Nortura i Bondebladet uke 5/2020

 

Kampanje – Fjols til fjells

Bli med Gilde og storfilmen Fjols til fjells på en helsprø kampanje som feirer norske tradisjoner og deilig mat fra Gilde.

Kampanjebilde

Kampanjen Fjols til fjells er profilert i butikkene og i sosiale medier fra uke 5 til uke 8. Fjols til fjells er en av Norges mest folkekjære filmer som nå får en oppfølger.

Gilde sin facebookside kan du delta i en konkurranse og vinne kinobilletter til filmen som går på kino fra 21. februar. Vi trekker 1 vinner av 2 kinobilletter, hver dag i kampanjeperioden. Vinnerne trekkes tilfeldig blant de som deltar og som har svart korrekt på oppgaven.

Gilde grillpølser blir merket med kampanjedesign i perioden.

 


 

Nominer årets kretsutvalg og årets tillitsvalgte

Nå kan du melde inn forslag til årets kretsutvalg og årets tillitsvalgte. Det vil kåres vinnere for hver region, og en nasjonal jury kårer nasjonale vinnere som premieres på årsmøtet i Nortura på Lillestrøm 31. mars - 1. april.

Begrunnede forslag sendes organisasjonslederne i Nortura, forslagene må være inne senest innen 1. mars. Regionale vinnere blir premiert på Regionutvalgsmøtet i mars, mens nasjonale vinnere premieres på Årsmøtet i Nortura i månedsskiftet mars/april.

Startet i fjor
På årsmøtet i 2019 ble prisen som årets Nortura-ambassadør på sosiale medier gitt til Endre Østbø, mens Nils Henry Haugen mottok sitt velfortjente diplom for utrettelig arbeid og sterkt engasjement på vegne av norske kjøttprodusenter gjennom 30 sammenhengende år som tillitsvalgt i Norsk Kjøttsamvirke og Nortura. Fra i år gir vi alle eiere mulighet til å komme med forslag på kretser eller tillitsvalgte som har utmerket seg.

Aktuelle kriterier som grunnlag for årets kretsutvalg og årets tillitsvalgt, samt kontaktinformasjon til organisasjonsledere for innsending av forslag finner du på medlem.nortura.no.

I tillegg kan vi dele ut åpne priser dersom det er personer eller grupper som har utmerket seg spesielt og ikke kommer under kriteriene over. Forslag vurderes av en nasjonal jury. Dette er ikke nødvendigvis årlige tildelinger.

 


 

Årsoppgjør kvantumstillegg

Mandag 27. januar utbetales kvantumstillegget på gris og småfe, samt egg og hvitt kjøtt. Det utbetales 34 mill. kr for rødt kjøtt og 7,5 mill. kr for egg og fjørfe.

Årsoppgjøret for gris beregnes etter faktisk levert antall i 2019, fratrukket det som er utbetalt a-konto gjennom året. Kvantumstillegget for sau/lam utbetales kun en gang pr år, i årsoppgjøret.

Egg har årsberegning basert på faktisk antall, justert for a-konto beregning. Kvantumstillegget for fjørfekjøtt er en øresats per kg som utbetales etter kalenderårets slutt etter tonnasje innveid i kalenderåret. 

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår. Kvantumstillegget for storfe ble som kjent avviklet fra 2016.

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no

 


 

Prosjekt på mer kunnskap om dyrevelferd hos norske verpehøns

Helse og velferd hos norske velferdshøner skal studeres inngående i næringens nye 4-årige innovasjonsprosjekt «Velferdshøna», Nortura er en av samarbeidspartnerne i prosjektet som ledes av Animalia.

Høner

Det er til enhver tid cirka fire millioner verpehøns i Norge. Majoriteten av disse avlives på gården ved endt produksjonsperiode. Siden de fleste høner ikke slaktes mangler det systematiske data om helse og velferd for verpehøner i norske produksjonssystemer.

Dette kunnskapshullet ønsker næringen å dekke via det nye forskningsprosjektet «Velferdshøna». Prosjektet vil vare i 4 år og ledes av Animalia. Samarbeidspartnere er Nortura, KLF, NMBU, Toten Eggpakkeri, Den Stolte Hane, Jonas Meling, Ytterøykylling. Med på laget er også utenlandske forskningsinstitusjoner som universitetet i København, Sveriges landbruks universitet og Polish Academy of Sciences.

Hovedmålet med prosjektet er å generere kunnskap helse og velferd hos norske verpehøns mot slutten av produksjonsperioden. I tillegg skal det utvikles et praktisk verktøy for velferdsvurdering av verpehøner i frittgående systemer. Ved å forbedre dyrehelse og redusere dødelighet samt å sørge for en målrettet rådgiving legges grunnlaget for en økt verdiskapning hos den enkelte eggprodusent, og en mer bærekraftig norsk eggproduksjon.

 


 

God kvalitet, men forventet nedgang i tilførsler av både sau og lam

Totalt i 2019 slakta Nortura om lag 690 000 lam med middel slaktevekt 18,8 kg, middel klasse R (8,0) middel fettgruppe 2+ (5,8). Dette er en nedgang på 7 % eller ca 54 000 lam i forhold til året før.

Fjellbeite

Nedgangen i lammeslaktinga er som forventa, siden statistikken fra Landbruksdirektoratet viser at det ble sluppet 7,1 % færre sauer på beite i 2019. Nedgangen kommer også av at det var slakta 12 000 færre lam i første halvår i 2019 i forhold til i 2018.

Hele 82,5 % av lamma holder til Stjernelam-kvalitet. Dette er en fin økning på 4,1 % og kommer av at Nortura-sauebonden har produsert litt tyngre lam med mindre fett i 2019 enn i 2018.

Når vi oppsummerer salget, inkludert helt slakt fra reguleringslager og eksport, så har Nortura solgt omtrent det samme i 2019 som i 2018, ca. 14 000 tonn skåret vare og helt slakt. Fokus på sau førte til en betydelig salgsvekst på ca. 1 400 tonn, dessverre er salgsnedgangen på lam omtrent tilsvarende stor.

Se mer på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

ROS-analysen på Min side

– Hittil har Resultat Oversikt Slaktedata (ROS-analysen) blitt sendt ut i posten. Det er både kostbart og tek lang tid. Vi har difor sett ned ei lita prosjektgruppe som jobbar med at ROS-analysen for 2019 skal koma elektronisk på Min side, seier fagsjef småfe, Finn Avdem.

Her skal det også bli mogleg å hente fram resultata frå tidlegare år, slik at det skal vera lettvint å sjå kva utvikling ein har når det gjeld slaktekvalitet på lam. ROS-analysen skal også enkelt hentast fram på telefonen.

– Vi håpar difor at dette fører til mang ein god diskusjon når sauebønder møtast, slik at slaktekvaliteten på lam kan bli enda betre i Nortura, seier Avdem.

 


 

Marked

Det er ingen store endringer i dekningsgrad fra forrige uke.

Det slaktes ca. 3600 storfe pluss kalv som utgjør en dekningsgrad på 81 prosent. Det er storfe på reguleringslager og til nå bestillinger på ca 200 tinte storfe for levering i uke 5.

I uke 5 slaktes det ca. 17 700 gris som gir en dekningsgrad på 100 prosent.

Av sau er det lite og spredt slakting. Av lam slaktes det ca. 1360 stk som gir en dekningsgrad på 173 % og dermed innfrysing til regulering.

På egg er det nå for høy eggproduksjon i forhold til markedsbehovet. Dette gjør at det er nødvendig med førtidsslakting av verpehøner. På tross av dette er produksjonen for høy helt fram mot påske. Alle eggprodusenter, med ordinær avliving fram til uke 11, oppfordres derfor til å ta kontakt med sitt eggpakkeri for mulig førtidsslakting.

 


 

Pris

Fra og med 27. januar øker avregningsprisen på alt storfe, alle klasser og grupper følgende: Ung okse, kastrat og kvige kr 0,76 per/kg, ung ku, ku og okse kr 0,64 per/kg og kalv kr 0,60 per/kg. Prisendringen skyldes økte hudverdier og redusert omsetningsavgift.