke storfekjøttproduksjon med 1200 tonn

Ved å fôre opp kviger, øke slaktevektene på ung okse og fôre frem flere kalver til fullverdige slakt, kan Norturas produsenter øke storfekjøttproduksjon på eksisterende dyremateriale med 1200 tonn.

Ungdyr på beite

Nortura opplever et betydelig underskudd av norsk storfekjøtt, som et resultat av stengte grenser og økt etterspørsel. Nortura forventer at etterspørselen vil vedvare også i 2021. På kort sikt ser man nå en mulighet til å øke norsk produksjon med 1,2 millioner kg (1.200 tonn) ved bedre å utnytte dyrematerialet som allerede står ute i norske fjøs.

– Norske forbrukere etterspør norsk råvare, og nå vi har mulighetene til å møte etterspørselen ved å tenke annerledes og skru om på produksjonen. Tiltaket vil øke norskandelen i råvaren vår, samtidig som det betyr tilsvarende mindre importen tilsvarende 3500 slakt, sier fagsjef for storfe, Asgeir Svendsen i Nortura.

Han inviterer nå alle Nortura-bønder til å ta en ekstra vurdering på dyrematerialet og se om de kan delta på kjøtt-dugnaden.

­– Skjønt dette er ikke en dugnad i ordets rette forstand. Dette betyr bedre inntjening av Nortura-bondens kjøttproduksjon, sier Svendsen.

Det er innenfor dyregruppene kvige, ung okse og kalv det er avdekket et uutnyttet potensial. Fra 3. mai opprettes det en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et pristillegg på fire kroner per kg. Se mer om tiltakene på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

God kvalitet på vinterlamma

– I årets to fyrste månader har Nortura slakta 11 650 lam, det er ca same mengde som vi slakta i same periode i 2020. Kvaliteten er veldig god og 83,7 % av lamma fekk Stjernelam-tillegg. Dette er ein auke på 7,6 % i høve til fjoråret, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

– Med andre ord; Nortura-sauebonden produserer kvalitetslam året rundt!

I same periode har Nortura slakta 2 300 sau. Dette er ein auke på ca 400 stk i forhold til fjoråret. Godt sal gjer at alt som er slakta etter nyttår har gått rett til eiga skjering eller til industrikundane. I fjor på same tid var det innfrysing på reguleringslager kvar veke.

Mars er ein forholdsvis stor slaktemånad på sau og lam. De to fyrste vekene av mars ser Nortura ut til å slakta vel 13 000 sau/lam. Det er god etterspørsel på både sau og lam for tida, og vi har kjøparar på alt som blir slakta. 

Nå står påska for døra, og Nortura er godt førebudd med tilbod av lam i alle variantar.

Tomt reguleringslager

Ved utgangen av februar er reguleringslageret tomt for lam. – Det betyr ikkje at det er tomt for lam på lager, men det er kjøpt ut av Nortura og industrien for å vera leveringsdyktig fram til ny slaktesesong. Dette er positive signal for marknadsbalansen på lam og prisutsiktene til sauebonden, seier Avdem.

 


 

Endring av innmeldingsfrister i forbindelse med påske

Vær obs på endring i innmeldingsfristene for gris, storfe og småfe med levering i påskeuka og uka etter.

  • Innmeldingsfrist for uke 12 og 13, uka før påske pluss påskeuka, er mandag 15. mars innen kl. 16:00 på telefon til Medlemssenteret.
  • Innmeldingsfrist for uke 14, uka etter påske, er mandag 22. mars innen kl. 16:00 på telefon til Medlemssenteret.

Ved innmelding på Min side er fristen dagen etter, altså tirsdag innen kl. 08:00. 

Slakte lam før 15. april!

Lam født i første halvår av forrige kalenderår må slaktes før 15. april om de skal klassifiseres i kategorien lam. Meld inn i god tid!

 


 

Marked

Det slaktes ca. 2 800 storfe denne uken og dekningsgraden er 57 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 19 700 gris som gir en dekningsgrad på 90 prosent. Det er åpnet for import.

Det er lokaldekning på sau og lam.

Påskesalget av egg er høyt alle år, og i år er det ekstra stort. Samtidig er også eggproduksjonen betydelig, slik at markedet i hovedsak er dekket.

 


 

Pris

Det er ingen prisendringer denne uken.