Nortura i Bondebladet uke 37/2020

 

Prognosen 2020 – per september 2020

Mindre overskudd av lam og fortsatt overdekning av egg

Salgsprognosen ut 2020 og for 2021 er fortsatt usikker og vil være preget av de tiltak som er innført for å redusere spredning av covid-19. For 2020 har vi forutsatt fortsatt tiltak som stengte grenser og lite reising utenlands. For året 2021 har vi lagt til grunn en normalisering av samfunnet. Vi har erfart at særlig antall mennesker som oppholder seg i Norge igjennom sommeren og videre redusert grensehandel påvirker salget i stor grad. Behov utover norsk produksjon dekkes igjennom import.

Prognose 2020 – per september 2020

Produksjon

Tilførsler
tonn

Indeks

Import-
kvoter

Engrossalg
tonn

Indeks

Markeds-
balanse

Reg.lager
1.1.20 *)

Storfe/kalv

83 400

96

9 000

100 400

101

- 8 000

1 751

Lam

19 300

100

 806

19 800

 108

 + 300

2 891

Sau

4 700

106

 

4 500

74

+ 200

 26

Gris

129 900

98

2 100

135 100

102

- 3 100

 2 162

Egg  

66 300

101

   450

66 000

100

 + 700

 520


*) Reguleringslageret ved starten på året inngår ikke i markedsbalansen for 2020. 

Storfe 
Det er for 2020 prognosert reduserte tilførsler av storfe på nærmere 4 prosent i forhold til 2019 som følge av økt behov for melk som gir færre slakt fra melkebesetninger. Produksjonen ventes å øke med 3 prosent i 2021. Salget av helslakt for 2021, forutsatt normalisering i samfunnet, prognoseres til å gå tilbake med om lag 1 prosent i forhold til 2020.

Etter en svak start på året har det vært en betydelig økning i salget av storfe i perioden med stengte grenser og lite reising. Underdekningen for 2020 prognoseres å bli på om lag 8 000 tonn etter at importen er tatt inn. For 2021 forventes det at underdekningen blir på 4 400 tonn forutsatt et mer normalisert samfunn.

– Det er fortsatt noe usikkert hvordan salget av storfe vil utvikle seg i årene fremover, men salget har utviklet seg noe bedre enn fryktet de siste 2-3 årene. Om vi i løpet av høsten vil anbefale en svak økning i nyetableringer for storfe henger i stor grad sammen med hvilke signaler vi får om utviklingen i melkesektoren, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarked kjøtt og egg. 

Lam 
Prognosen for lam viser nå et overskudd på 300 tonn i 2020 året sett under ett, men det er forventet et overskudd mot slutten av året som fryses inn og vil være tilgjengelig for bransjen i 2021. Overskuddet for 2020 er noe lavere enn sist prognosert og skyldes større optimisme knyttet til høstens salg. Det har i tillegg vært tatt ut mer fra reguleringslager i sommer enn forventet.

– For 2021 er det prognosert et overskudd på om lag 800 tonn, inkludert import fra Island. I tillegg vil det være lam på reguleringslager. Vi er glad for at bransjen har benyttet seg av reguleringslageret igjennom sommeren og at vi får signaler om et brukbart salg i sesong. Det er nå viktig at produksjonen ikke øker slik at vi oppnår balanse i markedet for sau og lam, sier Skulberg. 

Gris
Stort salg av gris igjennom våren og sommeren har i praksis tømt reguleringslageret både av hel gris og stykningsdeler som var tiltenkt eksport. For året 2020 ventes en samlet underdekning på om lag 3 000 tonn. For 2021, under forutsetning at samfunnet i større grad normaliseres, viser prognosen om lag balanse i svinemarkedet etter at importkvotene for ferske helslakt og ribbe er tatt inn. I tillegg anslår vi at om lag 700 tonn av WTO-kvoten for fryst gris benyttes i det norske markedet.

– Prognosen for 2021 viser at svinenæringen nå har lyktes i å komme i bedre balanse. Det er bra, for når vi fra neste år mister reguleringseksporten, blir markedsbalansen enda viktigere for bondeøkonomien, sier Skulberg.

– Det er et stort fokus på ribbe mot jul. Vi har tett dialog med bransjen og det vil bli nok ribbe til jul. Markedet suppleres med importkvoten på 600 tonn ferskt helt slakt fra EU, i tillegg til minst 400 tonn av WTO-kvoten. Importkvoten på 300 tonn fersk ribbe rett før jul bidrar til å sikre mye av markedet inn mot jul. Skulle det vise seg at det blir behov for import av fersk hel side av gris utover dette vil vi vurdere det i midten av oktober og frem til og med 1. desember, sier Skulberg. 

Egg
Prognosen for året 2020 viser et overskudd på 700 tonn egg, etter uttak av 680 tonn som følge av førtidsslakting.  Også salget av egg i dagligvaremarkedet har økt som følge av tiltakene i samfunnet.

– For 2021 viser prognosen et noe økende overskudd av egg. Overdekningen er prognosert til om lag 1 700 tonn. Salget er i prognosen forutsatt å gå marginalt ned fra et godt salg i 2020.

Vi gjentar at det ikke er rom for nyetableringer i eggsektoren, sier Skulberg. 

Prognosetabell for 2021 er lagt ut på våre nettsider.

 


 

Vektbegrensning på fôringsdyr av kjøttfe med kvalitetstillegg fjernet

Det er endring av leveringsbetingelser for fôringsdyr lett- og tung rase fra 31. august, vektbegrensning på fôringsdyr som oppnår kvalitetstillegg er fjernet.

Høsten 2019 gjorde Nortura noen endringer, hovedtanken med vårt prissystem er å oppnå en rettferdig fordeling av verdiskaping mellom selger/kjøper. Årlig formidles det foringsdyr i alle vektklasser, fra 31. august er vektbegrensningen på 370 kg for lett rase, og 425 kg for tung rase fjernet. Dette gjelder kun for dyr som oppnår kvalitetstillegg, for øvrige dyr beholdes vektbegrensningen.

 


 

En ekte kjærlighetserklæring

Saueprodusentene Carl Christian og Linda Moland tok en Nortura-vri da storbryllupet de skulle ha i sommer måtte utsettes på grunn av koronarestriksjoner – og det har gitt mersmak.

Foto: Robert S. Bentsen

Foto: Robert S. Bentsen

Carl Christian Moland og kona har nylig overtatt familiegården på Sundby i Saltdal kommune i Nordland. De er 6. generasjon på gården, og har overtatt etter Ulf Moland – som har vært lammeringsleder i Nortura i hele 32(!) år. I år hadde de invitert rundt 130 gjester til sommerbryllup, men da koronarestriksjoene slo inn ble de nødt til å tenke annerledes.

– Så da måtte vi tone det litt ned. Vi inviterte 30-40 gjester, og tok festen i verkstedet her hjemme på gården i stedet, forteller Carl Christian Moland, som til daglig jobber som maskinentreprenør.

Ordføreren kom til gards, og paret ble viet hjemme på gården ute blant kopplam, rundballer og Nortura-kledde forlovere.

– Vi synes det var gøy å gjøre en Nortura-vri. Vi har vært produsenter for Nortura i alle år, og har tro på samvirkemodellen. Dette er bondens selskap – og så trengs det litt positivitet. Det er krevende tider for saueprodusenter, men sammen kan vi klare å styrke markedet, det må være målet, sier Moland.

Han understreker at storfesten bare er flyttet til neste år. Den skulle egentlig være et annet sted, men festen i år ble såpass vellykket at «til og med kona har lyst til å ha festen her nå», ifølge Carl Christian.

– Det var veldig gøy for både oss og gjestene. Så da gjelder det bare å få opp redskapshuset til det. Det skal vi også bruke til lammingen når den tid kommer.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 4 000 storfe denne uka og dekningsgraden er 90 prosent.

Det slaktes ca.14 900 gris som gir en dekningsgrad på 74 prosent. Det er fremdeles noe frosne svineprodukter på reguleringslager, samt at det er importkvoter tilgjengelig for å kunne dekke opp markedets etterspørsel.

Det slaktes ca.59 300 lam og dette gir en dekning på 107 %. På sau er det stor etterspørsel og en slakting i overkant av 1 200 stykk, noe som kun gir en dekning på 34 %.

 


 

Pris

Avregningsprisen på lam reduseres med kr. 1,50 per kg fra mandag 7. september, samtidig reduseres sesongtillegget med kr. 0,50 per kg.

Perioden med ekstra avtaletillegg for storfe er nå over.

Det er stor reduksjon i etterspørsel av ull, historisk lave priser og en vesentlig økning i mengde ull på lager. Som følge av dette har Norilia redusert avregningspris til produsent fra uke 36, utbetaling til produsent er nå lik pristilskuddet. Se informasjon og priser.