Nortura i Bondebladet uke 1/2021

 

Husk brøyting og strøing

Selv om de fleste er flinke til å sørge for gode og trygge veiforhold minner vi om at alle har et ansvar for at dyrebilen- eller eggbilen kommer trygt fram. Vurderer sjåførene sikkerheten for dårlig må de rett og slett snu.

Snøtunge greiner over dyrebilen

Rydd gardsveien og gardsplassen før dyrebilen kommer, og sørg for gode og trygge veiforhold for sjåførene og bilen så den kommer trygt fram til deg! På denne årstiden er det viktig at det er godt brøyta og strødd, og at busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk.

Dyrebilene våre blir større og lengre for å kunne utføre en effektiv dyretransport, da er tilrettelegging ekstra viktig. Sjåførene våre har et stort ansvar for å ivareta dyrevelferden og holde dyrebilene skadefrie, så din hjelp er viktig!

Ofte handler det om å organisere, forberede og tilrettelegge før bilen står på garden.

Her er noen viktige tips som vil sikre hverdagen for våre inntransportører:

  • Sett opp brøytestikker/veimerking.
  • Busker og greiner som har vokst inn i veien ryddes vekk, dyrebilen er kanskje større enn sist du leverte.
  • Vei, snuplass og område foran driftsbygningen skal brøytes og evt. strøs, dersom forholdene tilsier dette. Dersom det finnes lasterampe er det viktig at denne holdes fri for snø og is.
  • Husk også å sikre mot takras på utsatte steder og hold området rundt driftsbygningen ryddig og lett framkommelig.
  • Lag gode drivganger og ta en rydderunde før levering. Unngå høye dørstokker og store høydeforskjeller/terskler. Ha strø i gangene og legg gummimatte over metallrister der dyr skal passere.
  • Levering av sau og gris: Sorter dyra før bilen kommer, og tell over flokken som skal leveres og oppgi riktig antall til sjåføren.
  • Storfe: Sett okser nærmest døra om mulig, og bingeokser bør drives løse fra binge til bil.
  • Vær til stede og hjelp til ved levering av slaktedyr.
  • Egne utlastingsrom, og lasteramper letter arbeidet ved levering. 
  • I denne tiden: Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.

 


 

Endrede krav til matkjedeinfo – viktig info ved innmelding av slaktedyr

Fra 1. januar 2021 har Mattilsynet innført en ny digital løsning for hvordan matkjedeinformasjon (MKI) skal rapporteres fra slakteriene. Tilsynet har også tydeliggjort kravene til hvilke opplysninger som skal rapporteres som MKI, og har også gitt oppdaterte krav til frister for rapportering. Dette innebærer at du som husdyrprodusent vil oppleve noen endringer når du melder inn dyr til slakt.   

Ved innmelding på «Min side» 
Ved innmelding må du oppgi dersom noen av dyra har noen avvik, og hva slags form for avvik det dreier seg om, slik at dette kan tas høyde for ved planlegging av transporten. For at dette kravet oppfylles må du ved innmelding klikke på “avvik” dersom ett av dyrene har en eller flere av «avvikende tilstander».

Dersom det ikke er noen avvik ved dyret/dyrene, behøver du ikke registrere noe. 

Bytte av storfe kan ikke skje etter at MKI-frist er utløpt 
De nye kravene innebærer også en innstramming i muligheter til å bytte innmeldte individer av storfe. I praksis så innebærer dette at dersom du ønsker å sende et annet individ enn opprinnelig innmeldt, så må endringen skje senest to virkedager før dyrene blir hentet hos deg.   

Dyreholdet ditt må være registrert  
Dersom du ikke har registrert dyreholdet ditt hos Mattilsynet vil innmeldingen din bli avvist på «Min side». Dersom det er mindre enn 60 dager siden du registrerte dyreholdet hos Mattilsynet, må du fylle ut et eget skjema for utvidet MKI som du må sende inn til medlem@nortura.no før slakt kan meldes inn, kontakt så Nortura Medlemssenter for innmelding. 

Se utfyllende informasjon på medlem.nortura.no eller i nyhetsbrev som er sendt på e-post.

 


 

Prisløypen for storfe 1. halvår 2021

De elementer som påvirker prisen til deg som produsent 1. halvår 2021, er fastsatt og informert om tidligere. For å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig er disse oppsummert i denne artikkelen.

Det er tre faktorer som i sum gir den totale prisvariasjonen, prisløypen:

Endringer i Engrospris
Konsernstyret i Nortura vedtok 20. oktober 2020 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021. På bakgrunn av dette vedtaket er det er satt opp en prisløype for å ta ut de vedtatte prisene.  

Endringer i Omsetningsavgift
Omsetningsrådet vedtar satser for omsetningsavgift for 2021, informasjon om satser i ligger ute på våre sider. 

Ekstra avtaletillegg
Som tidligere år vil Nortura benytte Ekstra avtaletillegg for å få en profil og nivå på prisløypen som skal bidra til best mulig samsvar mellom det volum som markedet etterspør, og det som slaktes.

Prognosene for 2021 tilsier at det også i år vil bli behov for import utover kvoteimporten for å supplere markedet. Norturas målsetting med prisløypen er at denne importen kommer kontrollert inn, og at periodene med tollnedsettelse ikke blir for lange.

Prisløype:

Dato

Uke1
4.1.21

Uke 5
1.2.21

Uke 9
1.3.21

Uke 14
5.4.21

Uke 16
19.4.21

Uke 18
3.5.21

Uke 26
28.6.21

Endring i Engrospris

kr 0,90

 

- kr 1,30

kr 0,80

kr 0,70

kr 0,70

 

Ekstra Avtaletillegg

 

 

 

 

kr 0,60

kr 0,60

- kr 1,20

Endring i Omsetningsavgift

- kr 1,10

- kr 0,30

kr 0,70

- kr 0,70

 

 

 

Endring i utbetalingspris i alt

kr 2,00

kr 0,30

- kr 2,00

kr 1,50

kr 1,30

kr 1,30

- kr 1,20


NB
Dette er estimerte priser. Det kan komme mindre justeringer på grunn av endringer i markedsforhold, økte kostnader eller endringer i verdi på hud, innmat e.l. Varierende sesongtillegg Norsk Kjøttfe kommer i tillegg.

 


 

Renteendring i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.01.2021.

Rentesatser gjeldende f.om 01.01.2021:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala:

Innestående

Tidligere rentesats

Rentesats f.om 01.01.2021

0 - 1.999.999 kr

1,60 % p. a.

1,30 % p. a.

over 2.000.000 kr

1,70 % p. a.

1,40 % p. a.

 
Satser er gjeldende fra første krone. Se Låneinnskuddsordning i Nortura SA på medlem.nortura.no for mer informasjon. Kontakt regnskapsavdelingen på e-post innskudd@nortura.no, tlf. 955 18 150.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 000 storfe første uka på nyåret og dekningen blir nokså bra, det er fortsatt åpnet for import. Av gris så slaktes ca. 16 000, det er bra dekning også på gris. Småfeslakting er ikke i gang før uke 2.

 


 

Pris

For priser og vilkår fra årsskiftet henvises til prislisten, og medlem.nortura.no for alle detaljer.