Bondevennen nr 31/2021

 

Foreslår endring for å styrke bondeinntekt og øke konkurransekraft

Norturas konsernledelse foreslår overfor konsernstyret å bygge en modernisert og automatisert fabrikk for griseskjæring i Tønsberg. Investeringen på en halv milliard kroner legger til rette for en mer bærekraftig industristruktur og bedrer lønnsomheten med 125 millioner kroner årlig.

– Tiltaket er en viktig del i den helhetlige rammeplanen for industrien som ble besluttet sommeren 2020 for å styrke lønnsomheten slik at vi kan bidra til å øke inntekten til bønder som leverer til Nortura og styrke konkurransekraften til våre produkter, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Fabrikken i Tønsberg vil etter planen stå ferdig etter sommeren 2023, hvoretter skjæreaktiviteten på Forus og i Steinkjer gradvis vil trappes ned. Slakterivirksomheten ved de to anleggene blir ikke berørt.

Konsernstyret behandler og beslutter i saken i andre halvdel av oktober. 

Nortura satser videre i regionen

Det er skjæreaktiviteten på Forus blir berørt av denne innstillingen. Nortura vil i årene som kommer investere betydelige for å styrke tilstedeværelsen i Rogaland. Nortura har planer om å bygge landets største slakteri for gris og småfe i Hå kommune.

– Rogaland er en svært viktig region for oss. Nortura vil være sterkt til stede i regionen, men på en annen måte enn tidligere. Vi kommer til å investere inntil 600 millioner kroner i byggingen av et moderne og effektivt slakteri i Hå kommune, sier Panengstuen.

Investeringen i nytt slakteri er den største enkeltstående satsingen i industristrukturprosjektet som ble vedtatt sommeren 2020. Byggingen vil etter planen starte i løpet av 2024. Dette innebærer at Nortura vil flytte produksjonen fra Forus til Hå på Jæren.

Nortura er engasjert i mange virksomheter i regionen og vil fortsatt bygge videre på satsingene ved Nærbø Kyllingslakt AS, Hå Kylling AS, Nortura Hå, Fjordland/Fjordkjøkken AS, Norsk Dyremat AS, Prima Slakt AS, Hå Rugeri AS, Biosirk AS og Norpri AS. 

Økt bondeinntekt

Initiativet er et delprosjekt i Norturas nye og helhetlige industristruktur, et restruktureringsprogram som ble etablert i 2020 etter at årsmøtet ba styret om snu alle steiner for å bedre selskapets resultat.

– Akkorden er hard. Konkurransen øker fra innenlandske aktører og fra importert kjøtt. Rammevilkårene og forutsetningene i markedet krever at vi må gjennom denne omstillingen dersom vi skal klare å bidra til at bonden får bedre betalt samtidig med at vi styrker konkurransekraften for produktene. Konkurransen om tilførsler i Rogaland er hard. Dette vil sette en ny standard og vil føre til bedring av bondeinntekten og større innovasjonskraft basert på norsk råvare, sier Panengstuen.

Siden oppstarten av programmet sommeren 2020 har Nortura og eierne allerede realisert positive gevinster som følge av strukturtiltakene som er gjennomført det siste året.

Ved flyttingen av slakting og skjæring av storfe ble det beregnet en årlig forbedringsgevinst på vel 31 millioner kroner. Etterkontroll av faktisk oppnådde effekter viser at gevinstene blir bedre enn beregnet. For slakting av storfe ble det beregnet en effektivitetsforbedring på 15 prosent. Så langt er forbedringen på 18 prosent. Effektivitetsforbedringen knyttet til skjæring av storfe er nå 11 prosent, fire prosentpoeng bedre enn først beregnet.

For mer informasjon henvises det til Eierbrevet, det er også gjennomført eiermøter for eierne i region Agro.

Nortura Hå
Nortura er engasjert i mange virksomheter i regionen, ett av de er Nortura Hå. Nortura har i tillegg planer om å bygge landets største slakteri for gris og småfe i Hå kommune.
 


 

Husk at du må oppdatere husdyrregisteret når du selger/kjøper livdyr

Det er du selv som produsent som har ansvar for at opplysninger i Husdyrregisteret er riktig. Ved salg av livdyr er det viktig at dyr blir meldt ut, og at kjøper melder inn.  

Kvige på beite

Nortura har tidligere gjort opplysninger tilgjengelig i Husdyrregisteret ved salg/kjøp av livdyr, som vi gjør for slaktedyr. Dette jobber vi med å få en fremtidig løsning på, men poengterer at det er du som produsent som er ansvarlig for at det er riktige opplysninger på din besetning. 

Hvis du trenger hjelp så kontakter du din Norturarådgiver eller Nortura Medlemssenter.

 


 

Øker prisen på sau

Konsentrert saueslakting før og etter den travleste lammesesongen er mest rasjonelt, derfor er avregningsprisen på sau høyest i forkant og mot slutten av sesongen.

For å få en god avvikling av slakting, skjæring og salg, styres saueslaktingen utenom ukene med mest lammeslakting. Prisløypa stimulerer derfor til slakting før uke 36 og etter uke 40/41.

Prisen på sau går opp kr 3,- pr kg fra mandag 11. oktober, og videre kr 5,- pr kg fra mandag 18. oktober. Det er endring i engrospris, grunntilskudd og innføring av effektivitetstillegg som sørger for prisoppgangen.

Konsernstyret i Nortura bestemte å øke effektivitetstillegget for sau med kr 1,- til kr 3,- pr kg etter at infoheftet Lammesesongen 2021 gikk i trykken. Effektivitetstillegget står ut uke 45.

Se prisløype og informasjon om sesongen.

 


 

Pris

Avregningsprisen på sau og ungsau øker med kr. 3,- pr kg og gris med kr. 0,50 pr kg fra mandag 11. oktober grunnet økt engrospris.