Nortura i Bondebladet uke 9/2020

 

­­Trine Hasvang Vaag innstilles som styreleder i Nortura for en ny periode

Valgkomiteen i Nortura innstiller på at Trine Hasvang Vaag fra Snåsa i Trøndelag, velges for en ny periode som styreleder i Nortura. Vaag ble valgt inn i styret i 2016 og har vært styreleder siden 2017.

Trine Hasvang Vaag

– Valgkomiteen er klar på at selskapet fortsatt ikke leverer resultater på det nivået som eierne forventer og trenger. Vi opplever likevel at styret med Vaag i spissen jobber systematisk og godt og har en klar plan for å forbedre konkurransekraften til selskapet, sier leder i valgkomiteen, Ole Næss.

Også nestleder i styret, Steffen Skolseg fra Snertingdal i Innlandet, foreslås for en ny periode i samme posisjon. Styremedlemmene Inger Lise Aarrestad Rettedal og Johan Narum har gitt valgkomiteen beskjed om at de ikke ønsker å stille for en ny periode. Som nye styremedlemmer foreslår valgkomiteen Ole Reino Tala og Hans Amund Braastad.  

Alle innstillinger fra valgkomiteen kan du se i Eierbrevet som ble utsendt 14. februar, eller på medlem.nortura.no.

 


 

Nortura ønsker mer storfekjøtt – ekstra avtaletillegg på kr 0,65 innføres 16. mars!

Norturas slakting de første ukene i 2020 er i tråd med prognosene og innmeldingstallene fremover er som forventet. Etterspørselen er god, slik at det er underdekning i markedet. For å møte økt etterspørsel fremover mot sommeren starter prisopptrappingen mandag 16. mars, Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato!

Ved utgangen av 2019 var det 1 751 tonn storfe på reguleringslager. Med underdekning blir markedet supplert med uttak fra reguleringslager. Pr utgangen av uke 6 var det tatt ut 590 tonn. Vi regner med at slaktingen vil ta seg noe opp i forbindelse med telledato.

For å møte den tradisjonelle økningen i etterspørselen av storfekjøtt fremover mot sommeren, starter prisopptrappingen med økning i noteringsprisen på kr 0,50 uke 12 (mandag 16. mars). Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato. Fra 13. april vil prisløypen bli som tidligere annonsert, se mer på medlem.nortura.no/storfe.

 


 

Gode øyremerkevaner – småfe 

Ein stor tidstjuv på slakteria våre er å finne ut av kven som er eigar av slaktedyr når dei er feilmerka eller manglar merking. Tid er pengar og i Nortura er det bonden som betaler for tida. 

– Dersom vi ikkje finn ut av kven som eig dyret, kan ein i verste fall måtte avlive dyret på slaktefjøset og destruere skrotten, rett og slett fordi det er ulovleg å slakte dyret når ein ikkje veit kven som er eigar, seier Finn Avdem i Nortura.

Småfe har ikkje noko individregister slik som ein har på storfe. Når innkjøpt sau, inkludert kåra vêrlam og avlsvêrar, skal slaktast, så må dei difor merkast med kvitt tilleggsmerke som viser at dyret er innkjøpt. Merket skal ha dyrehaldsidentifikator til ny eigar og nytt individnummeret. 

Når Nortura skal identifisere innkjøpte dyr, er regelen at vi skal lese opplysningane på det kvite tilleggsmerket og taste dette inn. Dersom dyret har eit fungerande elektronisk merke frå den tidlegare eigaren, kan det fort skje at det er dette som blir registrert. Ein skal difor øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket for å unngå at dette skjer. Antenna ligg ca 2mm inn i merket. Set difor spissen på avbitartonga så langt inn som vist på biletet og klem til. Pass på at det som er prega på merket er leseleg etter at du har øydelagt elektronikken og merket må ikkje dette ut. Det går også an å kjøpe elektroniske kvite øyremerke. Da er det ekstra viktig å øydeleggje elektronikken i opprinnelsesmerket, slik at det ikkje blir lest av to øyremerke på eit dyr. Da blir dette registrert som to individ og det blir forskyving på linja. 

Dersom du ikkje øydelegg elektronikken i opprinnelsesmerket kan det elektroniske merket frå seljar kan bli lest av sjølv om dyret har kvitt øyremerke som viser at det er innkjøpt.
Dersom du ikkje øydelegg elektronikken i opprinnelsesmerket kan det elektroniske merket frå seljar kan bli lest av sjølv om dyret har kvitt øyremerke som viser at det er innkjøpt.

 


 

Terningkast 6 til Gildes burger av får

Burgeren av får med mynte, hvitløk og rosmarin er «best i test» av årets nyheter, konkluderer VG i sin smakstest. Burgernyheten får rett og slett smaksdommerne til å juble.

Burger

– Tommel opp for nyheten fåreburger som svar på den økte interessen for sauekjøtt. Deilig smak, saftig og god, og rask å steke. Helt konge å servere med for eksempel tsatsiki og søtpotetfries, skriver juryen i sin begrunnelse.

Smakspanelet består av fem matelskende personer med ulike bakgrunner, og de har testet og smakt seg gjennom 36 av nyhetene som produsentene sier de har stor tro på.

Gilde Kjøtt og Grønt-pølser er også med i testen og får terningkast fire. – Dette kan slå an! Bønner, purreløk, linser og løk utgjør 30 prosent av pølsene. Ypperlig måte å få i barna mer grønnsaker, og fint for dem som vil spise mindre kjøtt, skriver VG. 

 


 

Renteøkning i Nortura SA sin Låneinnskuddsordning!

Med bakgrunn i utviklingen i markedsbetingelser på bankinnskudd, har Nortura SA funnet det riktig å justere rentesatsen på låneinnskudd i Nortura SA gjeldende fra 01.03.2020. Det er i tillegg besluttet å fjerne den lave satsen for beløp under kr 50 000,-

Rentesatser gjeldende f.om 01.03.2020:
Innskuddsbetingelsene differensieres avhengig av innestående beløp, etter følgende skala: Satser er gjeldende fra første krone.

Innestående

Tidligere rentesats

Rentesats f.om 01.03.2020

0 - 1.999.999 kr *

2,25 % p. a.

2,40 % p. a.

over 2.000.000 kr

2,35 % p. a.

2,50 % p. a.


* Tidligere rentesats 0-49.999 kr 0,50 % p. a.

Øvrige betingelser: 

  • Renteberegning skjer ved utgangen av året 
  • Høyeste rentesats gjelder for hele innskuddsbeløpet når grensen på kr 2 mill..er passert. 
  • Renten reguleres med 7 dagers varsel/oppsigelse. 
  • For tiden ingen bindingstid på innskudd
  • For tiden intet uttaksgebyr. Men på bakgrunn av at dette er en plasseringskonto som er basert på liten administrasjon forutsettes det få uttak.

Sikkerhet:
Sikkerheten for innskuddet, er basert på Nortura SA sin soliditet. Denne fremgår av årsregnskapet. Nortura SA er ikke medlem av bankenes sikringsfond.

Kontaktinfo:
Regnskapsavdelingen: e-post: innskudd@nortura.no, tlf.: 955 18 150

For mer informasjon om ordningen se medlem.nortura.no/organisasjon/leveringsvilkaar.

 


 

Norilia og Himmerlandskød etablerer felles salgsselskap

Norilia Nordic skal stå for alt salg av nordiske huder og skinn fra Norilia og Himmerlandskød.

– For Norilia sin virksomhet vil dette styrke vår posisjon i markedet og skape merverdier både i prosess og marked for oss og våre leverandører sier administrerende direktør Morten Sollerud, Norilia. Mer informasjon om dette er lagt ut på medlem.nortura.no.

 


 

Marked

På grunn av telledato 1. mars meldes det inn lite storfe nå. Dekningsgraden er 57 %. Det er fortsatt ca. 3600 storfe (1000 tonn) på reguleringslager, og denne uka er det bestilt ca. 450 storfe til uttak.

Det slaktes ca. 14 600 gris, med en dekningsgrad på 74 %. Det er i underkant av 900 tonn slaktegris tilgjengelig på lager.

Det slaktes ca. 2100 lam, det gir et overskudd på ca. 1100 lam til regulering. Det slaktes ca. 200 sau og dekningen for sau er lokal.

Salget av egg er fortsatt dårlig i forhold til en stor produksjon, dette har ført til økende reguleringslager. Førtidsslaktingen av verpehøns er avsluttet for denne perioden, men førtidsslaktingen vil gi en effekt på noe redusert eggproduksjon fram til uke 11.

 


 

Pris

Det innføres grunntilskudd for vær på kr 5,00 per kg fra mandag 24. februar, ingen andre endringer.