Nortura i Bondebladet uke 32/2020

 

Nortura innfører effektivitetstillegg på sau

På grunn av eksport og godt salg er markedssituasjonen på sau i endring. Prisene er på veg opp, Nortura følger opp dette ved å innføre et effektivitetstillegg på kr 3,- pr kg for sau og ungsau for levering i ukene 32-35 og 43-45. 

Sau

Dette kommer som et tillegg til de prisene som alt er kommunisert i forbindelse med årets sesong.

Det er som kjent overskudd av lam og vi kan ikke øke produksjonen.

Mer informasjon om øvrige priser og leveringsbetingelser finner du i årets sesonghefte fra Nortura, og på våre nettsider medlem.nortura.no/lammesesongen.

Vi ønsker alle våre småfeprodusenter en god sommer og beitesesong videre!

 


 

Tips for å vurdere slaktetidspunkt for lam

– Årets prisprognose har litt flatare profil enn i dei siste to åra. Bakgrunnen for det er at vi har fått positive signal om forlenga lammesesongen i butikkane dette året. Nortura har også fått mange innspel frå medlemmer som ynskjer ei litt flatare prisløype. Det skal likevel lønne seg å sanke sau og vera i gang med plukkslakting frå slutten av august/starten av september, seier fagsjef Finn Avdem.

På Medlemsportalen under "Småfe" og "Beregningskalkulatorer", kan du laste ned reknearket "Slakteoppgjerskalkulatoren 2020". Her kan du rekna på økonomien med å sluttfôre lam i ulike tidsperiodar med utgangspunkt i ulike vekter, tilvekstar, tilskotssoner osv. Profilen på prisprognosen skal stimulere til at ein ikkje skal presse slaktemogne lam opp mot grensa for feitt-trekk, men heller levere dei til Nortura og bidra til at marknaden får nok lam i starten av sesongen.

Vi har brukt "Slakteoppgjerskalkulatoren" og rekna på eit lam med 44 kg levandevekt med ein slakteprosent på 42 (% slaktevekt av levandevekt) i veke 36. Tilveksten er sett til 250 g per dag om ikkje lammet ikkje blir slakta, men blir sett på sluttfôring på eit godt håbeite. 

Føresetnader: 
Distriktstilskotssone 2, lammering, kvantumsgruppe 3-5 tonn, levert i pulje på 210 småfe eller meir. Lammet får både Kvalitetstilskot, Gourmet- og Stjernelamtillegg t.o.m. veke. 38. I veke 39 og 40 mistar lammet Gourmetlam-tillegget pga for mykje feitt.

Slakte-
veke nr

Dato veke
-start

Levandevekt,
kg

Slaktevekt,
kg

Klasse

Feittgruppe

Slakteverdi
Kr/lam*)

36

31/8

44,0

18,5

R

2+

1677

38

14/9

47,5

20,0

R

3-

1683

39

21/9

49,3

20,7

R+

3

1651

40

28/9

50,0

21,4

U-

3

1663


*) Prisen inkluderer grunn-, distrikts-, og kvalitetstilskot

Dette eksempelet viser at slakteverdien er nokså lik, sjølv om lammet blir tyngre ved å utsetje slaktinga. Ein kan difor like gjerne levere lammet i veke 36 og spare haustbeitet til andre slaktelam som treng det betre, eller til livdyra.
På den andre sida, vil det som regel lønne seg å sluttfôre lam dersom dei står i fare for å miste kvalitetstillegg på grunn av for låg vekt.

Vurdering av feittgruppe
Vurdering av feittgruppe er gjort utifrå medel slaktevekt på lam i ulike feittgrupper i 2019. Det kan variere kor tungt eit lam er når det byrjar å avleire feitt.

  • Lam som har hatt ein jamn god tilvekst avleirar feitt ved ei høgare vekt enn eit lam som har hatt lågare tilvekst.
  • Intensiv sluttfôring fører ofte til feittavleiring på ei lågare vekt enn meir ekstensiv sluttfôring.
  • Søyelam avleirar som regel feitt ved lågare vekt enn vêrlam.
  • Lam av lette raser avleirar feitt ved lågare vekt enn lam av tunge raser

Vurdering av slakteprosent
Slakteprosenten (andel slaktevekt av levandevekt) på lam vil også variere ein del, men ligg ofte rundt 40%. Her er dei viktigaste faktorane som påverkar slakteprosenten:

  • Søyelam og godt kjøttsette lam har høg slakteprosent.
  • Lam vege om morgonen før beiting har høgare slakteprosent enn lam vege om kvelden.
  • Lam vege i sankegjerde på tom vom har høg slakteprosent. Erfaringar frå Beinhelleren sankelag i Hordaland er at slakteprosenten kan liggje på 44-45% på slike lam.

Veging
Veging av lam. Foto: Grethe Ringdal

 


 

Vaksinasjonsattest på VAK-gris

– Vi minner alle som leverer VAK-griser om at samtlige felter på vaksinasjonsattestene skal fylles ut når man sender VAK-gris til slakt, sier spesialveterinær svin i Nortura, Eli Maria Stenklev.

Se gjerne våre hjemmesider medlem.nortura.no/gris/vak-gris, og lenke til klassifiseringsregelverk der: Klassifisering av immunkastrerte griser, VAK-gris, info.

 


 

Norsk Protein har endra navn til Biosirk Norge

Norsk Protein ble etablert i 1997. I løpet av 2019 tok selskapet imot nærmere 200 000 tonn biologisk råstoff fra kjøttprodusenter, slakterier og skjærebedrifter. Dette ble videreforedlet til fôringredienser, økologisk gjødsel og energi i en prosess der det kun blir rent vann som restprodukt. 

LOGO

Selskapet har hovedkontor på Hamar, og har i tillegg fabrikker i Balsfjord, Mosvik og på Grødaland. Norturas eierandel i selskapet er 67 prosent.

I tilknytning til navnebyttet endres hjemmesiden til www.biosirk.no og alle e-postadresser slutter med @biosirk.no. Fakturaadresse og anleggsadresser er uendra. 

Nettsiden for bestilling av kadaverhenting er endra til https://kadaver.biosirk.no

 


 

Notra AS – ISO sertifisert som første dyretransportør

Etter revisjon fra KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS i juni ble Notra AS ISO sertifisert i kvalitet og miljø som den første transportøren av dyretransport.

– Vi er strålende fornøyde, og jeg vil hylle den fantastiske gjengen vi har ansatt, sier daglig leder i Notra, Harald Hårstad.
 
Notra AS som selskap ble etablert i 2018 og er deleid 50/50 mellom Nortura SA og Litra AS. 

– Vi gratulerer Notra AS med akkrediteringen, og poengterer at dyrevelferd et av de viktigste parameter vi måles på, og dette er med å sikre rutiner og dokumentasjon på det, sier visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen.

 


 

E-læringskurs i plukking 

Vi minner om Animalias e-læringskurs «God plukking av verpehøner», som tilfredsstiller kravet i Dyrevelferdsprogram verpehøns. 

Kurset består av animasjoner, video, bilder og oppgaver. Det tar 30-45 min. å gjennomføre kurset, inkludert en test. Kurset finnes på animalia.no/no/kurs-og-opplaring.

 


 

Marked

Det slaktes i underkant av 3 200 storfe denne uken og dekningsgraden er 62 prosent som er en liten bedring i forhold til forrige uke. Det er forventet lav dekning også de kommende ukene i august og markedets etterspørsel dekkes således opp av import ved at det er generell tollnedsettelse på ferske hele og kvarte slakt.
 
Det slaktes i overkant av 16 400 gris som gir en dekningsgrad på 82 prosent. Også her er det forventet tilsvarende samme dekning fremover. Det er fortsatt noe frosne svineprodukter på reguleringslager samt at det er importkvoter tilgjengelig, for å kunne dekke opp markedets etterspørsel. 
 
Det slaktes i underkant av 4 800 lam og dette gir en dekningsgrad på 100 %. På sau er det en slakting i underkant av 760 stk, og med en stor interesse i markedet gir dette en dekningsgrad på 69 %. 
 
Eggsalget i august ser bra ut også i år, og ekstrasalget skyldes særlig ferieavslutning. Overskuddslageret er stort etter lavt salg i juni, men eggsalget i juli var høyere enn normalt. 

 


 

Pris

Fra og med mandag 3. august settes engrosprisen på storfe og kalv opp med kr 1,50 og for lam med kr. 4,70. I tillegg reduseres omsetningsavgiften på sau med kr. 2,00 og for lam med kr. 1,00. Samlet gir dette en oppgang på kr. 5,70 per kg for lam, og kr. 5,00 per kg for sau inkludert effektivitetstillegget.