Nortura i Bondebladet uke 48/2020

 

Stor salsauke av lam til daglegvare

Etter ein litt treg oppstart av salssesongen fordi lammeslaktinga var uventa låg i starten av september tok vi att det tapte og mykje meir enn det seinare i sesongen.

Lam på beite

Summerer vi alle salskanalar, er salsveksten på 4,7 % eller 263 tonn med lam, den største veksten er til daglegvarekundane. Salet av både Gilde- og Norfersk-produkt av lam har auka med ca 20 %. 

– Det er spesielt gledeleg med så stor auke for bondens eige varemerke. Satsinga på Gilde Hverdagslam har ei stor ære for det. Her er salet meir enn dobla i forhold til fjorårets sesong. Ein annan viktig årsak er at kjedene har hatt fokus på sesongprodukta lenger utover oktober, seier Finn Avdem, fagsjef småfe i Nortura.

– Det gode salet kjem av godt lagspel, frå bonde til butikk!

God kvalitet på lamma
Stjernelam-andelen er rekordhøg, heile 89 % av lamma Nortura har slakta denne sesongen har fått utbetalt Stjernelam-tillegg. Det er ein auke på over 5 % i forhold til 2019. Litt høgare slaktevekt og færre lam med feitt-trekk, ser ut til å vera årsak til det.

Godt sal gjev lågare lager
Ved utgangen av veke 45 ligg det 1 700 tonn lam på reguleringslager. Det er berre lam Nortura har hatt behov for å reguleringslagre denne slaktesesongen, all sauen har gått til eiga skjering og til industrisal. På same tid i fjor låg det 2 800 tonn sau/lam på lager, altså ein lagernedgang på over 1000 tonn.

Nortura sit eige lager av skore vare av sau/lam er også over 1000 tonn lågare enn på same tid i fjor.

– Nortura har difor behov for meir av både sau og lam framover, for å ha nok råvarer til påskelam, grillsesong og Hverdagslam. Vi har difor god tru på at reguleringslageret ikkje vil vekse så mykje framover. Målet er at vi går inn i 2021 med passeleg lager til å dekke behovet fram til ny slaktesesong, seier Avdem.

 


 

Nortura og Prior vil gi kyllingen fôr av norske råvarer

Nortura og Prior har igangsatt et unikt prøveprosjekt for å teste ut kyllingfôr basert på minst 90 prosent norske råvarer. Målet er at to millioner kyllinger skal få det nye fôret i løpet av det kommende året.

Kyllinger

– Vi ønsker å utforske muligheten for mer norskbasert og bærekraftige fôrløsninger. Det nye fôrkonseptet vil kunne redusere soyabehovet med om lag 75 prosent, sier Siw Dejligbjerg Steen, konserndirektør for hvitt kjøtt og egg i Nortura.

I det nye fôret er importert soya blant annet byttet ut med norske erter, åkerbønner og raps. Soya benyttes ofte som proteinråvare i fôr, men det er krevende å produsere dette i Norge på grunn av klima og begrenset med egnet jord.

– Derfor ser vi nå på muligheten for å ta i bruk andre norske fôrråvarer. Selv om det også er begrenset med tilgang på det så må vi starte et sted. Først da vil utviklingen kunne gå mot mer helnorske løsninger, sier Dejligbjerg Steen.

Alle Prior sine produkter består kun av norske kylling- og kalkun-råvarer. Med en større andel norsk fôr vil vi gjøre Prior enda litt norskere – til dyras, bondens og forbrukerens beste.

Prosjektet er et prøveprosjekt i ett år. Målet er å kunne utvikle og benytte helnorsk fôr i større grad i fremtiden. Våre slaktekyllingprodusenter har fått utvidet informasjon, og utrullingen vil skje sammen med fôrleverandørene og produsentene, kontrollert og gradvis.

 


 

Prisendringar 1. halvår 2021 for lam og sau

Konsernstyret i Nortura har vedteke gjennomsnittleg engrospris på lam for 1. halvår 2021 og forslag på omsetningsavgift for 2021. Nortura Totalmarked har laga engrosprisløype på lam og gjort ei vurdering av marknadssituasjonen på sau, både når det gjeld balanse mellom tilbod og etterspørsel og kva kvalitetar som er mest etterspurd av industrien.

– Med bakgrunn i dette, blir det eit betydeleg prisløft på sau for dei beste kvalitetane, seier Finn Avdem.

81 % av sauen vi slakta i 2019 kom i dei klassene som nå får eit prisløft på kr 4,40. Dei alle beste klassene (Alle E klassene, U+ og U) fekk også eit prisoppgang på kr 1,60 før årets sesong.

Nå ser vi fruktene av produktutviklings- og salsjobben som er gjort i Nortura, saman med at vi fekk eksportert nesten 1000 tonn med sau i 2018 og 2019. Ein gunstig pris har nok også gjort at mange kundar har fått augo opp for sau som råstoff til gode produkt.

– Vi er veldig glade for at vi nå har ein marknadssituasjon som gjer det mogleg med eit prisløft på sauen, seier Avdem.

Prisendringane finn du på medlem.nortura.no/smaafe.

 


 

Innmelding av slakt og livdyr i forbindelse med jul og nyttår

For å kunne planlegge slakting og inntransport på en god måte før jul og i juleuka er vi som vanlig nødt til å framskynde innmeldingsfristene for perioden.

Innmeldingsfrist for slakting av småfe i 2020 har gått ut.

Frister som avviker fra ordinær:

  • Mandag 30. november innmeldingsfrist for storfe med slakting i uke 50 og 51, og for retur- og nisjeslakt av storfe/gris ut året (slaktes uke 50)
  • Mandag 7. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 52
  • Mandag 14. desember innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 53
  • Mandag 21. desember er innmeldingsfrist for storfe og gris, slakting i uke 1/2021 og småfe for slakting i uke 2/2021

Innmeldingsfristen er fram til kl. 16:00, på Min side er fristen påfølgende dag kl. 08:00.

Livdyr
Innmeldingsfristene for omsetning av livdyr følger samme frister bortsett fra smågris som har to ukers innmelding- og bestillingsfrist.

 


 

Gilde på en sterk 7. plass av merkevarene i Norge

YouGov kommer hvert år med en rangering av merkevarer som presterer spesielt bra. Gilde havner i år på en sterk 7. plass i kåringen, der vår «søster» Tine havner på tredjeplass.

Gilde logo

Den norske topp 10-listen er sammensatt av merkevarer fra mange forskjellige bransjer. Felles er imidlertid at de har norsk eller nordisk opprinnelse. På topp i år havner Vipps, etterfulgt av Kiwi og Tine. Finn.no, Ikea og Clas Ohlson ligger foran Gilde på 7. plass.

Rangeringen er utarbeidet ved hjelp av indeksscoren til YouGovs Brandindex, som er gjennomsnittet av 6 forskjellige imageparametere: kvalitet, generelt inntrykk, verdi for pengene, anbefaling, omdømme og kundetilfredshet.

 


 

Marked

Det slaktes ca. 4 100 storfe denne uken, og dekningsgraden er på 93 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca.18 600 gris som gir en dekningsgrad på 78 prosent. Det er åpnet for import.

Det slaktes ca. 5 300 lam og dette gir en dekning på 100 % i markedet. Av sau/ungsau slaktes det i overkant av 1 700 stykk, noe som gir en dekning på 31 %.

 


 

Pris

Avregningsprisen på ung okse, kastrat og kvige går opp med 16 øre, ung ku, ku og okse går opp med 2 øre, og kalv går ned med 27 øre fra mandag 23. november, dette grunnet endring i hudverdier.