Nortura i Bondebladet uke 4/2020

 

Prognosen 2020 – per januar, bedring for grisen

For gris prognoseres det i 2020 en underdekning isolert for året som følge av redusert produksjon. Med prognosert underdekning av svinekjøtt og reduserte lagre oppfordres det ikke til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen. For sau og lam viser prognosen at vi fortsatt har en utfordring med for mye sau i det norske markedet. For egg viser prognosen et overskudd og det er ikke rom for nyetableringer.

Prognosen 2020 – per januar

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

*Reg.lager
per 1.1.20

Storfe/kalv

85 900

99

9 000

99 600

100

- 4 700

1 751

Lam

19 100

99

806

19 900

109

0

2 891

Sau

4 900

106

 

4 100

66

800

26

Gris

128 800

98

2 350

132 000

100

- 800

2 162

Egg

66 700

102

700

66 400

101

1 100

520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020.

Storfe
Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt for 2020 på om lag 4 700 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det lå 1 750 tonn på reguleringslager ved inngangen til året. 

Engrossalget forventes å ligge på nivå med 2019. Det ventes en reduksjon i produksjonen på 1 prosent fra 2019. Dette skyldes forventet nedgang i antall melkekyr til slakt i 2020. Melkekutallet er om lag 10 000 færre ved inngangen til 2020 sammenlignet med for ett år siden. Dette skyldes tilpasning til et lavere melkevolum.

– Prognosen viser likevel at vi er nær markedsdekning for norsk storfe med mindre salget øker. Behovet for å øke antall ammekyr fremover avhenger mye av hvordan melkeprodusentene tilpasser seg et fortsatt lavere melkevolum. Slik markedssituasjonen er i øyeblikket og med usikkerhet knyttet til salget fremover i tillegg til tilpasninger i melkeproduksjonen, anbefaler vi ikke nyetableringer for storfe nå, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. 

Gris
Prognosen viser nå en underdekning av svinekjøtt på om lag 800 tonn isolert for året. Endringen fra en svak overdekning i siste prognose til underdekning skyldes lavere bedekningstall. Med prognosert underdekning av svinekjøtt er det ikke naturlig å oppfordre til fortsatt frivillig reduksjon av produksjonen, sier Sørensen. Markedsbalansen er imidlertid skjør og det er ikke rom for nyetableringer i næringa. Skulle salget vise seg å øke, kan vi raskt stimulere til økte vekter på slaktegrisen. En kilo i økt slaktevekt utgjør om lag 1 400 tonn

Engrossalget av helt slakt er prognosert å ligge på nivå med 2019.

– Utkjøp av smågrisprodusenter i fjor gir full effekt i 2020. I tillegg har den frivillige reduksjonen av produksjonen bidratt til reduserte lagre og gjør at vi nå ser en bedring i markedet for svinekjøtt, sier Sørensen.   

Sau/lam
For 2020 viser prognosen om lag markedsbalanse for lam og overskudd av sau på 800 tonn. Reguleringslageret av lam ved inngangen til året var på 2 900 tonn, så det er fortsatt en ubalanse i markedet også for lam. Salget er prognosert å øke noe for lam og reduseres for sau.

– Prognosen for 2020 viser at vi fortsatt har utfordringer på sau og lam. Vi gikk inn i 2020 med et høyere lager av lam enn normalt. Mye tyder på at sauebøndene har tatt oppfordringen om å redusere påsettet og beholde søyene lenger. Dette er viktig for å bedre balansen mellom sau og lam, sier Sørensen. 

Egg
Prognosen viser et overskudd på 1 100 tonn egg i 2020. Tilførslene prognoseres å øke med nærmere 2 prosent før tiltak. Samlet salg av egg til dagligvare og industri forventes å øke med om lag 0,5 prosent i 2020 etter en god vekst i 2019.  

Førtidsslakting av verpehøner før normal slaktealder er allerede iverksatt og den prognoserte overdekningen kan håndteres med dette virkemiddelet. Markedet for egg fra miljøinnredning blir stadig mindre. – Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren i 2020, sier Sørensen.

 


 

Nortura Medlemssenter scorer høyt på tilfredshet

– Medlemssenteret får en score på 9,1 av 10 fra eierne i 2019. Med 90.000 inngående telefoner, 11.500 e-post, full oppetid på nytt telefonsystem, og et slikt resultat på undersøkelsen, er vi godt fornøyd, sier medlemssenterleder Monika Solberg.

Nortura Medlemssenter

Medlemssenter bistår medlemmer med hjelp til innmelding, spørsmål knyttet til avregning og fakturering, hjelp til bruk av Min Side og selvbetjeningsløsninger, og andre ting produsenten trenger informasjon om eller hjelp med. Sommeren 2019 tok medlemssenteret i bruk et nytt og mer moderne telefonisystem. Dette har fungerer godt og har siden oppstart hatt 100 % oppetid.

Hovedtyngden av produsentene er selvbetjente via bruk av Min Side, men mange har behov for støtte fra medlemssenteret. I 2019 betjene Medlemssenteret 90.000 telefonhenvendelser via tlf.nr 95518400 og 11.500 e-post-henvendelser. For å øke tilgjengelighet og servicegrad jobbes det nå med å få på plass Chat-løsning på Min Side hvor produsenter raskt skal få bistand. 

Tilfredse eiere
Nytt telefonisystem gir mulighet for løpende tilfredshetsmåling som kartlegger hvor tilfreds våre eiere er med hjelp og service de får fra medlemssenteret. Over 2800 personer har svart på SMS målingen i 2019. Medlemssenteret hadde en score på 9,1 av 10 mulige i fjor. Det vil si at 9 av 10 produsenter som kontaktet medlemssenteret er fornøyd eller svært fornøyd med hjelpen de fikk.

Transportplanleggere kan være vanskelig å nå på telefon da de ofte er opptatt med inntransportplanlegging og utgående telefonsamtaler. – Har du hastedyr eller trenger raskt kontakt med transportplanlegger, ring 95518400 og medlemssenteret formidle kontakt med transportplanleggere, rådgivere og andre som du må snakke med, sier Solberg.

 


 

Vi mangler 2000 e-postadresser på eiere!

Vi skal snart sende ut invitasjon til dere eiere på kretsmøtene i februar, registrer din e-postadresse snarest så spares porto og kostnader ved pakking av utsendinger per brev.

Du går ellers glipp av Eierbrev, avregning på e-post, nyhetsbrev og annen nyttig info om vi ikke har din e-post. Oppdater e-postadressen på Min side, og se også til at e-postadressen er riktig skrevet. Vi får av og til e-poster i retur på grunn av feil i adressen.

Porto og posthåndtering koster medlemmene 1,1 mill kr i året, en stor del av denne kostnaden hadde vi unngått dersom vi hadde e-postadresse på alle eiere. Bli med på å redusere dette ved å registrere deg!

Du kan gjerne sende oss en e-post på medlem@nortura.no om du ikke får registrert din e-postadresse eller har adresseendring, husk da å skrive ditt leverandørnummer i meldingen.

 


 

Nytt produsentnummer og pålogging

Grunnet kommune- og fylkessammenslåinger har mange produsenter fått nye produsentnummer. Er du berørt skal du ha fått nytt produsentnummer fra Landbrukets Dataflyt. Husk å oppdatere dine "snarveier" for pålogging.

Vet du ikke ditt nye produsentnummer så kan du søke det opp fra Landbrukets Dataflyt på produsentnummer.prodreg.no, lenke er lagt ut på medlem.nortura.no.

Husk å oppdatere alle dine "snarveier" for pålogging med nytt nummer!

 


 

Marked

Denne uka slaktes det ca. 3 900 storfe i Nortura og dekningsprosenten er 84. Det er storfe tilgjengelig fra reguleringslager for aktører som ønsker supplering av frosset/tint slakt.

Av gris slaktes det ca. 19 600 stk. Det gir overskudd og innfrysing til reguleringslager.

Det slaktes lite småfe nå, men det går likevel litt lam til innfrysing.

 


 

Pris

Fra mandag 20. januar økes avregningsprisen på lam med kroner 0,80 per kg. Endringen skyldes økt engrospris.